Skip to main content

Najaarsbijeenkomst Kring Waterschappen

Gepubliceerd op:
dinsdag 01-10-2013
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

31

oktober

Tijdstip

Start: 12:30
tot 17:30 uur.

Locatie

Vijverzaal van het Gemeenlandshuis van Delfland, Phoenixstraat 32 in Delft

Organisator

Hoogheemraadschap Delfland

Najaarsbijeenkomst Kring Waterschappen

Delft, 30 september 2013

Geachte leden van Rekenkamers en Rekenkamercommissies van waterschappen en genodigden,

Op 3 juli 2013 is onder de vlag van de NVRR door de voorzitters van Rekening- en Rekenkamercommissies van een tiental waterschappen de Waterkring opgericht.

Gaarne nodigt de Waterschapskring u uit voor de eerste najaarsbijeenkomst, welke zal plaatsvinden op donderdagmiddag 31 oktober aanstaande bij het Hoogheemraadschap van Delfland. De bijeenkomst zal worden gehouden in de Vijverzaal van het Gemeenlandshuis van Delfland, Phoenixstraat 32 in Delft.

Het Hoogheemraadschap van Delfland neemt de organisatie van de bijeenkomst voor haar rekening.

Thema van de bijeenkomst: “Verbonden partijen en PPS”.

De druk op de bedrijfsvoering van waterschappen is recent toegenomen. Zo hebben zij te maken met investeringsverplichtingen uit hoofde van de Deltawet, de KRW-opgaven, de afvalwaterverwerking waarbij met gemeenten moet worden samengewerkt en het Bestuursakkoord Water. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden voor waterschappen om via verhoging van waterschapsheffingen de investeringsopgaven te financieren beperkt mede door de economische crisis. De crisis heeft geleid tot koopkrachtverlies bij ingezetenen en lagere omzet en winstgevendheid van het bedrijfsleven. 

De grotere investeringsopgave bij begrensde financieringsmogelijkheden maakt dat maatregelen nodig zijn om grotere doelmatigheid en doeltreffendheid respectievelijk rechtmatigheid in het omgaan met publieke middelen te realiseren.

De najaarsbijeenkomst staat in het teken van enkele instrumenten die daarbij behulpzaam kunnen zijn. Het gaat dan vooral om samenwerking tussen verschillende overheden (gemeenschappelijke regelingen) en samenwerking met de private sector (publiek private samenwerking). Ervaringen die zijn opgedaan bij het Rijk en gemeenten komen daarbij over het voetlicht. Naast voordelen komen ook nadelen aan de orde. Tenslotte wordt het bijzondere geval van de samenwerking in de afvalwaterketen bezien voor de Limburgse waterschappen.

Het functionele karakter van de waterschappen komt behalve in het beperkte takenpakket ook tot uitdrukking in haar financiering. Voor de belangrijkste inkomstenbron van de waterschappen, de waterschapsheffingen, geldt een geheel eigen regiem waarbij er veel discussie is welke partijen in welke mate aan de lat staan. Hieraan wordt apart aandacht besteed. 

Programma

12.30 – 13.00 uur       Inloop met broodjesbuffet

13.00 – 13.10 uur       Verwelkoming en introductie Waterschapskring door de heer A.P. Ranner,

                                    voorzitter Waterkring NVRR

13.10 – 13.30 uur       NVRR en rol en betekenis Rekenkamercommissies door de heer L. Markensteyn,

                                   voorzitter NVRR

13.30 – 14.00 uur       Kostentoedeling waterschapsheffingen door de heer A.G. Wiegman,

                                   hoogheemraad Financiën, Hoogheemraadschap van Delfland


14.00 – 14.05 uur       Discussie


14.05 – 14.50 uur       Pauze en rondleiding Gemeenlandshuis

14.50 – 15.20 uur       Rekenkamerfunctie in de staatsrechtelijke inrichting en verschillende 

                                   bestuurslagen door de heer A.P. Visser, lid college Algemene Rekenkamer


15.20 – 15.25 uur       Discussie

 

15.25 – 15.55 uur       Voor- en nadelen Publiek Private Samenwerking door de heer F.J. van der Vliet,

                                    lid directie Nederlandse Waterschapsbank


15.55 – 16.05 uur       Discussie


16.05 – 16.35 uur       Afvalwaterverwerking: Publieke en of private organisaties door de heer P.J.P. de

                                   Lange, lid dagelijks bestuur Waterschap Peel en Maasvallei/lid algemeen bestuur

                                   Waterschapsbedrijf Limburg


16.35 – 16.45 uur       Discussie

 

16.45 – 16.50 uur       Afsluiting


16.50 – 17.30 uur       Borrel

 

Graag verneemt de organisatie van de najaarsbijeenkomst uiterlijk maandag 28 oktober aanstaande of u komt. Graag ook aangeven of er meerdere belangstellenden zijn.

U kunt zich aanmelden via e-mail aan mwood@hhdelfland.nl onder vermelding van naam, voorletters, functie, naam organisatie en e-mailadres.

Een routebeschrijving kunt u vinden op de website van Delfland www.hhdelfland.nl. Parkeren is mogelijk in de naast het Gemeenlandshuis van Delfland gelegen Phoenixgarage aan de Phoenixstraat in Delflt.

Met vriendelijke groet,

drs. A.P. Ranner

voorzitter Waterkring NVRR