Skip to main content

Auteur: 50221

Internet, en een beetje snel graag!

In de buitengebieden van Groningen, Fryslân en Drenthe zijn de aanlegkosten van snel internet hoog. Hierdoor faalt de markt bij de aanleg. Grote delen van Groningen, Fryslân en Drenthe zijn hierdoor verstoken van snel internet.

Het Waddenfonds gemonitord

In samenwerking met de Randstedelijke Rekenkamer heeft de Noordelijke Rekenkamer een vervolgonderzoek naar het Waddenfonds uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich op de aanbevelingen die de Noordelijke en de Randstedelijke Rekenkamer deden naar aanleiding van de decentralisatie naar de ‘Waddenprovincies’.

Op eigen benen? Beëindigen sociaal beleid: gevolgen voor maatschappelijke instellingen provincie Drenthe

De provincie Drenthe heeft in de periode 2009-2015 haar uitgaven in het sociale domein met € 10 miljoen teruggebracht. De gesubsidieerde taken zijn echter niet, zoals de provincie verwachtte, door gemeenten overgenomen. Hierdoor zijn bij verschillende maatschappelijke instellingen de inkomsten flink gedaald. Sommige instellingen hebben daardoor hun formatie moeten halveren. Bij drie instellingen (in respectievelijk de welzijn, zorg en sport) is nader onderzoek gedaan naar de gevolgen van het afbouwen van de vaste provinciale subsidie op deze instellingen zelf en hun dienstverlening. Bij de afnemers is geen onderzoek gedaan.

Op eigen benen? Beëindigen sociaal beleid: gevolgen voor maatschappelijke instellingen provincie Fryslân.

Het onderzoek van de Rekenkamer heeft zich gericht op de periode 2009 tot en met 2015. Af en toe is een doorkijk gegeven naar 2016 wanneer er sprake is van nieuwe ontwikkelingen. Bij de drie meest gesubsidieerde instellingen (in respectievelijk de welzijn, zorg en sport) is nader onderzoek gedaan naar de gevolgen van het afbouwen van de vaste provinciale subsidie op deze instellingen zelf en hun dienstverlening. Bij de afnemers is geen onderzoek gedaan. Provinciale Staten heeft uiteindelijk de subsidie voor de instellingen met 3,5 jaar verlengd om de instellingen de ruimte te geven om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.

Provinciale grip op Friese bedrijven met grote risico’s voor hun omgeving

In 2014 kregen de omgevingsdiensten in Fryslân, Groningen en Drenthe de opdracht om op ambtelijk niveau samen te werken bij het toezicht op de belangrijkste risicobedrijven. Het Ministerie heeft de Omgevingsdienst Groningen (ODG) aangewezen om het toezicht op de bedrijven met de grootste milieu- en veiligheidsrisico’s in het Noorden te coördineren. De ODG coördineert. Maar de FUMO voert zelf de bedrijfsinspecties bij de Friese risicobedrijven uit. De Rekenkamer concludeert dat de kennisdeling en uitwisseling van personeel tussen deze diensten moet worden verbeterd. De provinciebesturen hebben ieder een verschillend eindbeeld van de samenwerking voor ogen.

Provinciale grip op bedrijven met grote risico’s voor hun omgeving (Drenthe)

In 2014 kregen de omgevingsdiensten in Drenthe, Groningen en Fryslân de opdracht om het toezicht op de belangrijkste risicobedrijven gezamenlijk aan te pakken. Het Ministerie heeft de Omgevingsdienst Groningen (ODG) aangewezen om dit toezicht te coördineren. In Noord Nederland zijn tussen de drie omgevingsdiensten afspraken gemaakt om dit milieutoezicht te organiseren. De ODG in Veendam coördineert. De RUD Drenthe voert de bedrijfsinspecties bij de Drentse risicobedrijven uit. De Rekenkamer concludeert dat de kennisdeling en uitwisseling van personeel tussen deze diensten moet worden verbeterd. De noordelijke provincies hebben elk een verschillend eindbeeld van deze samenwerking.

Provinciale grip op bedrijven met grote risico’s voor hun omgeving (Groningen)

Bij het toezicht op de belangrijkste risicobedrijven werden de omgevingsdiensten in Groningen, Fryslân en Drenthe in 2014 verplicht samen te werken. Het Ministerie heeft de ODG aangewezen om toezicht te houden in de drie noordelijke provincies. In Noord Nederland is tussen de drie omgevingsdiensten een samenwerking tot stand gebracht. De ODG coördineert vanuit Veendam, maar elke provinciale omgevingsdienst voert het toezicht op haar eigen risicobedrijven uit. De Rekenkamer concludeert dat de kennisdeling en uitwisseling van personeel tussen deze drie diensten moet worden verbeterd. Het is gebleken dat de provincies ieder een verschillend eindbeeld van de samenwerking voor ogen hebben.

Provinciaal ruimtelijk beleid: instrumenten en doorwerking

De Noordelijke Rekenkamer heeft, zoals aangegeven in het onderzoeksprogramma 2014–2015, een onderzoek uitgevoerd naar de doorwerking van het ruimtelijke beleid van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen in gemeentelijke plannen. Het onderzoek heeft zich gericht op de periode 2009 tot en met 2014, dat is de periode na invoering van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) in 2008. Onderzocht is hoe de provincie met de beschikbare Wro-instrumenten
ervoor heeft gezorgd dat provinciale ruimtelijke belangen op een juiste wijze doorwerken in gemeentelijke ruimtelijke plannen.