Skip to main content

WaterKring vergadering met de secretarissen van de Waterschappen

Gepubliceerd op:
donderdag 09-02-2017
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

6

april

Tijdstip

Start: 12:00
tot 17:00 uur.

Locatie

Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, Utrecht

Organisator

WaterKring

WaterKring vergadering met de secretarissen van de Waterschappen

Vergadering WaterKring met de secretarissen van de Waterschappen

De Waterkring (onderdeel van de NVRR) is voornemens om voor de komende zomer een mini-symposium te houden voor alle leden van rekenkamers en auditcommissies bij waterschappen.

Doel hiervan is om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de publieke verantwoording van waterschappen en de daarbij behorende transparantie.

Ter voorbereiding hiervan willen wij graag met u de opzet van deze conferentie bespreken.

Daartoe nodigen wij u uit voor een overleg op vrijdag 6 april 2017 in Utrecht. U bent van harte welkom vanaf 12.00 uur (ontvangst met lunch), de bijeenkomst zal om 13.00 uur aanvangen.

Al enige tijd is de Waterkring actief als netwerkorganisatie van rekenkamers bij waterschappen. Op dit moment hebben 12 van de 21 waterschappen in enigerlei vorm een rekenkamerfunctie, 6 hebben een interne auditcommissie en 2 waterschappen hebben geen van beiden.

Onze indruk is dat ook auditcommissies tot doel hebben een bijdrage te leveren aan de publieke verantwoording. Daarom wil de Waterkring ook de leden daarvan nadrukkelijk hierbij betrekken.

Onlangs heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie een bijdrage toegekend om e.e.a. mogelijk te maken.

Achtergrond

Opvallend is dat twee argumenten naar voren worden gebracht waarom waterschappen geen rekenkamerfunctie hebben. Waterschappen kennen, in tegenstelling tot provincies en gemeenten, geen duaal bestuursmodel (scheiding tussen dagelijks en algemeen bestuur).

Ook het argument dat waterschappen een functioneel bestuur zijn wordt wel als argument gebruikt die niet zou noodzaken tot instelling van een rekenkamercommissie.

De laatste jaren is er in toenemende belangstelling voor het ontwikkelen van specifieke instrumenten gericht op doelmatige en effectievere (doeltreffenheid) van handelen in de publieke sector. Door verschillende incidenten zijn vraagtekens geplaatst bij de meer traditionele vormen van (formele) governance.

Niet in alle gevallen lijken deze vormen van governance gericht op toezicht en verantwoording effectief.

Ook de maatschappelijke functie van waterschappen is onder invloed van de klimaatverandering de afgelopen sterk toegenomen.

Dit noodzaakt niet alleen tot meer communicatie maar ook tot meer transparantie in de besteding van de middelen die waterschappen innen.

Waterschappen verkrijgen, in tegenstelling tot gemeenten en provincies, hun inkomsten alleen maar uit de inwoners en bedrijven in hun verzorgingsgebied. Verwacht zou worden dat dit juist reden zou zijn niet allen meer openheid en transparantie te betrachten maar ook om de doelmatige en doeltreffendheid van het beleid te laten toetsen.

Niet om te controleren of te zwarte pieten maar om te zorgen dat het morgen beter gaat dan vandaag.

Maar bovendien wordt het vertrouwen van de burger in de besteding van hun belastingcentjes hiermee gediend.

U kunt zich via het NVRR secretariaat aanmelden voor deze bijeenkomst tot uiterlijk 23 maart a.s.