NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
GOUDVINK NIEUWSBRIEF - NR. 2 9 mei 2014

Goudvink 2014 - indienen rapporten

Het doel van de Goudvink is om rekenkamers te stimuleren en te inspireren om de doorwerking van hun onderzoek te vergroten. De NVRR vindt het belangrijk dat een onderzoek verschil maakt, dat het doorwerkt en effect heeft. Met de Goudvink willen we daarom rapporten en daaraan gekoppelde alternatieve producten of activiteiten waarderen die aantoonbaar doorwerking hebben gehad.

De NVRR roept alle  rekenkamers, rekenkamercommissies en commissies beleidsevaluatie (bij gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk) op om mee te dingen naar deze prijs. 

Om de doorwerking van een onderzoek te beoordelen, dient u als rekenkamer twee open vragen te beantwoorden en waar mogelijk te onderbouwen met stukken:

  • Wat heeft de rekenkamer(commissie) gedaan om de doorwerking van het onderzoek te bevorderen?
  • Waaruit blijkt de doorwerking?

Het is de bedoeling dat er onderzoeksrapporten worden ingediend en geen doorwerkingsonderzoeken. Deze laatste kunnen wel worden gebruikt om de mate van doorwerking aan te tonen, maar dienen dan vergezeld te gaan van het oorspronkelijke rapport. U wordt verzocht om geen uitgebreide stukken in te sturen als het om het aantonen van doorwerking gaat, b.v. niet een heel verslag van een raadsvergadering, maar slechts de passage waar het om gaat.

De ingezonden rapporten mogen dateren uit 2014 minus (maximaal) drie jaren. Uiteraard moeten de onderzoeksrapporten voldoen aan de basiskwaliteiten van een rapport. Een eerder ingediend rapport mag niet nogmaals worden ingezonden.

Per organisatie kan slechts één rapport (per jaar) meedingen. Ook onderzoeken die onder verantwoordelijkheid van een rekenkamer(commissie) door derden zijn uitgevoerd kunnen meedingen. Ook als u met meerderen een rapport wilt indienen, kunt u daarnaast een 'eigen' rapport indienen.

Graag ontvangt de Goudvinkorganisatie uiterlijk vrijdag 31 mei 2014 een digitaal exemplaar van het rapport en alle relevante bijlagen. Nogmaals: uit de bijlagen moet de relatie naar het rapport en de doorwerking helder zijn.

U kunt uw inzending sturen aan  de NVRR, mailadres: goudvink@nvrr.nl

Meer informatie over de Goudvink leest u op onze website >>

 

Beoordelaars gezocht

Om ook in 2014 weer de Goudvink te kunnen uitreiken zijn we op zoek naar beoordelaars. Taak van de beoordelaars is het beoordelen van ingezonden rapporten volgens een vast beoordelingsschema

De rapporten worden in koppels beoordeeld. Deze beoordeling zal in de zomerperiode plaatsvinden. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten: op 17 juni ter voorbereiding van de beoordelingsronde en op 17 september om de shortlist te bepalen.

Ook als u met uw rekenkamer(commissie) een rapport wilt indienen, kunt u zich aanmelden als beoordelaar. U zult nooit in de situatie komen dat u uw eigen rapport moet beoordelen!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Wil Oosterveld (voorzitter commissie Goudvink) of Caroline Loomans  (verenigingsmanager) via info@nvrr.nl.

Aanmelden kan bij het secretariaat van de NVRR, goudvink@nvrr.nl 
t.a.v. Caroline Loomans.

   

Jury Goudvink 2014

Het eind-oordeel ligt in de handen van de Goudvink jury, die achter gesloten deuren hun beraadslagingen zullen doen. Ook voor deze editie van de Goudvink hebben we een prominente jury kunnen samenstellen.

De NVRR is bijzonder trots u de jury van de Goudvink 2014 te kunnen voorstellen:

Ferd Crone - voorzitter
burgemeester van Leeuwarden

Henriette Maasen van den Brink
hoogleraar aan de Universiteit Amsterdam en Universiteit Maastricht

Carolien Pietjouw
manager PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. 

De Commissie Goudvink bestaat in 2014 uit: Will Oosterveld, Vivien van Geen, Robert Douma, Leo Markensteyn en Caroline Loomans.