Goudvink 2022

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)

In 2022 start de Goudvink weer, de prijs voor het beste rekenkamerproduct. Meld uw rapport aan of attendeer de jury op een rapport van een (andere) rekenkamer(commissie).

Tot 1 augustus kunnen rapporten aangemeld worden. Daarna worden in oktober drie nominaties bekend gemaakt, die aan een jury worden voorgelegd.

Aanmeldformulier

Criteria voor de Goudvink 2022

1. Basiskwaliteit

 1. reden voor de onderwerpkeuze
 2. beschrijving onderwerp
 3. onderzoeksdoelstelling
 4. onderzoeksvragen
 5. normenkader
 6. onderzoeksaanpak
 7. gebruikte bronnen (literatuurlijst, lijst van respondenten)
 8. beperkingen van het onderzoek

2. Technische kwaliteit

 1. De onderzoeksvragen zijn passend en compleet voor het bereiken van de onderzoeksdoelstelling
 2. De normen zijn passend voor de onderzoeksvragen
 3. De onderzoeksaanpak sluit aan bij de onderzoeksvragen
 4. De bevindingen zijn onderbouwd met valide en betrouwbare data
 5. De conclusies sluiten aan op de bevindingen
 6. De conclusies zijn gebaseerd op normen
 7. De aanbevelingen sluiten aan op de conclusies en gericht op de rol van de geadresseerde (raad/college, PS/GS, AB/DB)

3. Presentatie

 1. Het rapport/product is prettig leesbaar
 2. Er is een adequate samenvatting opgenomen
 3. Er zijn functionele tabellen/illustraties opgenomen in de tekst
 4. Er is een infographic/film opgenomen
 5. Op andere wijze is getracht met de presentatie de doorwerking te bevorderen, bijv. gebruik social media, persbericht, publieksvriendelijke presentatievormen (digitaal, podcast), tijdens workshop conclusies en aanbevelingen gepresenteerd aan deelnemers/stakeholders

4. Relevantie

 1. relevant voor de samenleving/inwoners, sluit aan bij de actualiteit
 2. relevant voor (de versterking van) de volksvertegenwoordiging, en/of de rekenkamer(commissie) besteedt in het rapport aandacht aan haar rol als instrument of ondersteuning voor (de versterking van) de volksvertegenwoordiging.
  (Dit kan op diverse manieren, bijvoorbeeld door dit als een criterium te benoemen voor de selectie van het onderzoeksonderwerp of de onderzoeksaanpak, of aandacht hiervoor bij het formuleren van de aanbevelingen, raad/PS/waterschapsbestuur betrokken bij uitvoering of presentatie.)
 3. relevant voor het afleggen van publieke verantwoording door het bestuur, en/of de rekenkamer(commissie) besteedt in het rapport aandacht aan haar bijdrage daaraan
 4. relevant voor de verbetering van het bestuur (beleid en uitvoering), en/of de rekenkamer(commissie) besteedt in het rapport aandacht aan de bruikbaarheid voor het bestuur

5A. Doorwerking voorronde

 1. De rekenkamer(commissie) geeft in tekst aan welke doorwerking is gesorteerd en geeft aan deze aan te kunnen tonen

5B. Doorwerking eindronde (alleen voor de genomineerden op de shortlist)

 1. De rekenkamer(commissie) heeft de doorwerking gestimuleerd (bijv. innovatieve methode gebruikt, actief de pers opgezocht)
 2. Het onderzoek is relevant, sluit aan op de actualiteit, leeft bij de raad/PS/waterschapsbestuur/bevolking?
 3. Raad/PS/waterschapsbestuur/bevolking is betrokken bij formuleren onderzoeksvragen, uitvoering, presentatie?
 4. Heeft de rekenkamer(commissie) de doorwerking aangetoond?
 5. Hoe is de doorwerking te kwalificeren (rapport/product besproken, er is over de aanbevelingen besloten [besluit/moties], nawijsbaar in beleid opgenomen, nawijsbaar geïmplementeerd, extern invloed gehad [bijv. aandacht in de pers])?

6. Extra punten

 1. Compensatie (bijvoorbeeld als er geen normenkader nodig is bij dit onderzoek, innovatieve aanpak enz.)
 2. Er valt veel te leren voor rekenkamer(commissie)s van dit rapport/product
 3. De jury waardeert het volgende aspect (opvallend aspect)
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.