NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 2014 nr. 8  21 augustus 2014

Van de voorzitter

Met het akkoord van de Eerste Kamer is het controlegat nu ook formeel gedicht. Maar mijn indruk is dat we er daarmee nog niet zijn. Met de decentralisatie in het sociale domein komen er belangrijke taken onder de verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen.

Op veel plaatsen zullen die taken in samenwerkingsverbanden worden ondergebracht. Dat maakt de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraden niet eenvoudiger. Het is in die situatie belangrijk dat rekenkamers en rekenkamercommissies, zeker in de eerste jaren, de ontwikkelingen in het sociale domein goed volgen en professioneel onderzoek uitvoeren. Doeltreffendheid en doelmatigheid moeten op heldere wijze in kaart worden gebracht.

Voor deze uitbreiding van het takenpakket is voor rekenkamer(commissie)s eigenlijk meer budget nodig. En mijn stellige indruk is dat dit niet heel hoog op het prioriteitenlijstje van de gemeentebesturen staat. Er wordt op verschillende plaatsen nog steeds bezuinigd op het budget van rekenkamer(commissie)s. Dat past niet bij de uitbreiding van het takenpakket van de gemeenten en maakt het voor rekenkamer(commissie)s lastig om belangrijke ontwikkelingen te volgen en goed onderzoek te doen. Het is belangrijk dat gemeenteraden dit goed volgen en aan de bel trekken. En voor rekenkamer(commissie)s geldt het zelfde.

Het is goed als rekenkamer(commissie)s de NVRR laten weten als er, gelet op de uitbreiding van het takenpakket, niet meer voldoende budget is. Dan kunnen wij in beeld brengen hoe groot het probleem is en, indien nodig, actie ondernemen.

 

NVRR vacatures

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor een aantal belangrijke posities binnen de NVRR:

Voorzitter NVRR
In de ALV van mei 2014 heeft Leo Markensteyn aangekondigd in november te zullen aftreden. Bent u of kent u iemand die geschikt is voor deze uitdagende positie? Kijk op onze website naar het profiel en laat het ons graag voor 1 september 2014 weten.

Voorzitter en leden Congrescommissie
Op dit moment zijn er drie vacatures binnen de commissie. Wij zijn op korte termijn op zoek naar een voorzitter en twee nieuwe leden. Lees meer over de vacatures op onze website en meld u aan voor deze commissie. We streven er naar de commissie uiterlijk 1 oktober 2014 weer op volle sterkte te hebben, in verband met de voorbereiding van het congres 2015.

Algemene Rekenkamer:

oproep onderzoek 3 decentralisaties

De Algemene Rekenkamer doet op dit moment onderzoek naar de voorbereidingen op de decentralisaties van de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie per 1 januari 2015. We maken hierbij graag gebruik van uw kennis en onderzoeksbevindingen.
Daarom willen we graag weten welke rekenkamer(commissie)s op dit moment onderzoek doen naar de voorbereidingen op de decentralisaties, welke onderwerpen daarbij worden betrokken en wanneer de resultaten hiervan worden gepubliceerd.
Daarnaast willen we de komende jaren aandacht besteden aan de gevolgen van de decentralisaties in de praktijk. Ook hiervoor zijn uw onderzoeken een belangrijke bron van informatie. Dus laat ons ook weten als er onderzoeken naar de decentralisaties op de rol staan. Ook dan ontvangen we graag informatie over welke onderwerpen u wilt meenemen in de onderzoeken en wanneer u verwacht de onderzoeksresultaten te kunnen publiceren.

U kunt uw reactie sturen naar Egbert Jongsma.  Alvast hartelijk dank voor uw informatie. 

 

VNG GemeenteTrainee

Jong talent voor uw rekenkameronderzoek

VNG GemeenteTrainee biedt  gemeenten  en jong talent de mogelijkheid  elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.  De trainees volgen een  2-jarig opleidingsprogramma ( één dag per week) en zijn in dienst van de VNG. Voor uw onderzoek kunt u  trainees inhuren via VNG GemeenteTrainee zonder risico. Lees meer

Suggesties uit de landelijke Kring

In de Landelijke Kring is een inventarisatie gemaakt welke onderzoeken dit jaar door de leden is/wordt opgepakt. U kunt er uw voordeel mee doen bij de voorbereiding van het onderzoeksplan voor 2015. Klik hier voor de inventarisatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek

Op vrijdag 31 oktober, 7 & 14 november vindt in Utrecht de driedaagse Leergang "Leergang Effectief Beleidsonderzoek" plaats. 

Leden van de NVRR kunnen van deze aanbieding gebruik maken tegen een gereduceerde prijs. Lees meer 

 

Wijziging WGR een feit, aanbevelingen NVRR overgenomen

Vorige  week (12 augustus) is in het Staatsblad de wijzing van de WGR gepubliceerd. Met deze wetswijziging wordt een belangrijk deel van het 'controlegat' gedicht. (http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33597_wijziging_wet)

Eind 2013 heeft de NVRR haar zorg geuit over het controlegat middels brieven aan de Minister, de gemeenten en de rekenkamers. Door de decentralisatie van jeugdzorg, arbeidsparticipatie en maatschappelijke ondersteuning  (de 3D's) zullen immers meer en grotere samenwerkingsverbanden ontstaan bij de uitvoering door de gemeenten. De onderzoeksbevoegdheden van rekenkamers en in het bijzonder rekenkamercommissies waren bij grotere  samenwerkingsverbanden echter beperkt. De NVRR is zeer verheugd dat de aanbevelingen die zij heeft gedaan op dat vlak door de politiek zijn overgenomen met de aangepaste wet als mooi resultaat.
Ondanks dit resultaat, een eerste stap, ligt er nog veel werk in het verschiet. De komende tijd zullen we nog vaak met elkaar in gesprek (moeten) gaan om goed voorbereid te zijn. 

Houd op de website ons Dossier Decentralisatie in de gaten. Hier publiceren we alle ons bekende informatie over dit onderwerp. Een memo over de actuele stand van zaken is daar eveneens te downloaden.