Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Montferland

Effectiviteit Rekenkamerrapporten. Doorwerking = Vaststellen, uitvoeren en afhandelen

De rekenkamercommissie Montferland heeft onderzoek gedaan naar de informatievoorziening en de sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad in het sociaal domein. De aanleiding was dat door een grote meerderheid van de fracties aangegeven werd behoefte te hebben aan zicht en grip door de raad op het sociaal domein. Het onderzoek is geen traditioneel rekenkameronderzoek. Het is erop gericht om in gezamenlijkheid met raad, college en organisatie te komen tot een monitormodel dat tegemoetkomt aan de informatie- en sturingsbehoefte van de gemeenteraad.

Naar een knoppenmodel voor de Wmo

De rekenkamercommissie Montferland heeft onderzoek gedaan naar de informatievoorziening en de sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad in het sociaal domein. De aanleiding was dat door een grote meerderheid van de fracties aangegeven werd behoefte te hebben aan zicht en grip door de raad op het sociaal domein. Het onderzoek is geen traditioneel rekenkameronderzoek. Het is erop gericht om in gezamenlijkheid met raad, college en organisatie te komen tot een monitormodel dat tegemoetkomt aan de informatie- en sturingsbehoefte van de gemeenteraad.

Kiezen of delen: rendement op regionale samenwerking

De rekenkamercommissie Montferland heeft onderzoek uitgevoerd naar regionale samenwerking in Montferland. Om te beoordelen waarom er wordt samengewerkt in de regio, is het belangrijk om eerst te weten welke samenwerkingsverbanden er zijn, wat deze samenwerkingen precies inhouden en wat dat betekent voor de gemeenteraad van Montferland. Dit maakt het mogelijk om iets te kunnen zeggen over het rendement en de toegevoegde waarde van deze samenwerkingen. Daarnaast maakt dit het mogelijk om te kijken naar de beeldvorming over de gemeente Montferland bij andere gemeenten en samenwerkingspartners.

Samen werken voor de inwoners van Montferland

In dit onderzoek heeft de focus van de Rekenkamercommissie vooral gelegen op de interactie tussen de raad en college en ambtelijke organisatie. Een goede rolverdeling tussen deze geledingen is randvoorwaardelijk om tot een nog veel wezenlijker samenspel te komen, namelijk tussen gemeente en de inwoners, organisaties en bedrijven van Montferland. Volgens de rekenkamercommissie ligt hier een grote uitdaging voor de gemeente de komende jaren.

Participatie in Montferland: Omgevingswet bestendig?!

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. De intentie van de Omgevingswet is om niet de regels, maar om de fysieke leefomgeving centraal te stellen. De regels vormen slechts het kader. Dat vraagt om een andere manier van werken en denken. Het idee is dat door minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk overheden, inwoners en ondernemers gestimuleerd worden om open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief aan de slag te gaan. In de Omgevingswet wordt uitgegaan van vertrouwen in initiatiefnemers, vertrouwen van de burger in de overheid en vertrouwen tussen overheden. Vanwege de coronacrisis is de invoering van de Omgevingswet uitgesteld tot 1 januari 2022. De voorbereiding op de Omgevingswet loopt wel door.
Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie de gemeenteraad van Montferland ondersteunen bij de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaring die gemeente Montferland al heeft opgedaan met participatie.

Gesubsidieerd partnerschap

De rekenkamercommissie heeft onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van subsidies. De essentie van dit rekenkameronderzoek is om handvatten te bieden die kunnen bijdragen aan de doeltreffendheid van beleid en subsidies, aan het behouden van draagvlak voor het verstrekken van subsidies (bij de gemeenteraad, het college en de organisatie) en aan de doelmatige inzet van de gemeentelijke middelen.