Skip to main content

Extra Algemene Ledenvergadering

Gepubliceerd op:
dinsdag 30-06-2015
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

25

september

Tijdstip

Start: 14:00
tot 16:00 uur.

Locatie

BOVAGhuis, Kosterijland 15 3981 AJ Bunnik

Organisator

NVRR

Extra Algemene Ledenvergadering

Op 25 september staat de extra ALV gepland. Bijgaand ontvangt u de agenda en alle relevante stukken. De ALV zal worden gehouden in het BOVAG-huis in Bunnik. Wij ontvangen u graag vanaf 13.00 uur. de vergadering begint om 14.00 uur.

Concept brief & amendementen

Bijgevoegd bij deze mail ontvangt u een amendeerbaar concept van een brief aan De Tweede Kamer namens de vereniging waarin wij reageren op de brief van minister Plasterk. In het voorliggende concept hebben wij de uitkomst van de discussie tijdens de extra ledenraadpleging op 26 juni, alsmede de nadien ingestuurde reacties zo goed mogelijk verwerkt om een breed gedragen standpunt te kunnen innemen.
Wij verzoeken u, indien u amendementen wilt maken op voorliggende concept brief, ons deze op voorhand toe te sturen. Uw concrete tekstvoorstellen ontvangen wij graag uiterlijk 23 september, zodat we de discussie tijdens de ALV goed kunnen faciliteren. U stuurt uw tekstvoorstel aan de NVRR via info@nvrr.nl

Tijdens de geplande ALV op 25 september, wordt over de brief en de amendementen gestemd, waarna de uitkomst van de ALV door het bestuur wordt verwerkt in een definitieve brief. Deze zal dan in de week volgend op de ALV aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Zo doende hebben we een mogelijkheid invloed uit te oefenen op besluitvorming en voorkomen we dat er over ons wordt gesproken en voor ons wordt besloten.

Stemmen & machtiging

De statuten, artikel 16 lid 1 stellen dat ieder lid (en hierbij geldt lid in de zin van de NVRR statuten) een voorzitter van een rekenkamer of rekenkamercommissie bevoegd is zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Wij stellen aan u voor om, anders dan in de statuten vermeld, toe te staan dat een ander lid of de secretaris van de rekenkamer(commissie) die lid is van de NVRR bij absentie van diens voorzitter bij de ALV, stemt namens de voorzitter. Mocht echter ter vergadering blijken dat hiertegen bezwaar is, zijn wij genoodzaakt de statuten te volgen.

Voor uw gemak is een machtigingsformulier gemaakt. Wilt u deze uiterlijk 23 september per mail sturen aan het secretariaat van de NVRR via info@nvrr.nl? Wilt u er ook voor zorgen dat u, indien u gemachtigde bent, u het machtigingsformulier de 25ste bij u hebt?

Let op: een persoon kan slechts voor één ander lid (= rekenkamer of rekenkamercommissie) als gevolmachtigde optreden.

Aanmelden voor de vergadering kunt u via de website van de NVRR doen, middels een aanmeldformulier.