Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier

NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 1 april 2015
   

Ga met ons 'Out of the box' op 17 april!

Schrijf u nu in voor het NVRR congres met interessante spekers o.a. Jantine Kriens (VNG) en Titus Livius (BZK) en inspirerende workshops.

Het volledige 'Out of the box' programma vindt u hier.
Klik hier voor het inschrijfformulier

Kosten: leden € 205,-, niet-leden € 405,-

Download nu de mobiele website op uw smartphone, zodat u alle congresinformatie altijd bij de hand heeft!

   

Introductiefolder provinciale rekenkamer voor Statenleden

De periode van kennismaken met de nieuwe Statenleden is inmiddels begonnen. Om het rekenkamerwerk meer onder de aandacht te brengen heeft de NVRR een introductiefolder voor nieuwe Statenleden ontwikkeld. Kort en bondig wordt aangegeven wat de provinciale rekenkamer doet en wat men van hen kan verwachten. Ook de rol die de Statenleden zelf kunnen spelen bij het werk van de rekenkamer wordt belicht. De folder wordt uitsluitend digitaal aangeboden >>

   

Goudvink 2015

De enige constante is de verandering

Evenals voorgaande jaren heeft ook dit jaar een evaluatie plaats gevonden rond de Goudvink. We vinden het van belang dat het proces geen statisch gebeuren is, maar dat aanpassingen daar waar nodig en nuttig mogelijk zijn.

In 2014 hebben 20 rapporten meegedongen naar de prijs. Uit de evaluatie bleek dat meedoen voor heel wat deelnemers een grote belasting was. Er zijn vele uren gaan zitten in de voorselectie door de beoordelaars en uiteindelijk heeft de jury er ook nog de nodige tijd in gestoken. Naar wij hebben kunnen waarnemen met veel enthousiasme, waarvoor nogmaals onze dank. De kosten van de Goudvink waren in 2014 fors hoger dan begroot. Ook dat gaf reden tot kritisch kijken naar het proces.

De commissie vindt het van het grootste belang dat het proces rond de uitreiking van de prijs veel enthousiasme binnen de vereniging teweeg brengt, zo mogelijk tegen lagere kosten. Het doel van de Goudvink is om van elkaar te leren en elkaar enthousiast te maken over een bepaalde aanpak of wijze van werken. Dat daarmee ook een prijs gewonnen kan worden is mooi, maar meedoen is belangrijker! We willen een opzet die voor deelnemers minder belastend is zodat veel rekenkamer(commissie)s mee kunnen doen.

Dat heeft er toe geleid dat we het in 2015 volledig anders gaan doen. Belangrijkste wijzigingen zijn tweeërlei. De eerste is dat de inzenders geen rapport hoeven in te dienen dat beoordeeld wordt, maar dat ze een vijftal vragen moeten beantwoorden over hun rapport (of ander product). De tweede belangrijke wijziging is dat het een publieksprijs wordt.

De commissie beoogt hiermee dat de nadruk meer komt te liggen op effect, doorwerking en het leren van elkaar en minder op het rapport (product) zelf. Wij hopen dat u weer allemaal meedoet dit jaar en zien uw inzending graag tegemoet.

Lees op de website de volledige procedure >>

   

Voorjaarscongres kring Noord 5 juni 2015

Het voorjaarscongres van de kring Noord vindt plaats op vrijdagmiddag 5 juni a.s. in Buitenpost en heeft als thema Samen Werk(en). Aan de orde komen onder andere de volgende vraagstukken:

  • Wat hebben rekenkameronderzoeken naar samenwerkingsvormen ons opgeleverd en wat kan het ons nog bieden?
  • Wat is de invloed van de nieuwe WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) op de samenwerkingsvormen en op het werk van de rekenkamercommissies?
  • Hebben rekenkamercommissies grip op gemeenschappelijke regelingen?

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij het secretariaat van kring Noord: jellie.rijpma@leeuwarden.nl.

 

Congres 'Betere Data, Beter Beleid'

Nieuwe technieken vanuit wetenschap en bedrijfsleven om data bruikbaar te maken voor burger en beleid.

Het congres vindt plaats op donderdag 30 april in Den Haag.

Leden van de NVRR kunnen gebruik maken van een gereduceerde toegangsprijs van € 250,00.

Meer informatie en het voorlopige programma vindt u op de website >>

   

Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief