Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier

NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 1 juni 2015

Van de voorzitter

Normen voor een rekenkamerbudget?
Per 1 januari 2015 zijn er in het sociaal domein taken gedecentraliseerd naar gemeenten. U weet het. Dat betekent forse verhogingen van de begrotingen van gemeenten. Ook dat weet u. Ondanks de extra controle-inspanningen die dat met zich meebrengt zijn er nauwelijks gemeenten waar het budget van rekenkamers stijgt. Misschien wist u dat nog niet, maar u had vast wel het vermoeden.

Zal er daarom toch een norm voor het budget in de wet komen? Ik kan u het antwoord op die vraag wel verklappen. Dat heeft de wetgever nooit willen doen en dat zal ze ook niet gaan doen.  Zelfs slapende rekenkamers hebben de mening daarover in Den Haag niet doen veranderen. De minister wil wel een brief schrijven met een waarschuwing, maar een norm wordt gezien als niet passend bij de autonomie van gemeenten.

Is dat een rare gedachte? Wellicht niet. Als volksvertegenwoordigers een rekenkamer niet als nuttig en relevant zien, wordt het sowieso lastig om ons werk te doen. Ook met een elders vastgesteld budget. Toch zitten die slapende of bijna slapende rekenkamers mij niet lekker en schrik ik als ik hoor dat een rekenkamer zomaar gekort is op haar budget. Misschien moet er dus toch wel iets gebeuren.

Als de wet niet de manier is dan maar via ongeschreven regels: mores over wat passend is.  In de vorige nieuwsbrief had ik het over de noodzaak van collegiale toetsing van de kwaliteit van ons werk. Ook dat moet de autonomie niet gaan verstikken. Rekenkamers moeten zelfstandig kunnen blijven handelen in hun context. Er moeten wel duidelijke uitgangspunten zijn zodat er mores kunnen ontstaan over wat wel en niet passend is gegeven die uitgangspunten. 

Zo moet het ook bij de toetsing van de kwaliteit van de inrichting van de rekenkamerfunctie. De lokale overheden hebben recht op de door Den Haag zo gewenste autonomie. Zij moeten zelfstandig de rekenkamerfunctie kunnen vormgeven. Daarbij past een bandbreedte, ook voor wat betreft het budget. Maar er zijn grenzen. Grenzen die voortvloeiden uit wettelijke uitgangspunten en – waarom niet – onze NVVR uitgangspunten. Door regelmatig te toetsen of de inrichting van de rekenkamerfunctie wel past bij die uitgangspunten kunnen ook daarover mores ontstaan waarin ongeschreven is vastgelegd wat wij in Nederland op dit punt normaal vinden. Als er dan ergens een gemeente een rekenkamer met 1000 euro in een lichte sluimer houdt, kunnen we met een natuurlijk gezag zeggen: gemeente doe eens ff normaal!  

Voorjaarscongres Kring Noord 5 juni 2015: Samen werk(en)

Kring Noord organiseert op vrijdagmiddag 5 juni 2015 haar voorjaarscongres. Het thema van deze middag is: Samen werk(en).

Aan de orde komen onder andere de nieuwe Wgr, de wijzigingen en de gevolgen. In de workshops worden diverse samenwerkingsverbanden verder uitgediept.

Opgeven voor deze middag kan via het secretariaat van Kring Noord: jelle.rijpma@leeuwarden.nl.

Meer informatie over het programma en de sprekers vindt u op de website >>

Doet u mee met de Goudvink 2015?

Het doel van de Goudvink is om van elkaar te leren en elkaar enthousiast te maken over een bepaalde aanpak of wijze van werken. Dat je daarmee ook een prijs kan winnen is mooi, maar meedoen is belangrijker!

Wij roepen alle leden op om mee te dingen naar de Goudvink 2015. Een oude prijs, met een volledig nieuwe opzet. Hoe dingt u mee?

U beschrijft in maximaal 10 regels om welk product van de
rekenkamer(commissie) het gaat, wat de aanleiding was, de eventuele context en wat van belang is om op voorhand te weten.
Vervolgens beantwoordt u 5 vragen:‚Äč

  • Waaruit blijkt de doorwerking van het rekenkamerproduct? Heeft het gezorgd voor een - feitelijke of aannemelijke - verandering van het (toekomstig) beleid en waaruit blijkt dat?
  • Geef aan hoe de rekenkamer(commissie) de raad* ondersteund heeft in hun rol en daarmee hun positie heeft verbeterd met het rekenkamerproduct.
  • Geef aan of en hoe de rekenkamer(commissie) blijk heeft gegeven van eigen initiatief bij de verschillende fases van onderzoek, presentatie en bewerkstelligen van de doorwerking.
  • Wat zijn de sterke punten uit het rekenkamerproduct, of waar bent u trots op?
  • Wat zijn de leerpunten waar anderen ook profijt van kunnen hebben?

* waar 'raad' staat kunt u ook lezen 'staten, 'algemeen bestuur' of 'bestuur van de waterschap'

Uw inzending mag maximaal twee A4 bedragen. Wees beknopt en to-the-point. U stuurt uw inzending aan de NVRR per mail aan goudvink2015@nvrr.nl. Uw ingezonden tekst wordt ongewijzigd overgenomen op de eventuele posterpresentatie.

Meer informatie over de procedure en wijze van beoordelen leest u verder op de website >>

Samenwerkingsdag AR-NVRR 17 september 2015

Op donderdag 17 september 2015 organiseert de Algemene Rekenkamer samen met de NVRR voor de zevende keer een werkbijeenkomst voor rekenkamer(commissie)s voor lokale, provinciale, waterschaps- en Rijksoverheid. Het thema is 'Waarom moeilijk doen als het samen kan'.

Dit jaar combineren we de werkbijeenkomst met het jaarlijkse opleidingsevenement voor medewerkers van de Algemene Rekenkamer en gaan we in groepen een dag aan de slag met onderwerpen uit de onderzoekspraktijk. 
We horen dan ook graag welk onderwerp aan de orde zou moeten komen tijdens deze dag: inhoudelijk of methodisch. Stuur uw suggesties naar Monique Mol: m.mol@rekenkamer.nl.

Meer details volgen zo spoedig mogelijk.

Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief