• Home
  • Agenda
  • NVRR-congres 2022 ‘De reputatie van de rekenkamer’

NVRR-congres 2022 ‘De reputatie van de rekenkamer’

Gepubliceerd op:
woensdag 29-06-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

16

september

Tijdstip

Start: 10:30
tot 15:00 uur.

Locatie

Bar Beton, Pythagoraslaan 101, Utrecht

Organisator

NVRR

NVRR-congres 2022 ‘De reputatie van de rekenkamer’

Er is veel gebeurd in ons werkveld in het afgelopen jaar, sinds het laatste NVRR-congres. Het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers is door de Tweede Kamer aangenomen, de projectgroep lokale rekenkamers is van start gegaan en de rekenkamers en publiceren hun onderzoeken verder gewoon door ten dienste van het decentrale bestuur. De hoogste tijd om elkaar weer in NVRR-verband te ontmoeten, kennis te delen en elkaar bij te praten over al die ontwikkelingen. Keynote speaker is Marjolein van Asselt, directeur Rekenkamer Rotterdam, over de reputatie van de rekenkamer. Daarna behandelen we in workshops verschillende actuele onderwerpen, zoals de democratische legitimiteit van complexe processen, het sturen met prestatie-indicatoren, de samenwerking van rekenkamers op onderzoek, het rekenkamerwerk bij waterschappen en het samenspel tussen college en de raad. Het belooft een boeiende dag te worden, noteer de datum in de agenda en schrijf je alvast in. Kosten voor deelname voor leden van de NVRR €50, voor niet-leden €100.

Programma

10.30-10.45

Opening

10.45-11.30

De reputatie van de rekenkamer

Keynote speaker, Marjolein van Asselt, directeur Rekenkamer Rotterdam

Iedere rekenkamer-onderzoeker vraagt zich bij zo’n titel meteen af: Wat is reputatie? Hoe definieer ik dat? Welke informatie moet ik dan verzamelen? Hoe kan ik dat beoordelen? In de wetenschap dat het moet kloppen en dat je niet zo maar iets kunt zeggen. Het moet onderbouwd zijn. Het moet staan als een huis.

Hoe staat iemand, een organisatie of een instituut bekend? Dat is de basale vraag als het gaat om reputatie. Maar hoe kun je daar in een gezelschap van gedegen onderzoeker iets zinnigs over zeggen als je pas net komt kijken in rekenkamerland en geen enkele ervaring hebt als gemeenteraadslid? En als je zuinig bent op je eigen reputatie? Hoe pak je dat dan aan?

Rekenkamers doen onderzoek in het publieke belang. Daar heb ik niet alleen afgelopen jaar in Rotterdam, maar ook bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), bij het RIVM en ook als maatschappelijk geëngageerde academica de nodige ervaring mee. Vanuit dat perspectief zal ik reflecteren op de reputatie van de rekenkamer en vooral op reputatie als perspectief. Hoe willen we dat de rekenkamer bekend staat? En hoe kunnen we dat beïnvloeden?

11.40-12.40

Samenspel College en raad

Steven Dijk, voorzitter rekenkamer Doetinchem

Arend Kloosterman, lid rekenkamer Doetinchem

Deelsessies A
11.40-12.40

Democratische legitimiteit complexe processen, Scorekaart

Edwin de Jong, onderzoeker Noordelijke Rekenkamer

Anneke Beukers collegevoorzitter Noordelijke Rekenkamer

Deelsessies A

In haar recente rapporten ‘Regionale democratie vergt energie’ heeft de Noordelijke Rekenkamer de democratische legitimiteit van de Regionale Energie Strategieën (RES’en) onderzocht. Wij presenteren een uitwerking van het begrip democratische legitimiteit die verder reikt dan de representatieve democratie. Dat leidt tot een meervoudig en actueel begrip ‘democratische legitimiteit’. Wij maken dit concreet in de vorm van een Scorekaart Democratie. De ingevulde scorekaart geeft aan de hand van een groot aantal indicatoren een rijk beeld van de legitimiteit van het RES-proces.
De Noordelijke Rekenkamer vond het zinvol aandacht te besteden aan de democratische kwaliteit van beleid dat tot stand komt in samenwerking van overheden en samenleving. Uitgangspunt bij de invoering van de RES was dat lokale en provinciale overheden als regio zouden optrekken om te komen tot een passend aanbod voor de opwekking van duurzame energie. Voorwaarde is dan dat die samenwerking tussen overheden onderling en met de maatschappelijke partners en burgers goed wordt vormgegeven én goed werkt. Dat vraagt veel van overheden, stakeholders en burgers. Dat is precies wat de Scorekaart Democratie meetbaar maakt.

11.40-12.40

Rekenkamerwerk in waterschappen

Joost van de Beek, voorzitter Waterkring

Deelsessies A
11.40-12.40

Ex post maatschappelijke kosten-baten analyse

Ernst Bos, onderzoeker Algemene Rekenkamer

Barbara Joziasse, collegelid Algemene Rekenkamer

Deelsessies A
12.40-14.00

Lunchpauze

14.00-15.00

Sturen met prestatie indicatoren

Fons Lohuis, voorzitter rekenkamercommissie Hof van Twente

Deelsessies B

“We krijgen erg veel informatie van het college, maar weten niet hoe hiermee te sturen”. Kort samengevat was dat de verzuchting, die de rekenkamercommissie Dinkelland-Losser-Oldenzaal, ingesteld in 2019, in haar kennismakingsronde langs de drie gemeenteraden enkele keren hoorde. We willen graag meer inzicht in de sturingsmogelijkheden van de raad zowel kaderstellend als controlerend. Waarschijnlijk een herkenbaar beeld.
In onze offerte-uitvraag hebben wij aangegeven in kaart te willen brengen hoe de gemeenten beleidsindicatoren gebruiken en er in de planning & control cyclus op sturen. In het bijzonder ging het ons om de voorjaars- of kadernota/ begroting en jaarrekening. We hebben tegelijk aangegeven niet alleen geïnteresseerd te zijn in cijfers, getallen of kwalitatieve omschrijvingen maar ook in de cultuur bij het gebruik. Levert de huidige werkwijze een effectieve bijdrage aan de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden en zijn de gebruikte indicatoren de juiste?
In de deelsessie wil ik met u graag verder ingaan op het doorlopen onderzoeksproces als ook op de inhoud van het onderzoek en de uitkomsten.

14.00-15.00

Van Wob naar Woo voor rekenkamers

Juliette van der Jagt-Jobsen, juridisch medewerker VNG

Deelsessies B

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) grotendeels in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en heeft als doel een transparante overheid te bevorderen. De wet kent belangrijke nieuwe verplichtingen over de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie, de openbaarmaking op verzoek, en het op orde brengen van de digitale informatiehuishouding. Tijdens de deelsessie zal worden ingegaan op de belangrijkste veranderingen van de Woo ten opzichte van de Wob. Daarbij ligt de focus in het bijzonder op de betekenis van de Woo voor gemeentelijke rekenkamers, rekenkamercommissies en gemeenschappelijke rekenkamers.

14.00-15.00

Incidentele regionale samenwerking lokale rekenkamers in Drenthe en Limburg

Jan Lunsing, voorzitter Rekenkamercommissie Midden Drenthe en lid Rekenkamercommissie Het Hogeland

Etienne Lemmens, voorzitter Rekenkamercommissies Brunssum en Landgraaf, lid rekenkamercommissies Geldrop-Mierlo en Son en Breugel

Deelsessies B

In deze workshop gaan Jan R. Lunsing en Etienne Lemmens in op de voor- en nadelen van regionale samenwerking door lokale rekenkamers. In Drenthe hebben doen 7 rekenkamers gezamenlijk een onderzoek gedaan naar lobbykracht van Drentse gemeenten. In Limburg hebben 11 rekenkamers onderzoek gedaan naar de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschap (BsGW). Ook wordt de ervaring meegenomen van een samenwerking tussen twee Groninger rekenkamers voorafgaand aan een gemeentelijke fusie.
In de workshop nemen Jan en Etienne de deelnemers mee in het proces van totstandkoming van de samenwerking op onderzoek. Naast de resultaten van de onderzoeken komen verder aan bod de drempels en de do’s and don’ts bij zulke samenwerkingsverbanden. De bedoeling is in de workshop gezamenlijk te komen tot een lijst met voor- en nadelen en een lijst met aanbevelingen voor rekenkamers die van plan zijn om op incidenteel op onderzoek samen te werken.

14.00-15.00

Ondermijning en gemeentelijke weerbaarheid

Elias de Haan, lid Rekenkamercommissie Borger-Odoorn

Marieke Ekelenkamp, voormalig lid Rekenkamercommissie Borger-Odoorn

Deelsessies B
15.00-15.15

Afsluiting

Ans Hoenderdos, voorzitter NVRR

15.15-16.00

Borrel

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.