Over het Ontwikkelteam

Kwaliteitszorg staat hoog in het vaandel bij de NVRR. Om te zorgen voor een samenhangende visie, focus en slagvaardigheid en draagvlak in de vereniging met een inbreng en betrokkenheid van de leden is een Ontwikkelteam samengesteld. Dit Ontwikkelteam is de voortzetting van de commissie Kwaliteitszorg. Het team faciliteert en coördineert de kwaliteitsprojecten en bewaakt de onderlinge afstemming.

 

Wat we doen

Het Ontwikkelteam (O-Team) houdt zich bezig met de ontwikkeling en professionalisering van rekenkamers en haar leden door kennis en materialen te verzamelen en te ontwikkelen. Met die leden werken we onder andere aan:

  • Manieren om de effectiviteit van rekenkamers in kaart te brengen
  • Scholing voor starters en gevorderden op rekenkamergebied
  • Het verbeteren van de aanbevelingen van rekenkamers
  • Het verkennen van de impact van de veranderende rollen van de raden en Provinciale Staten op het werk van de rekenkamers
  • Het stimuleren van (zelf)evaluaties door rekenkamers

 

Wie we zijn

Geerten Kruis

Freelance adviseur en onderzoeker, extern lid Rekenkamercommissie Haarlem, secretaris/onderzoeker Rekenkamercommissie SED

Etienne Lemmens

Onderzoeker/adviseur bij Prae Advies & onderzoek, voorzitter rekenkamercommissies Brunssum en Landgraaf, lid/penningmeester Rekenkamer BEL en bestuurslid NVRR

Manon Laan

Onderzoeker bij de Randstedelijke Rekenkamer

Ard Schilder

Directeur-secretaris van de Zuidelijke Rekenkamer

 

Doorwerking

Eind 2015 is het stappenplan ‘Meten van doorwerking’ gepresenteerd. Het stappenplan bevat de opzet voor een onderzoek waarmee rekenkamer(commissie)s inzicht kunnen bieden in hun doorwerking. Daarmee zijn ook de zogenoemde doorwerkingscirkels geïntroduceerd. In 2016 startte een aantal rekenkamer(commissie)s met het testen van het stappenplan. Op basis van de ervaringen uit deze pilots zal medio 2017 de vernieuwde opzet van het stappenplan worden gepresenteerd.

Contactpersoon: Etienne – etienne.lemmens@nvrr.nl  

 

 

 

Scholing

Rond de jaarwisseling 2016/2017 startte de tweede introductiecursus voor starters op rekenkamergebied. Ook deze serie was volgeboekt. Na afronding wordt de cursus geëvalueerd. Op basis van die evaluatie worden opzet, materiaal en docenten voor komende series vastgelegd.
We denken ondertussen ook na over een vervolgcursus. Die zal niet zozeer bestaan uit één integrale cursus, maar eerder uit modules die een verschillend aspect verdiepen. Om de belangstelling hiervoor te peilen, houden we een enquête onder alle rekenkamers. We zetten hiervoor een project op. Bij gebleken belangstelling zoeken we voor de modules naar docenten onder eigen leden, bij wetenschappelijke instituten en bij commerciële partijen.

Contactpersoon: Etienne – etienne.lemmens@nvrr.nl  

 

Rekenkamerkompas

Elke rekenkamer(commissie) waakt op eigen wijze over de professionaliteit van haar werk. Daarin zijn veel overeenkomsten, maar ook verschillen. We willen de discussie stimuleren over de diverse manieren waarop rekenkamer(commissie)s professioneel werken. Daarin kunnen wij nog veel van elkaar leren. We verwachten dat er in het land nog veel parels kunnen worden opgedoken. De NVRR wil die oogst ophalen, ordenen en ontsluiten. Wij willen toewerken naar een Kompas dat rekenkamer(commissie)s kunnen gebruiken om te koersen op de eigen professionaliteit. We gaan ‘bottom up’ met rekenkamer(commissie)s in gesprek over wat we delen en waarin we verschillen. Dat willen we ophalen, ordenen en bundelen in een Kompas.

Er zijn veel verschillende rekenkamer(commissie)s, met elk hun eigen doel en visie, vorm en werkwijze, passend bij de specifieke politieke-bestuurlijke context. Het Kompas dat wij voor ogen hebben geeft per onderwerp richting en adviezen waarmee rekenkamer(commissie)s zelf hun koers op kwaliteit kunnen bepalen. De contouren van het Kompas worden eind 2017 gepresenteerd. In 2018 volgt de invulling.

Contactpersoon: Etienne – etienne.lemmens@nvrr.nl

 

(Zelf)evaluaties

Door te evalueren kunnen rekenkamers leren en mogelijkheden voor verbetering in beeld krijgen. De NVRR startte in 2016 een project om (zelf)evaluaties door rekenkamers te stimuleren. In het kader van dit project wordt een handreiking ontwikkeld (met voorbeelden van evaluatievormen en vragen) en wordt een aantal rekenkamers gevolgd die een (zelf)evaluatie uitvoeren. De handreiking zal medio 2017 worden gepubliceerd.

Contactpersonen: Willemien en Manon - w.roenhorst@rekenkamer.nl en laan@randstedelijke-rekenkamer.nl

 

Aanbevelingen

Tijdens het NVRR-congres 2016 zeiden verschillende leden behoefte te hebben aan een checklist waarmee ze de kwaliteit van hun aanbevelingen kunnen beoordelen en verbeteren. Naar aanleiding hiervan is de NVRR een project gestart en is de checklist “Opstellen van een goede aanbeveling” ontwikkeld. Deze kan door rekenkamer(commissie)s worden gebruikt bij het opstellen van aanbevelingen en/of gebruikt worden als kwaliteitseis voor een in te huren extern bureau.

Contactpersonen: Willemien en Manon - w.roenhorst@rekenkamer.nl en laan@randstedelijke-rekenkamer.nl

 

Veranderende rollen van de raad

Ontwikkelingen als netwerksturing, burgerparticipatie en doe-democratie stellen overheden voor nieuwe uitdagingen. En ze zijn van invloed op hoe we succes van overheden meten. Waar we voorheen het functioneren en presteren van overheden beschreven en beoordeelden op rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid, komen daar nu kenmerken als ‘mate van samenwerking’ en ‘responsiviteit’ bij. Wat betekent dat voor de rol van de rekenkamer? Verandert daar iets in? In discussiebijeenkomsten en working papers verkennen we dit onderwerp.

Contactpersoon: Etienne – etienne.lemmens@nvrr.nl 

 

Introductiefilm voor rekenkamers van waterschappen en provincies

Meer informatie volgt.

Contactpersoon: Volgt

 

Serious games

Meer informatie volgt.

Contactpersoon: Etienne en Manon – etienne.lemmens@nvrr.nl en laan@randstedelijke-rekenkamer.nl

 

Doe-mee onderzoek 2019 (voorheen Spotdag)

In samenwerking met College voor de rechten van de mens. Meer informatie volgt.

Contactpersoon: Geerten Kruis

 

AVG

Meer informatie volgt.

Contactpersoon: Etienne – etienne.lemmens@nvrr.nl 

Download de folder van het Ontwikkelteam hier >>