Congres 2018

Jaarcongres NVRR 25 mei 2018 - Workshops

Plenair (10.35 - 11.25 uur)

      Dagvoorzitter Jacques Handelé
   

Na zijn studie biologie in Wageningen, voelde Jacques zich snel thuis in alle uithoeken van de publieke sector. Van het kloppend hart naast bewindslieden tot in de essentiële haarvaten van de uitvoering. Als medewerker, als directeur en veel als proces- en teambegeleider. Binnen een organisatie of in programma’s met verschillende overheden. Sinds 12 jaar werkt hij vanuit zijn eigen bedrijf Jacques Handelé Antwoorden & Vragen en samen met Alexander Elings in Elings & Handelé. “Het goede goed doen” is een diepe, sterke drive. Het zelf goed doen en anderen met wie en voor wie hij werkt daarmee helpen. Van persoonlijke vragen tot maatschappelijke opgaven. Jacques is nieuwsgierig, onderzoekend, heeft begeerte voor wijsheid en is allergisch voor bull-shit.

www.antwoordenvragen.nl
www.elingsenhandele.nl

      Keynote speaker Paul Frissen
   

Paul Frissen is hoogleraar Bestuurskunde aan de School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg (UvT), decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en lid van het adviesorgaan Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Hij promoveerde in 1989 cum laude op het proefschrift Bureaucratische cultuur en informatisering. Dit proefschrift leverde hem de Samsom H.D. Tjeenk Willink prijs 1985-1989 en de G.A. van Poeljeprijs 1989 van de Vereniging voor Bestuurskunde op.
Paul Frissen houdt zich bezig met analyses van de moderne staat versus de postmoderne netwerksamenleving en de plaats die moderne informatietechnologie, en met name internet, daarin inneemt. Daarin neemt hij afscheid van de verouderde beschouwing van de staat als centraal sturend orgaan. Hij uit zich sceptisch over de resultaten van overheidsbemoeienis vooral ook de toenemende overheidsbemoeienis tot achter de voordeur.
Meer informatie: Paul_Frissen of NSOB


Workshopronde 1 (11.30 - 12.30 uur)
Thema: De rekenkamercommissie, hoeder van ...

A1: de participatieve democratie
Jean Eigeman, Rekenkamercommissie Gorinchem

  A2: publieke waarden
Kirsten Veldhuijzen, Algemene Rekenkamer
In deze workshop gaat Kirsten Veldhuijzen nader in op de betekenis van publieke waarden voor rekenkamerwerk. Zij schetst de ontwikkeling van ‘rekenen’ naar ‘betekenen’. Welke waarden zijn dat dan en wat kunnne publieke waarden bijdragen aan de kwaliteit van het lokaal bestuur? 


A3: kwaliteit en professionalisering
Vincent van Stipdonk, Stipdonk raadgever & redacteur

A4: de betrokken burger
Jan de Ridder, Rekenkamer Metropool Amsterdam

 

Workshopronde 2 (13.30 - 14.30 uur)
Thema: De rekenkamer aan de slag met ... 

B1: het sociaal domein
Rien Fraanje, Rob/Rfv en Tineke van den Biggelaar, Rekenkamercommissie Eindhoven

   

B2: informatiebeveiliging
Kees Hintzbergen, IBD
Gemeenten kennen sinds 2013 de BIG en rekenkamers laten daarop onderzoeken uitvoeren. Maar wat is echt belangrijk in de beoordeling van de effectiviteit en doelmatigheid van de informatiebeveiliging, wanneer is een gemeente echt in control? Het is geen enkele moeite om een bestuurder of een CISO af te rekenen, maar waar liggen de echte uitdagingen en wie zijn daarvoor verantwoordelijk? Wat is de basis voor veilige informatie? En wat nu de AVG er is? Een interactieve sessie met vragen en antwoorden zodat u als rekenkamer de nadruk legt op en de juiste accenten weet te raken, die echt bijdragen aan een informatie veilige gemeente waar privacy ook nadrukkelijk aandacht krijgt.

     
  B3: tegenmacht
Julien van Ostaaijen, Universiteit Tilburg
Democratie wordt vaak opgevat als zorgen voor een goed ‘volksbestuur’. Maar democratie betekent ook het bieden van bescherming aan minderheden tegen de meerderheid, en andersom. Het inrichten van een stelsel van macht en tegenmacht voorkomt dat één bestuurslaag, organisatie of actor zijn wil te dominant kan doordrukken ten koste van anderen. Dergelijke tegenmacht is essentieel voor een goed functionerende democratie. Hoe paste een rekenkamer in dit stelsel? En hoe zorgt een rekenkamer die deels afhankelijk is van de lokale politiek (denk aan de benoeming van leden en de hoogte van het budget) erin onafhankelijk te zijn en blijven. Daarover gaat deze workshop en wordt met de deelnemers de discussie gevoerd.
     
  B4: de omgevingswet - Van uitstel komt afstel!
Nico op de Laak, Rekenkamercommissie Roermond

Een klassiek spreekwoord. En in overheidsland soms ook werkelijkheid. Maar niet als het om de Omgevingswet gaat. Weliswaar is de invoering met anderhalf jaar uitgesteld maar de wet komt er. Zelden namelijk had een wet zoveel draagvlak in zowel Tweede als aansluitend in de Eerste Kamer. Natuurlijk zijn er “nog wat beren op de weg”. Maar die worden de komende tijd spreekwoordelijk opgeruimd: “Technische zaken en juridische afrondingen” heet het in het vakjargon. Dus die wet komt er.

Maar wat betekent die wet nu voor Rekenkamer(commissie)s? Want waarom zouden wij nu anno 2018 iets gaan doen wat pas in 2021 van kracht wordt en waar, zo lijkt het, pas in 2023 of later onderzoek naar kan worden uitgevoerd?

Niets is minder waar!

De uitdaging van de Omgevingswet voor Rekenkamer(commissie)s op dit moment is tweeledig:

  • op welke wijze kan nu al vooruitgelopen worden op de nieuwe wet en wat is de positie van de gemeenteraad daarbij?
  • en wat moet op korte termijn door de gemeenteraad ondernomen worden om op de juiste manier in positie te komen bij de verdere implementatie van die nieuwe wet?

Met andere woorden: welke succesfactoren en welke risico’s dienen zich aan en hoe kan een Rekenkamer(commissie) daarin pro-actief handelen.

In een interactieve workshop neemt Nico op de Laak jullie mee. Let wel: vluchten kan niet meer en alleen maar toehoorder zijn is onmogelijk. Je moet iets vinden en je moet meedoen. Even voor de volledigheid: maximaal 20 deelnemers dus meld je onmiddellijk aan.