NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF nr. 5 28 mei 2014

Van de voorzitter

De aankondiging van de decentralisatie in het sociale domein veroorzaakte bij ons een flink aantal zorgen. Onze verwachting was meteen dat veel gemeenten de omvattende taken die er aankomen in samenwerkingsverbanden zouden gaan uitvoeren. Met als mogelijk gevolg dat de gemeenteraad daarbij geen controlerende bevoegdheid zou krijgen en in het verlengde daarvan de rekenkamer(commissie)s geen bevoegdheid tot onderzoek. Er dreigde een stevig controlegat te ontstaan. Wij hebben dat aangekaart bij minister Plasterk van BZK en die heeft richting parlement actie ondernomen om dat probleem op te lossen.
Het goede nieuws is dat onze aanbevelingen om het controlegat te dichten ook door de Tweede Kamer zijn overgenomen. Wij hebben de verwachting dat dit ook in de Eerste Kamer geen problemen zal veroorzaken. De raden houden hun kaderstellende en controlerende taak ook in de samenwerkingsverbanden. En voor de rekenkamer(commissie)s geldt dat er de bevoegdheid zal zijn om in die verbanden onderzoek te doen. Een zorg minder derhalve.

Dat leidt er bij ons overigens niet toe om nu maar achterover te leunen. Want met de budgetten van de rekenkamer(commissie)s gaat het zeker niet overal goed. De wet zegt alleen maar dat er voldoende financiële middelen moeten zijn om het rekenkamerwerk te verrichten. Voor wat voldoende is zijn geen normen. En dat leidde er bijvoorbeeld toe dat in het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Arnhem het budget van de rekenkamer met meer dan de helft werd gekort. Van 186.000 euro naar 86.000 euro. De Arnhemse rekenkamer vroeg mij om in te spreken bij de gemeenteraad. Daaraan heb ik uiteraard gevolg gegeven en op 19 mei jl. heb ik de gemeenteraad van Arnhem toegesproken. Ik heb in dat verband gezegd dat de onevenredig grote korting op het budget van de rekenkamer op de begroting van de gemeente pas ver achter de komma is terug te vinden. En dat leidde bij mij tot de vraag: Wat is er nog meer aan de hand? En waarom is daarover niet eerst gesproken?

Bovendien is het in het licht van het grote pakket aan nieuwe taken dat op de gemeente afkomt niet logisch om te korten op het budget van de rekenkamer. Dat zou wel eens meer kunnen gaan kosten dan het opbrengt. Het is logischer, zo heb ik gezegd, om juist het budget te verruimen. Dat kan de gemeente uiteindelijk het een en ander opleveren. Ik mag hopen dat de beslissing om het budget van de Arnhemse rekenkamer drastisch te korten wordt teruggedraaid.

Dan nog even dit. Op de ALV van 16 mei jl. heb ik aangekondigd dat ik op de eerstvolgende ALV op 21 november a.s. zal terugtreden als voorzitter. Het bestuur zal uiteraard een nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap voordragen en voor de leden geldt dat ook zij kandidaten kunnen voordragen. Een dergelijke voordracht dient statutair door minstens vijf leden te worden ingediend. De volledige procedure staat inmiddels op de website gepubliceerd en tevens in deze nieuwsbrief worden gemeld, maar het leek mij goed om, in het verlengde van wat ik op 16 mei jl. aankondigde deze mededeling alvast op te nemen.

Samenstelling en bemensing rekenkamers

Medio april hebben wij u gevraagd de bemensing van uw rekenkamer(commissie) aan ons door te geven. Op dat moment bleek dat na de gemeenteraadverkiezingen nog niet alle rekenkamer(commissies)(s) waren samengesteld.
Het is erg belangrijk voor ons te weten hoe en door wie uw rekenkamer(commissie) is bemenst. Wij verzoeken daarom nogmaals om het inventarisatieformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Door een up-to-date ledenbestand kunnen wij u namelijk nog beter van dienst zijn. 

Vacature voorzitter NVRR

De vereniging NVRR wil zich in de komende jaren verder profileren en professionaliseren en heeft daartoe een ambitieus Meerjarenbeleidplan opgesteld dat in november 2013 door de leden is goedgekeurd en wat in de komende jaren gerealiseerd moet worden. De NVRR wordt geleid door een vrijwilligersbestuur bestaande uit 7 leden. Binnen dit bestuur is een vacature ontstaan voor de functie van: Voorzitter NVVR (M/V) - Inspirator met scherp oog voor de samenleving en de rol van de rekenkamer. Lees meer


Het congres - De verslagen

Het congres was opgesplitst in een plenair moment in de ochtend en een interactief programma waarbij de deelnemers konden kiezen uit een breed scala van workshops.

Trainees van VNG hebben verslagen gemaakt van zowel de presentaties als de workshops en u kunt deze vinden op de congreswebsite.

 

Rekenkamertool voor Raadsleden

Raadslid.Nu heeft in samenwerking met de NVRR een zogenaamd Rekenkamertool ontwikkeld. Deze tool stelt raadsleden in staat snel informatie te vinden over allerlei vragen die raadsleden kunnen hebben over de rekenkamerfunctie. Aan de hand van een zevental animatiefilms krijgen raadsleden binnen deze tool op hoofdlijnen een indruk van diverse aspecten die verbonden zijn met rekenkamerwerk. 
Daarnaast kent de tool een tweede laag met verdiepingsvragen en goede voorbeelden waaraan nu nog gewerkt wordt. Om dit op een goede wijze te vullen zijn we op zoek naar uw ervaringen die interessant kunnen zijn voor raadsleden. Kortom, onze vraag aan u: kent u goede voorbeelden of relevante vragen om in het rekenkamertool op te nemen? Als u deze voorbeelden heeft, stuurt u deze dan aan rekenkamertool@petrahabets.nl.

Deadline Goudvink een week uitgesteld

Omdat veel rekenkamer(commissie)s na de gemeenteraadverkiezingen nog niet waren samengesteld, waardoor lopende zaken op een laag pitje stonden, heeft de organisatie van de Goudvink gemeend de deadline voor het inzenden een week te verplaatsen. U kunt tot 9 juni 2014 uw rapporten insturen.

Wilt u weten welke criteria belangrijk zijn, hoe u uw rapport kunt indienen, welke bijlagen van belang zijn om bijvoorbeeld de doorwerking aan te tonen, kijkt u dan op de website van de NVRR. Daar vind u meer informatie.