Skip to main content

Auteur: 50034

2-4 leden voor rekenkamer De Bevelanden

De samenwerkende rekenkamers Borsele, Goes, Noord-Beveland, Reimerswaal en Tholen zoeken een voorzitter en 2 tot 4 leden. De nieuwe rekenkamer zal verbinding creëren tussen de vijf gemeenteraden en met proactieve communicatie de rekenkamer naar buiten toe op de kaart zetten.

Een voorzitter voor nieuwe rekenkamer De Bevelanden

De samenwerkende rekenkamers Borsele, Goes, Noord-Beveland, Reimerswaal en Tholen zoeken een voorzitter en 2 tot 4 leden. De nieuwe rekenkamer zal verbinding creëren tussen de vijf gemeenteraden en met proactieve communicatie de rekenkamer naar buiten toe op de kaart zetten.

Leden Rekenkamer Waterschap Brabantse Delta

Ben jij een verbinder en is bestuurlijke sensitiviteit jou niet vreemd? En ben jij op de hoogte van de taken en relaties van waterschap Brabantse Delta? Kom dan bijdragen aan het leren en verbeteren, en het functioneren van het waterschap en het mooie waterwerk in Midden en West-Brabant.

Voorzitter Rekenkamer Waterschap Brabantse Delta

Ben jij een verbinder en is bestuurlijke sensitiviteit jou niet vreemd? En ben jij op de hoogte van de taken en relaties van waterschap Brabantse Delta? Kom dan bijdragen aan het leren en verbeteren, en het functioneren van het waterschap en het mooie waterwerk in Midden en West-Brabant.

Verduurzaming woon- en leefomgeving Westerkwartier

Het Rekenkameronderzoek mondt uit in drie aanbevelingen, die gebaseerd zijn op de volgende elf conclusies.

 1. Het duurzaamheidsbeleid is actueel en concreet geformuleerd
 2. Er is sprake van integraal beleid
 3. Inwoners hebben input kunnen leveren op het beleid
 4. Er is sprake van capaciteitstekort in de uitvoering
 5. De samenwerking intern (tussen de teams) is goed en verloopt steeds beter
 6. De samenwerking extern (met ketenpartners en andere overheden) is goed
 7. De informatievoorziening aan inwoners is nog niet optimaal
 8. Er wordt beperkt gebruikgemaakt van de diensten en producten van de gemeente
 9. De doeltreffendheid is goed in beeld, de doelmatigheid niet
 10. De huidige informatievoorziening sluit aan op de behoefte van de raad (de voortgang van het beleid is goed te monitoren)
 11. De raad stelt wel kaders en controleert, maar voelt zich nog niet helemaal geëquipeerd in die rol

De conclusies resulteren in drie aanbevelingen. De gemeente Westerkwartier kan haar inwoners doeltreffender en doelmatiger bij de verduurzaming van de woon- en leefomgeving ondersteunen door deze aanbevelingen op te volgen.

 1. Zet in op meer capaciteit, maar denk ook na over creatieve uitvoeringskracht
 2. Zet in op betere informatievoorziening richting inwoners, met aandacht voor doelgroepen
 3. Denk na over regelingen vanuit doelgroepenbeleid

Rekenkamerbrief Algoritmen

De rekenkamer Amsterdam heeft recent het onderzoek Algoritmen afgerond. in deze rekenkamer brief informeren wij de gemeenteraad Zaanstad over dit onderzoek.

Waarom is dit onderzoek ook voor de gemeenteraad van Zaanstad relevant?
Net als Amsterdam staat de gemeente Zaanstad ook voor uitdagingen met betrekking tot de verdere digitalisering van de gemeentelijke organisatie. Onder meer in de dienstverlening aan burgers. Dat daarbij (steeds meer) algoritmen gebruikt zullen worden is onvermijdelijk en kan de dienstverlening soms ook ten goede komen. Dit vraagt om ontwikkeling van een verant-woorde omgang met deze algoritmen.
Het rapport bevat diverse conclusies en aanbevelingen die ook Zaanstad kunnen helpen bij het verantwoord toepassen van algoritmen. Bijvoorbeeld over zaken als omgang met bias, het be-schermen van de privacy van burgers, en het transparant zijn over het gebruik van algoritmen bij besluitvorming.

De Energietransitie in ‘s-Hertogenbosch (Tilburg, Oss, Breda)

De rekenkamer ‘s-Hertogenbosch verrichtte samen met de rekenkamers van Oss, Tilburg en Breda onderzoek naar de energietransitie. Zij onderzochten de haalbaarheid van de gemeentelijke doelen en de sturing door de raden op de energietransitie. De conclusie is dat er vooruitgang is, maar dat er nog stappen gezet moeten worden om de klimaatdoelen in 2030 te halen. De rekenkamers vinden ook dat de gemeenteraden hun rol niet goed kunnen invullen. Voor ’s-Hertogenbosch wijst de rekenkamer op het risico van volledige afhankelijkheid van het project Duurzame Polder en gaat zij in op het verbeteren van de informatievoorziening aan de raad.
Het onderzoek bestaat uit een rapportage over ’s-Hertogenbosch, een samenvattende factsheet en algemeen rapport voor de vier gemeenten. Zie ook de website van de rekenkamer ‘s-Hertogenbosch.

Inwonersinitiatieven & Overheidsparticipatie

Bij beleidsvorming in gemeenten is burgerbetrokkenheid inmiddels een vertrouwd begrip geworden, ook in Opsterland. Het is een onderwerp waar de gemeente Opsterland een duidelijke visie op heeft. Zij ziet participatie niet slechts als een mogelijkheid om inwoners te informeren of raadplegen, maar wil inwoners betrekken in de uitvoering, het meedoen.

Burgerbetrokkenheid kan op twee manieren vorm krijgen: via burgerparticipatie en overheidsparticipatie. In het eerste geval gaat het dan vooral om het betrekken van bewoners bij het overheidsbeleid. Dan kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een gemeentelijke adviesraad sociaal domein of het organiseren van inspraak- of meedenkmomenten. Overheidsparticipatie steekt in op een ander perspectief. In het geval van burgerparticipatie denken burgers mee over ideeën en plannen van de overheid, maar bij overheidsparticipatie draait de verhouding tussen overheid en burgers om. Burgers nemen het voortouw. Zij komen als eerste met ideeën en plannen en voeren deze zoveel mogelijk zelf uit en de overheid denkt mee en biedt in het ideale geval passende ondersteuning.

We onderzochten aan de hand van een aantal casussen hoe de gemeente Opsterland in de praktijk inwonersinitiatieven faciliteert (overheidsparticipatie). Opsterland is zeker goed op weg en probeert inwonersinitiatieven zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar we kwamen ook gevoelens van frustratie en teleurstelling tegen, ondanks de inzet van de gemeente en initiatiefnemers.

Uitvoering Participatiewet

Het is zeven jaar na de invoering van de participatiewet, er is meer werk dan ooit tevoren, werkgevers zitten te springen om mensen en er maakt nog steeds een aanzienlijk aantal mensen (langdurig) gebruik van een bijstandsuitkering. Waar zit de mismatch tussen het aanbod van vacatures op de arbeidsmarkt en de groep inwoners die langdurig gebruik maakt dan een bijstandsuitkering?
Na de jaarlijkse gesprekken met raadsleden is dit als onderzoeksonderwerp gekozen. In Ooststellingwerf is in de afgelopen jaren het gevoerde beleid met betrekking tot de Participatiewet niet geëvalueerd. Er zijn wel cijfers beschikbaar, maar die zijn niet altijd even toegankelijk en worden nauwelijks gebruikt bij het sturen van de activiteiten. Ook is niet duidelijk hoe de begeleiding naar werk van de gemeente door de doelgroep wordt ervaren. Bij de gemeente is er meer aandacht nodig voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (meer dan twee jaar/vijf jaar gebruik maken van een bijstandsuitkering). De ervaring van inwoners die tot deze doelgroep behoren en de ervaring van werkgevers met de doelgroep en de samenwerking hierin met de gemeenten en andere ketenpartners (bijv. UWV) staan centraal.

Uitvoering van de Participatiewet

Het is zeven jaar na de invoering van de participatiewet, er is meer werk dan ooit tevoren, werkgevers zitten te springen om mensen en er maakt nog steeds een aanzienlijk aantal mensen (langdurig) gebruik van een bijstandsuitkering. Waar zit de mismatch tussen het aanbod van vacatures op de arbeidsmarkt en de groep inwoners die langdurig gebruik maakt dan een bijstandsuitkering?
Na de jaarlijkse gesprekken met raadsleden is dit als onderzoeksonderwerp gekozen. In Weststellingwerf is in de afgelopen jaren het gevoerde beleid met betrekking tot de Participatiewet niet geëvalueerd. Er zijn wel cijfers beschikbaar, maar die zijn niet altijd even toegankelijk en worden nauwelijks gebruikt bij het sturen van de activiteiten. Ook is niet duidelijk hoe de begeleiding naar werk van de gemeente door de doelgroep wordt ervaren. Bij de gemeente is er meer aandacht nodig voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (meer dan twee jaar/vijf jaar gebruik maken van een bijstandsuitkering). De ervaring van inwoners die tot deze doelgroep behoren en de ervaring van werkgevers met de doelgroep en de samenwerking hierin met de gemeenten en andere ketenpartners (bijv. UWV) staan centraal.