2021-06-02

Soest

Soest op de fiets

Samenvatting

De doeltreffendheid van de werkwijze om het aandeel verplaatsingen per fiets te verhogen kan niet worden vastgesteld. De voorgenomen wijze van monitoren kan niet gebruikt worden omdat er onvoldoende data is. Het alternatieve monitoringskader geeft een indicatie dat Soest niet op weg is om de doelstelling te halen. De getroffen maatregelen in de periode 2014-2020 zijn te kleinschalig om daadwerkelijk een verschil te maken om het aandeel fiets te verhogen. Het beschikbare budget is ontoereikend.
In de komende jaren zullen een aantal belangrijke regionale fietsroutes gerealiseerd worden, op basis van inspanningen en investeringen uit de periode 2014-2020. Eventuele effecten daarvan kunnen pas later vastgesteld worden. Deze investeringen zijn naar verwachting effectiever wanneer deze vergezeld gaan van vraagbeïnvloedingsmaatregelen.
De doelstelling ten aanzien van het hanteren van fietsparkeernormen is deels gerealiseerd.

De rekenkamercommissie raadt aan om samenhangend meerjarig fietsstimuleringsbeleid met strategische doelen en maatregelen te ontwikkelen, waarbij de diverse vervoersmodaliteiten in relatie tot elkaar in mobiliteitsbeleid worden bezien. Ook wordt aanbevolen interdisciplinair te werken in de gemeente. Het is belangrijk om SMART doelen te stellen en dat beschikbare middelen beter aansluiten bij de gestelde doelen. Er zijn verder aanbevelingen over het aansluiten bij regionale ambities, het monitoren van de maatregelen en het verantwoorden aan de raad.

Onderzoeksvraag

Het doel van het onderzoek is tweeledig. Het onderzoek beoogt:

  1. te reconstrueren welke keuzes zijn gemaakt op het gebied van het stimuleren van fietsgebruik en wat de status van de gestelde doelen is;
  2. te beoordelen in welke mate het beleid doeltreffend en doelmatig is.

De centrale vraag in het onderzoek is: in hoeverre zijn de maatregelen, genomen in de periode 2014 tot 2020, gericht op het stimuleren van het gebruik van fietsen, doeltreffend en doelmatig?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Goudappel Coffeng
Gericht op
Gemeente Soest
Rekenkamer(commissie)
Soest
Ingestuurd door
M. Dorigo
E-mailadres
m.dorigo@soest.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.