Mocht u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen, klik dan hier

NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF 1 februari 2016

Programma Kwaliteit 

NVRR Kwaliteitszorg in een nieuwe vorm

De commissie kwaliteitszorg is in 2010 ingesteld door de ALV van de NVRR. In 2011 presenteerde de commissie haar plan Focus op Kwaliteit, met als uitgangspunten:

  • Iedere rekenkamer(commissie) is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit.
  • Maatwerk op de lokale/regionale situatie staat bij de kwaliteitszorg centraal. Goed onderzoek is essentieel maar niet genoeg, het moet ook effectief zijn, doorwerking hebben. Het is de bedoeling dat de rekenkamer voor de raad verschil maakt.
  • Rekenkamer(commissie)s zijn lerende organisaties die hun kwaliteit waarborgen en bevorderen en daarbij in contact staan met hun partners.
  • De NVRR stimuleert, faciliteert en ondersteunt de rekenkamer(commissie)s met betrekking tot de eigen kwaliteitszorg.

De ALV gaf de commissieleden opdracht daarmee aan het werk te gaan. Sindsdien is er veel werk verzet. Er is evenwel nog veel werk te doen. In het jaarplan 2016 blijft de commissie vasthouden aan deze uitgangspunten uit 2011.

Na 10 jaar decentrale rekenkamers lijkt een nieuwe strategische fase in te gaan. We signaleren vanuit de 2e kamer en andere belanghebbenden een toenemende druk op rekenkamers om systematisch met kwaliteitszorg aan de slag te gaan. Er zijn bijvoorbeeld verplichte Codes voor Raden van Commissarissen/Toezicht in het bedrijfsleven, corporaties, zorg, onderwijs, banken, pensioenfondsen waarin eisen gesteld worden aan kwaliteitszorg, visitatie en evaluatie.

De NVRR onderkent deze maatschappelijke tendens, maar koestert tegelijkertijd de bovengenoemde uitgangspunten die uitgaan van decentraal maatwerk. De NVRR blijft kwaliteitszorg bevorderen met eigen middelen en de inzet van leden en werft daarnaast externe middelen om een extra impuls aan kwaliteitszorg te kunnen geven. We gieten de kwaliteitszorg van rekenkamers in een nieuwe vorm: het Programma Kwaliteit.

Systematische kwaliteitszorg vergt enerzijds een samenhangende visie, focus en slagvaardigheid, anderzijds draagvlak in de vereniging met een navenante inbreng en betrokkenheid van velen. Om die inbreng en betrokkenheid van de leden te ondersteunen willen we een ‘Werkplaats Kwaliteit’ inrichten. Daarin werken groepen leden projectmatig samen op afgebakende onderwerpen. Deze activiteiten kunnen ondersteund worden met de middelen die beschikbaar zijn. De project-activiteiten worden gecoördineerd en gefaciliteerd door het Verbindingsteam ('V-team Kwaliteit'), zie hieronder.

Door deze nieuwe vorm kunnen leden zich inzetten voor een zelfgekozen overzichtelijke taak. We hopen dat daardoor meer leden over de drempel stappen om via een concreet en afgebakend project bij te dragen aan de NVRR-kwaliteitszorg. Na een jaar evalueren we het Programma Kwaliteit, waarin we met de structuur met Werkplaats en V-team hebben geëxperimenteerd. Op basis van die evaluatie kunnen we zo nodig bijsturen.

De Werkplaats Kwaliteit is de plek waar het kwaliteitsbeleid van de NVRR handen en voeten krijgt. De werkplaats bestaat uit de afzonderlijke activiteiten en projecten. Die kunnen eenmalig zijn, maar ook op meer permanente basis, zoals de Drie Vragen. Alle leden van de vereniging worden uitgenodigd om via de werkplaats bij te dragen aan kwaliteitsontwikkeling in de NVRR. Nieuwe projecten kunnen worden ontwikkeld, desgewenst ondersteund door het V-team. Twee keer per jaar is er een vast overlegmoment van het programma Kwaliteit: de mensen die [willen] meedoen in de werkplaats en het V-team. De projecten kunnen vanuit het V-team ondersteund en gefaciliteerd worden binnen de beschikbare middelen.

Deze werkplaats gaan we aftrappen tijdens het NVRR-congres op 15 april. De werkplaats bevat voor 2016 in ieder geval alvast de projecten die zijn opgenomen in het Jaarplan van de Commissie Kwaliteitszorg.

Het Verbindingsteam Kwaliteit is een kleine en slagvaardige commissie die,

  • een samenhangende en door leden gedragen visie ontwikkelt binnen de kaders van het beleid van de NVRR en de beschikbare middelen,
  • de verbinding tussen beleid, activiteiten, vraag en behoefte van leden en andere belanghebbenden borgt,
  • projecten in de werkplaats faciliteert en coördineert,
  • de beschikbare middelen binnen de daaraan verbonden randvoorwaarden optimaal inzet,
  • de onderlinge afstemming tussen de activiteiten bewaakt, de ontwikkelingen bijhoudt en zo nodig aanpassingen voorstelt

Voorlopig bestaat het Verbindingsteam-team uit Vivien van Geen, Robert Douma, Etienne Lemmens, Willemien Roenhorst.

Voor meer informatie neem contact op met de voorzitter van het V-team Vivien van Geen of de verenigings manager Caroline Loomans via de mail 

NVRR Jaarcongres 2016 op 15 april

Reserveer vrijdag 15 april in de agenda voor het jaarcongres van de NVRR in de Buitensociëteit te Zwolle. Voorafgaand aan het congres vindt de ALV plaats.

We hebben dit jaar geen overkoepelend thema voor het jaarcongres, maar wel veel interactie tijdens de lezingen van de keynote speakers, de workshops, de lunch, de pauzes en de borrel.

Lees verder >>

Aan de slag met het stappenplan
Meten van Doorwerking

Op de ALV van 21 november 2015 is het stappenplan Meten van doorwerking gepresenteerd. Zie voor het stappenplan >>>

In het jaarplan van de commissie Kwaliteitszorg voor 2016 is opgenomen dat we met het stappenplan aan de slag gaan. Streven is drie pilots met rekenkamer(commissie)s op te starten om het stappenplan Meten van doorwerking uit te testen en waar mogelijk te verbeteren. Doel is om eind 2016 een robuust en in de praktijk getest instrument voor het meten van doorwerking van decentrale rekenkamer(commissie)s te presenteren.

Vanuit de NVRR-Kwaliteitszorg kunnen we bescheiden begeleiding van de pilots organiseren, zodat niet alles op de schouders van piloterende rekenkamer(commissie)s terecht komt.

Graag komen we in contact met rekenkamers die met het stappenplan aan de slag willen. Voordeel is dat de rekenkamer meteen een meting van de eigen doorwerking krijgt. Dat kan handig zijn als je in 2016 toch wilt gaan evalueren. De uitkomst van de meting van doorwerking blijft uiteraard voor de rekenkamer zelf, en wordt niet met de goegemeente gedeeld. Het gaat ons erom de leer- en verbeterpunten voor een adequaat meetinstrument op het spoor te komen. Daarmee helpen we uiteindelijk alle rekenkamers die inzicht willen krijgen in hun toegevoegde waarde.

De rekenkamer(commissie) die aan een van de drie pilots wil deelnemen kan zich per mail opgeven bij de NVRR.

Wil je niet actief zijn, maar wel ons activiteiten op doorwerking volgen, dat kan op Twitter via  @DoorwerkingNVRR

Klik hier als u zich wilt uitschrijven van deze nieuwsbrief