Skip to main content

Auteur: Delftse Rekenkamer

Wat nou oud? Onderzoek naar ouderenbeleid in Delft.

De Delftse Rekenkamer heeft het ouderenbeleid van de gemeente Delft onderzocht.1 Niet omdat
er signalen waren dat het slecht gaat. Wel omdat ouderen een substantieel deel vormen van de
inwoners van Delft. En hoewel een groot deel van de Delftenaren gelukkig steeds gezonder oud
wordt en in de samenleving participeert, zijn er ook oudere Delftenaren die daarbij hulp nodig
hebben. De coronacrisis maakt duidelijk dat ouderen in sommige gevallen tot een kwetsbare
groep behoren. Daarom brengt dit onderzoek in kaart wat de gemeente voor, met en namens
ouderen doet, hoe ouderen dat ervaren en hoe dat (nog) beter kan.
De gemeente Delft voert weliswaar geen doelgroepenbeleid, maar beschouwt ouderen als een
van de doelgroepen waarvoor generiek beleid gevoerd moet worden.2 We hebben onderzocht
welk beleid wordt gevoerd, hoe ouderen dat beleid ervaren en wat verbeterd kan worden om
ouderen beter te ondersteunen. Vijf leefdomeinen stonden centraal: huisvesting, gezondheid,
huiselijke relaties en sociaal netwerk, vrijetijdsbesteding en maatschappelijke participatie en
financiën.
Dit is een verkennend en beschrijvend onderzoek. Er is bijvoorbeeld niet getoetst of de inzet van
middelen op deze leefdomeinen doelmatig en doeltreffend en voldoende toekomstbestendig is.
Er is gekeken naar wat er gebeurt voor en met ouderen en hoe ouderen, uitvoerders en
gemeente daarnaar kijken.

Armoede in Delft

Rapportage opgebouwd uit drie delen. 1: feiten en cijfers: typering Delftse armoedeproblematiek; 2: beschrijving inspanningen van de gemeente; 3 handreiking met perspectieven en praktijken die relevant kunnen zijn voor toekomstig beleid Delft

Onderzoek Delftse parkeergarages. Evaluatie beheersing risico’s Delftse parkeergarages

In 2008 heeft de Delftse rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de beheersing van risico’s rond de ontwikkeling en exploitatie van de parkeergarages, die in eigendom zijn van de gemeente Delft. Dit onderzoek betreft een follow-up onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen van destijds. Verder is nagegaan hoe het staat met het financieel risicomanagement rondom de Delftse parkeergarages.

Jong aan de Slag?: onderzoek naar de eerste ervaringen van Jonggehandicapten met de Participatiewet in Delft

Onderzoek naar eerste ervaringen van jonggehandicapten met de Participatiewet in Delft. Deze doelgroep, hoewel beperkt van omvang, is nieuw voor de gemeente en stelt specifieke eisen ten aanzien van de begeleiding naar werk. Bij de vormgeving van het beleid rond werktoeleiding en begeleiding ligt de komende jaren het accent op leren en ervaren, zo besloot de Delftse gemeenteraad. Met het rapport wil de rekenkamer de gemeenteraad inzicht bieden in de prille praktijk van een nieuwe gemeentelijke taak die voortkomt uit de Participatiewet.

Delft op de Kaart? Onderzoek bezoekersmarketing in stadsmarketing-context

De gemeente Delft voert regie op de stadsmarketing in Delft. De Delftse Rekenkamer is geïnteresseerd in het stadsmarketingbeleid. Stadsmarketing is belangrijk voor een stad die actief en vitaal wil zijn en blijven, en economische en maatschappelijke spin-off wil realiseren. Om op alle onderdelen van dit beleidsterrein succesvol te kunnen zijn, moet er door verschillende actoren op een effectieve en efficiënte wijze worden samengewerkt.

Quick scan realisatie bezuinigingen Delft. Wat betekenen de bezuinigingen uit de periode

De Delftse Rekenkamer heeft in december 2014 – met het oog op de begrotingsbehandeling – willen bijdragen aan de oordeelsvorming door de gemeenteraad door het uitvoeren van een quick scan naar de realisatie van de bezuinigingen in de bestuursperiode 2011-2014. En daarbij een bijdrage willen leveren aan de oordeelsvorming over de haalbaarheid van de bezuinigingsrichtingen in de bestuursperiode 2015-2018.

  • 1
  • 2