Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier

NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 2 oktober 2015

Column van de voorzitter - Nieuwe vormen van rapporteren

Een paar weken geleden was ik in ’s-Hertogenbosch voor een gesprek met de voorzitter en secretaris van de rekenkamercommissie. We hebben het toen over heel veel zaken gehad, maar ook over het belang van communicatie met de raad en vormgeving van de producten van de rekenkamer met oog op de doorwerking. De rekenkamercommissie van ’s-Hertogenbosch was daar op allerlei manieren mee aan het experimenteren.

Het gesprek ging ook nog even over de vraag of de vereniging met het creëren van een kwaliteitsplatform, waarbij collega rekenkamers bij ‘elkaar over de vloer komen’ om te kijken hoe het gaat, dit soort initiatieven niet onmogelijk gaat maken. Dat is echter absoluut niet het geval. Kwaliteitscriteria die creativiteit onmogelijk maken en de energie weghalen deugen niet. We moeten natuurlijk netjes werken. Dat zal iedere rekenkamer en rekenkamercommissie onderschrijven, maar er moet vooral ook veel ruimte zijn voor innovatie, creativiteit en maatwerk.

Doorwerking, uiteindelijk toch ons belangrijkste kwaliteitscriterium, vraagt om goed onderzoek, maar ook om een goede, uitnodigende presentatie van onze resultaten. In samenwerkingsprojecten met andere rekenkamer(commissie)s heb ik ervaring opgedaan met “infografics” om projecten bondig te presenteren. Er zijn meer rekenkamer(commissie)s die dat doen. Het gebruik van film is ook een optie. Ook dat wordt wel gebruikt. Wij hebben in Amsterdam wel eens het hele rapport in een film samengevat. Dat werkte niet. Het was een prachtige film, maar te lang. Ik geloof niet dat één raadslid de film heeft bekeken. We zijn we nu aan het experimenteren met kleine filmpjes, waarvan de link in de webversie van ons rapport is opgenomen. Dat werkt hopelijk beter. Het onderzoek gaat over het beheer van bruggen; dus we hebben mooie plaatjes. Misschien helpt dat. Binnenkort is het op onze website te zien.

Met elkaar praten over dit soort zaken is niet alleen belangrijk, maar ook leuk. Dat is iets dat de commissie kwaliteitszorg met het kwaliteitsplatform wil bereiken. Het gesprek. Wat zijn de belangrijke succescriteria? Doorwerking! Hoe meten jullie dat,  hoe probeer je het te bereiken, en zijn jullie daar de afgelopen jaren een beetje in geslaagd. Als we dan ook nog wat financiële steun krijgen van de het ministerie voor dit soort werk, kunnen we kennis beter en sneller delen en als NVRR innovatieve experimenten van rekenkamers ondersteunen.

De extra Algemene Ledenvergadering: een impressie

Vrijdagmiddag 25 september 2015 heeft een extra algemene ledenvergadering plaatsgevonden om te praten over Actieplan Lokale Rekenkamers, zoals dat door de Minister van BZK aan de 2e kamer is gezonden in juli. Het was een vergadering met een grote opkomst waar op betrokken en bevlogen wijze met elkaar is gedebatteerd over het plan van de minister.

Het was de bedoeling om te praten over een mogelijke brief van de NVRR aan de 2e Kamer, als antwoord op het Actieplan. Het bestuur had dat voorgesteld omdat er een mondelinge behandeling van het Actieplan door de Kamer werd verwacht. In de laatste weken voor de vergadering leek het er op dat er alleen een schriftelijke behandeling plaats zou vinden in aanloop naar de wetsaanpassing. In dat traject is er iets meer tijd beschikbaar en zal de NVRR ook formeel gehoord gaan worden. Reden om op voorstel van het bestuur de voorliggende concept brief in te trekken en de ingediende amendementen niet te bespreken.

Om te zorgen dat er niet over ons, maar met ons wordt gesproken over de toekomst van Lokale rekenkamers  is de vergadering gebruikt om te komen tot een verenigingsstandpunt dat gedragen wordt door de leden. Nadat we met elkaar een aantal belangrijke aspecten van het Actieplan waarover binnen onze vereniging verschillend wordt gedacht hadden geïnventariseerd, zijn vervolgens over die aspecten meningen uitgewisseld en besproken. Door  de ALV is ook over deze aspecten gestemd en zijn standpunten ingenomen. De uitkomst van de ALV  wordt door het bestuur verwerkt in een concept standpunt van de NVRR. Qua procedure is het de bedoeling dat het concept standpunt nog in kringen zal worden besproken en dat het nog schriftelijk aan de leden zal worden voorgelegd om te toetsen of het bestuur de uitslag van deze extra  ledenvergadering op een goede manier heeft vastgelegd.

Volgens de laatste informatie (1 okt.) is het niet uitgesloten dat de 2e kamer zijn procedure bijstelt en dat er toch nog een mondelinge bespreking komt.  Het bestuur zal dan wellicht  eerder in actie moeten komen dan gedacht. Dat betekent dat er dan waarschijnlijk geen tijd is voor een uitvoerige bespreking met de kringen. De schriftelijk ronde ter toetsing van de brief zullen we in ieder geval wel houden. Het concept standpunt kunt u dus snel van ons verwachten.

Tot slot nog – vooruitlopend op het concept standpunt – kort op een rijtje waarover is gesproken.

  • Eenduidigheid. Vinden wij het nodig dat het onderscheid in benaming  tussen  de rekenkamer en rekenkamerfunctie uit de wet wordt gehaald en er eenduidige voorwaarden worden gesteld?
    De ALV vindt van wel. Hierbij is meermaals opgemerkt dat eenduidigheid zeker niet hoeft te leiden tot eenvormigheid en dat dat ook niet bedoeld wordt. Als alternatieve naam is voorgesteld  De Gemeentelijke Rekenkamer.
  • Raadsleden in de rekenkamer. Vinden wij dat het mogelijk moet blijven dat raadsleden deel uitmaken van deze Gemeentelijke Rekenkamer?
    De ALV wil dat dit mogelijk blijft (mogelijk: wederom geen eenvormigheid), met als voorwaarden dat de voorzitter een extern lid moet zijn en  dat ook de  meerderheid van de leden extern moet zijn.
  • Budget. De ALV vindt  dat  de toedeling van het budget voor een ‘gemeentelijke rekenkamer’ minder vrijblijvend gemaakt moet worden. Het heeft zeker niet de voorkeur dat in normbedrag per inwoner vast te leggen. Voorgesteld werd nader onderzoek te doen naar een norm, gerelateerd aan  het gemeentefonds of de algemene uitkering.
  • Kwaliteit van het rekenkamerwerk. De ALV is voorstander van het verder intensiveren en uitbreiden van activiteiten ten behoeve van de eigen kwaliteit(en) en kwaliteit van de producten. In die zin wordt de uitgestoken hand van de Minister graag aangenomen.

Samenwerkingsdag AR-NVRR: terugblik op een bijzondere expeditie!

Ervaren expeditieleiders, spanning, barre weersomstandigheden, tijdsdruk, wisselende teamsamenstelling. Alle elementen van een ware expeditie waren aanwezig tijdens de samenwerkingsdag van de AR en de NVRR op 17 september.

Maar liefst 260 collega's van lokale, provinciale en waterschaprekenkamer(commissie)s en de Algemene Rekenkamer hebben zich een dag lang gebogen over opdrachten rondom zes thema's, waaronder burgerparticipatie, true value en kwaliteit. Dit deden zij in kleine teams, met als uiteindelijk doel: de top halen met hun pitch van de opdracht!

Lees het volledige artikel op de website van de NVRR >>

Stemmen Longlist Goudvink 2015

De eerste selectie van de inzendingen voor de Goudvink 2015 is gedaan en nu bent u aan de zet! De Goudvink is nu immers een publieksprijs. De inzendingen op de longlist kunt u op onze website bekijken, waarna u uw favoriete top-3 kunt insturen. Op basis van de stemmen wordt een shortlist bepaald. 
Op de ALV van 20 november 2015 krijgt elk van de inzenders op de shortlist de kans om hun inzending te presenteren na de ALV. Het dan aanwezige publiek kiest vervolgens een winnaar.

Najaarsbijeenkomst NVRR Kring Noord

De NVRR Kring Noord en de Vereniging voor Bestuurskunde Kring Noord nodigen u hierbij van harte uit voor hun gemeenschappelijke Najaarsbijeenkomst op vrijdagmiddag 13 november a.s. in het stadhuis van de gemeente Assen.

Het thema op deze vrijdagmiddag is:

De Meerwaarde van Burgerkracht en Burgerparticipatie

Lees op de website van de NVRR meer over de bijeenkomst en hoe u kunt aanmelden >>

Seminar Bestuurlijke en ambtelijke integriteit Rekenkamer Rotterdam

Op donderdag 12 november 2015 organiseert de Rekenkamer Rotterdam van 13.00 tot 17.00 uur een seminar over Bestuurlijke en ambtelijke integriteit en het nut en de noodzaak van integriteitsonderzoeken door rekenkamer(commissie)s.

Lees meer op de website van de NVRR over de bijeenkomst en hoe u kunt aanmelden >>

Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief