Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier

NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 1 december 2015


Column van de voorzitter

Nationale Rekenkamerdag 2016: decentralisatie jeugdzorg

Het thema van de jaarlijkse bijeenkomst van de NVRR en de Algemene Rekenkamer (AR) op 17 september 2015 was samenwerking. Op die dag werden onderzoekers van rekenkamer(commissie)s uitgedaagd om een inspirerend samenwerkingsproject te verzinnen. Het project van de winnaars zou worden uitgevoerd. Een project won waarin werd voorgesteld om met zoveel mogelijk rekenkamer(commissie)s een compact onderzoek uit te voeren naar de effecten van de decentralisatie van de jeugdzorg. We gaan proberen dat van de grond te krijgen in 2016: een inspirerende uitdaging voor ons allen.

Via geëigende kanalen zal u verder geïnformeerd worden en benaderd om mee te doen en mee te denken. Daar is deze column niet voor.  Maar ik wil u wel iets vertellen over de inspirerende voordelen die ik zie aan samenwerking. Het bevordert creativiteit, efficiëntie, impact en doorwerking.

Creativiteit
Als rekenkamermensen vanuit verschillende achtergronden bij elkaar gaan zitten -kleine en grote rekenkamers, rekenkamercommissies en onderzoekers van de AR-, dan ontstaat er creativiteit. Dat hebben we gezien bij de bedenkers van het project. Zij kwamen op het idee om op één dag in heel Nederland aan gezinnen te gaan vragen wat er sinds 1 januari 2015 is verslechterd of verbeterd bij de jeugdzorg. Dat is haalbaar als we onze krachten bundelen. Er is bij de uitvoering ook creativiteit nodig, maar die zullen we ongetwijfeld gaan zien als er meer rekenkamermensen gaan meedenken.

Efficiëntie
De bedoeling is dat de belasting voor elke rekenkamer(commissie) beperkt zal zijn. Een aantal dagen voorbereiding, een dag uitvoering waarin gesprekken worden gevoerd met gezinnen met geïndiceerde kinderen in de eigen gemeente en een paar dagen voor de rapportage. Dat kan alleen als er wordt samengewerkt. Dan kan een kleine groep veel voorwerk doen. We hebben financiële steun aan het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd om een aantal mensen daarvoor vrij te maken. Ook de AR zal hierbij helpen.

Impact
Samen met andere rekenkamers(commissie)s onderzoek doen trekt aandacht en geeft dus meer mogelijkheden om resultaten over het voetlicht te brengen. Dat geldt zeker als we het onderzoek met veel rekenkamer(commissie)s in een beperkte tijd – het liefst op één dag – gaan uitvoeren. Elke rekenkamer(commissie) krijgt dan de wind van algemene aandacht in de rug bij het presenteren van de resultaten aan haar eigen gemeenteraad.

Doorwerking
Samenwerking houdt de onderzoeksresultaten ook langer op de politieke agenda. Politieke, bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van verschillende gemeenten zullen met elkaar praten en zich met elkaar vergelijken. De media zullen geïnteresseerd zijn. Allemaal belangrijke middelen om er voor te zorgen dat onderzoeksresultaten die daartoe aanleiding geven zich vertalen in bestuurlijke acties.

Rekenkamer(commissie)s bewaken terecht hun onafhankelijkheid en autonomie. Dat betekent dat er in het lokale rekenkamerlandschap sprake is van een zekere diversiteit. Dat is niet erg. Integendeel. Juist dat creëert bij samenwerking de effecten waarop we hopen: creativiteit, efficiëntie, impact en doorwerking. Dus als de oproep langs komt: doe mee!
 

Jaarcongres NVRR 2016 - save the date

Het jaarcongres van de NVRR vindt in 2016 plaats op 15 april in de Nieuwe Buitensocieteit in Zwolle! Reserveert u deze datum alvast in uw agenda?

Rekenkamer Nijmegen wint Goudvink 2015

Op 20 november hebben de leden van de NVRR aanwezig op de ledenmiddag in Amersfoort uit de shortlist van vier, de inzending van de Rekenkamer Nijmegen "Woonlastenmeter" uitgeroepen   tot winnaar van de Goudvink 2015.

De NVRR feliciteert de rekenkamer Nijmegen van harte met deze prijs.

Lees meer over de woonlastenmeter >>

 

Stappenplan Meten doorwerking rekenkamerproducten is beschikbaar

De Minister van BZK heeft in zijn actieplan 2015 aangegeven doorwerking van decentrale reken­kamers belangrijk te vinden. De werkgroep Doorwerking van de Commissie Kwaliteitszorg van de NVRR heeft een instrument ontwikkeld om doorwerking van het (decentrale) rekenkamerwerk te meten. Op de ALV van de NVRR van 20 november jl 2015 heeft de werkgroep haar stappenplan gepresenteerd om rekenkamers te ondersteunen bij het meten van doorwerking.

Het stappenplan en de bijbehorende tips en trucs zijn digitaal beschikbaar en te vinden op de NVRR website in de wiki en de bibliotheek. Een samenvatting is eveneens beschikbaar als papieren folder, deze is op te vragen via info@nvrr.nl

Wilt u meer weten over het stappenplan of heeft u vragen mail naar kwaliteit@nvrr.nl

Volg ons op twitter: @doorwerking


 

The Art of Audit

Publieke verantwoording, goed bestuur en het vertrouwen van burgers in hun overheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Rekenkamers vervullen hierbij een bijzondere rol. De Algemene Rekenkamer ziet er in Nederland op toe dat de inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid kloppen en dat beleid wordt uitgevoerd zoals het bedoeld is. Ook stellen rekenkamers zich ten doel om het vertrouwen in overheden te versterken, vooral in landen met een zwakke democratie. Rekenkamers proberen corruptie aan het licht te brengen en gaan bijvoorbeeld na of de overheid daadwerkelijk de beloofde wegen, waterputten en woningen realiseert. Rekenkamers kunnen met recht de ‘waakhond’ van burger en parlement worden genoemd.

Acht (voormalige) hoofden van rekenkamers spraken in een persoonlijk interview met Roel Janssen openlijk over hun werk als externe controleur van de overheid. Dit deden zij ter gelegenheid van het aftreden van Saskia J. Stuiveling als president van de Algemene Rekenkamer. 


Amsterdam University Press | Engelstalig | Hardback |€19.95 | 104 blz. | geïllustreerd
ISBN 978 94 6298 091 4 | mei 2015 | www.aup.nl

Oproep AR:  geef tijd en ruimte aan uitvoeringsinstanties pgb

Gemeenten zijn intensief betrokken bij de aanpak en oplossingen voor de nieuwe systematiek met het persoonsgebonden budget (pgb) die sinds 1 januari wordt gehanteerd. Onlangs heeft de Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer en aan de betrokken bewindspersonen uit het kabinet een tussenstand gegeven. 
In de brief van 29 oktober 2015 benadrukt de Algemene Rekenkamer dat gewerkt wordt aan een realistische uitvoering, want de uitvoeringsproblemen zijn complex en niet snel op te lossen. De Algemene Rekenkamer benoemt enkele aandachtspunten waar het Rijk rekening mee moet houden. Zo verdienen aspecten van uitvoering, inrichting en sturing nog aandacht, zodat zorgverleners verzekerd zijn van tijdige betaling voor geleverde diensten aan burgers die via een pgb zorg inkopen.

Lees het volledige artikel op de website van de NVRR >>

 

Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief