NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 30 september 2015

Maximale vrijheid voor gemeenten bij decentralisaties

Gemeenten krijgen maximale bestedingsvrijheid bij de uitvoering van de taken in de jeugdhulp, langdurige zorg en begeleiding naar werk waarvoor zij vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn. Het geld dat hiermee is gemoeid komt rechtstreeks in het gemeentefonds als integratie-uitkering. Gemeenten kunnen het geld naar eigen inzicht besteden, zodat zij maximaal in staat worden gesteld worden lokaal maatwerk te leveren. Minister Plasterk (BZK) heeft daarover bestuurlijke afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Bij de overdracht van taken naar gemeenten is het van belang dat gemeenten de taken financieel, organisatorisch en bestuurlijk goed kunnen uitvoeren. Eén van de belangrijke uitgangspunten is altijd geweest dat gemeenten voldoende beleidsvrijheid hebben om goed te kunnen inzoomen op de lokale behoefte aan zorg en begeleiding naar werk. Daarin ligt ook het belang van de bestuurlijke afspraken die de minister en de VNG hebben gemaakt. Aan het gemeentefonds wordt in 2015 10,3 miljard euro toegevoegd voor uitvoering van de gedecentraliseerde taken. Het kabinet en de VNG hebben afgesproken om de komende drie jaar deze middelen in ieder geval in te zetten voor de uitvoering van de nieuwe gedecentraliseerde taken in het sociaal domein, zodat gemeenten op tijd klaar staan en kunnen voorkomen dat burgers tussen wal en schip belanden.

Met de afspraken die nu gemaakt zijn, kan de vorming van een speciaal sociaal deelfonds binnen het gemeentefonds komen te vervallen. Minister Plasterk trekt het wetsvoorstel dat daartoe was ingediend bij de Tweede Kamer in. 

WOB Verzoek

Van de kant van diverse leden hebben we melding gekregen over het feit dat vanuit een adres in Amsterdam een verzoek wordt gedaan in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om informatie over de rekenkamers/ rekenkamercommissies. Hoewel de verzoeken aan de colleges van B&W worden gedaan, worden we als rekenkamers hier toch vaak mee geconfronteerd. 

Rekenkamerrapporten en publicaties

Met het in gebruik nemen van de nieuwe website is een aantal zaken gewijzigd. Zo is er een nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen een “rekenkamerrapport” en een "publicatie". Bij het aanbieden van een nieuw rekenkamerrapport of publicatie worden meer vragen gesteld dan voorheen, maar de zoekfunctie wordt hierdoor enorm verbeterd. 
De NVRR een dringend beroep op haar leden de rekenkamerrapporten vanaf 2010 opnieuw aan te bieden met de nieuwe indexering. Met uw hulp is de bibliotheek snel weer gevuld, maar zijn de rapporten sneller en gemakkelijker vindbaar. Wij rekenen op uw medewerking!

Bezoek de NVRR Bibliotheek >>

Welke rollen gaan rekenkamers spelen in de toekomst

Over deze vraag bogen zich lokale, provinciale rekenkamer(commissie)s, en rekenkamercommissie(s) voor Waterschappen zich samen met Algemene Rekenkamer tijdens de zesde werkbijeenkomst NVRR en Algemene Rekenkamer op 18 september jl.  

Lees het volledige artikel >>

NVRR Congres 2015 - save the date

Het congres 2015 zal plaatsvingen op 24 april 2015. De locatie is net als in 20014 de Fabrique in Utrecht. Reserveer de dag vast in uw agenda!

Checkjeschoolgebouw.nl

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar de kwaliteit van schoolgebouwen in basis, speciaal en voortgezet onderwijs. Voor dat onderzoek vraagt de AR naar de mening van scholieren. Het resultaat van het onderzoek wordt naar de Tweede Kamer gestuurd.

Naar de website >>

Kring Waterschappen

Op 14 november 2014 houdt de Waterkring, waarvan de voorzitters van de rekenkamercommissies en rekeningcommissies bij waterschappen deel uit maken haar 2e najaarsvergadering. 

In de Agenda van de NVRR vindt u meer informatie over dit evenement  >>