NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Evaluatie Goudvink 2013

Allereerst willen wie iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de evaluatie van de “nieuwe Goudvink 2013” hartelijk danken! Dankzij alle reacties is de commissie Goudvink in staat geweest de opzet van de Goudvink voor 2014 verder aan te scherpen.
We realiseren ons dat we ook in 2014 weer de nodige leerpunten zullen tegenkomen, maar we zien het als een dynamisch proces waaraan steeds weer iets te verbeteren valt.

Wat hebben we tijdens de evaluatie gedaan?

De evaluatie is op een aantal fronten opgepakt:

 • De beoordelaars hebben hun reactie gegeven op het proces van beoordelen en alles wat ze daarbij zijn tegengekomen.
 • De inzenders is om een reactie gevraagd met betrekking tot hun ervaringen met de nieuwe werkwijze.
 • De NVRR heeft samen met de Algemene Rekenkamer het proces geëvalueerd.

Op basis van alle input zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in de gang van zaken voor de Gouvink 2014. Onderstaand een niet limitatieve opsomming:

 1. Er wordt bij de beoordeling nog meer nadruk gelegd op de doorwerking van onderzoeken en het beoordelingsformulier is aangepast aan de hand van de opmerkingen en ervaringen uit 2013.
 2. De ouderdom van rapporten is aangepast; in 2013 mochten rapporten maximaal 2 jaar oud zijn, in 2014 maximaal 3 jaar.
 3. De indieners van een rapport wordt gevraagd specifieker aan te geven waaruit de doorwerking blijkt en verzocht geen dikke boekwerken mee te sturen.
 4. De beoordelaars nemen met de contactpersonen van alle indieners van een rapport telefonisch contact op om wat meer te horen over de totstandkoming van het rapport en de verdere gang van zaken: “achtergrondmuziek”.
 5. De uitreiking van de Goudvink 2014 zal worden aangepast, bijvoorbeeld  door een korte presentatie van de rapporten door de genomineerden tijdens de uitreiking.

We hopen dat we met deze verbeteringen de Goudvink 2014 tot een nog groter succes zullen maken en dat het aantal inzendingen fors zal toenemen!

Wil Oosterveld
voorzitter commissie Goudvink

Goudvink 2014 - ding mee naar de prijs en doe mee!

Het doel van de Goudvink is om rekenkamers te stimuleren en te inspireren om de doorwerking van hun onderzoek te vergroten. De NVRR vindt het belangrijk dat een onderzoek verschil maakt, dat het doorwerkt en effect heeft. Met de Goudvink willen we daarom rapporten en daaraan gekoppelde alternatieve producten of activiteiten waarderen die aantoonbaar doorwerking hebben gehad.

De NVRR roept alle  rekenkamers, rekenkamercommissies en commissies beleidsevaluatie (bij gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk) op om mee te dingen naar deze prijs. 

Om de doorwerking van een onderzoek te beoordelen, dient u als rekenkamer twee open vragen te beantwoorden en waar mogelijk te onderbouwen met stukken:

 1. Wat heeft de rekenkamer(commissie) gedaan om de doorwerking van het onderzoek te bevorderen?
 2. Waaruit blijkt de doorwerking?

Het is de bedoeling dat er onderzoeksrapporten worden ingediend en geen doorwerkingsonderzoeken. Deze laatste kunnen wel worden gebruikt om de mate van doorwerking aan te tonen, maar dienen dan vergezeld te gaan van het oorspronkelijke rapport. U wordt verzocht om geen uitgebreide stukken in te sturen als het om om het aantonen van doorwerking gaat, b.v. niet een heel verslag van een raadsvergadering, maar slechts de passage waar het om gaat.

 • De ingezonden rapporten mogen dateren uit 2014 minus (maximaal) drie jaren. Uiteraard moeten de onderzoeksrapporten voldoen aan de basiskwaliteiten van een rapport. Een eerder ingediend rapport mag niet nogmaals worden ingezonden.
 • Per organisatie kan slechts één rapport (per jaar) meedingen. Ook onderzoeken die onder verantwoordelijkheid van een rekenkamer(commissie) door derden zijn uitgevoerd kunnen meedingen.

Graag ontvangt de Goudvinkorganisatie uiterlijk vrijdag 31 mei 2014  een digitaal exemplaar van het rapport en alle relevante bijlagen. Nogmaals: uit de bijlagen moet de relatie naar het rapport en de doorwerking helder zijn.

U kunt uw inzending sturen aan  de NVRR, mailadres: info@nvrr.nl

 
GOUDVINK NIEUWSBRIEF - nr. 1

GEZOCHT: Beoordelers Goudvink

Om ook in 2014 weer de Goudvink te kunnen uitreiken zijn we op zoek naar beoordelaars. Taak van de beoordelaars is het beoordelen van ingezonden rapporten volgens een vast beoordelingsschema

De rapporten worden in koppels beoordeeld. Deze beoordeling zal in de zomerperiode plaatsvinden. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten: in juni ter voorbereiding van de beoordelingsronde en begin september om de shortlist te bepalen.

De koppels kiezen uit de door hen beoordeelde rapporten (we streven naar maximaal 4 per koppel) de 2 beste. Die komen op de longlist. Vanuit de longlist stellen alle beoordelaars gezamenlijk de shortlist samen van 5 rapporten. Uit deze shortlist zal de jury een winnaar van de Goudvink kiezen.

Ook als u met uw rekenkamer(commissie) een rapport wilt indienen, kunt u zich aanmelden als beoordelaar. U zult nooit in de situatie komen dat u uw eigen rapport moet beoordelen!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Wil Oosterveld (voorzitter commissie Goudvink) of Caroline Loomans (verenigingsmanager). Aanmelden kan bij het secretariaat van de NVRR, info@nvrr.nl telefoon 033-2473435 t.a.v. Caroline Loomans.

PLANNING
 • vanaf april aanmelding rapporten open & werven beoordelaars
 • 31 mei: deadline indienen rapport
 • juni: startbijeenkomst beoordelaars
 • 31 aug: longlist bekend
 • begin sept: samenstellen shortlist
 • oktober: jurybijeenkomst
 • 22 november: uitreiking Goudvink 2014
BEOORDELINGSFORMULIER

Voor 2014 hebben we het beoordelingsformulier aangepast. U kunt het formulier downloaden om te zien op welke punten (en hoe) uw inzending wordt beoordeelt

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2003-2014) | Afmelden