Skip to main content

Auteur: NVRR secretariaat

Het secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies.

Bijeenkomst kring Oost

Het is alweer een hele tijd geleden dat we als Oostelijke Rekenkamers samen iets georganiseerd hebben terwijl we toch veel van elkaar kunnen leren. Reden genoeg om in het najaar en wel op op woensdag 23 oktober in stadshuis van Almelo bij elkaar te komen. Er staan die avond twee thema’s op de agenda waarover we in gesprek gaan:

 1. Hoe zorg je voor een goede relatie / communicatie met de raad, passend bij de onafhankelijke positie van de Rekenkamer?
  Uitdagingen die we hierbij zien, zijn: De wet versterking rekenkamers waardoor raadsleden geen zitting meer mogen hebben in rekenkamers. De hoge ‘doorloopsnelheid’ van volksvertegenwoordigers en soms compleet nieuwe fracties na de verkiezingen. Verdelen van de aandacht door de rekenkamers die voor meerdere raden werken, etc
 2. Welke ‘opstartproblemen’ ervaren rekenkamers bij de ‘herstart’ na de implementatie van de nieuwe wetgeving?
  De relatie met de gemeenteraad is bij het vorige thema besproken maar hoe zit het met de vervulling van vacatures in de rekenkamer? Hoe gemakkelijk c.q. moeilijk is het om kwalitatief goede onderzoeksbureaus te vinden? Hoe staat het met de beschikbare budgetten die nodig zijn voor een goede taakuitoefening?

We willen er vooral een ‘praktische bijeenkomst’ van maken zonder ‘zwaarmoedige’ verhalen maar wel met een hoog ‘van elkaar leren’ gehalte.

De ontvangst is vanaf 17.45 uur met een broodje en de gelegenheid om kennis te maken en te netwerken. Het programma start om 19 uur en duurt tot 21 uur waarna er een borrel met hapje klaar staat.

Interview bijzonder hoogleraar Sjoerd Keulen

Sinds afgelopen vrijdag is Sjoerd Keulen Bijzonder Hoogleraar Publieke audit, beleidsevaluatie en verantwoording aan de universiteit Leiden. Zijn leerstoel is vanuit de Algemene Rekenkamer gefinancierd. Zijn oratie is hier terug te lezen.

Hoe ben je in de omgeving van rekenkamers terecht gekomen als historicus?

Ik ben daar niet uniek in, er zitten best veel historici in rekenkamers. We zijn als historici van nature geneigd om terug te kijken. Daarnaast heb ik veel onderzoekservaring opgedaan, zowel in mijn werk als bij mijn proefschrift. Ik werkte bij het ministerie van Financiën en had bij een parlementaire enquête gewerkt en zag veel van de relatie tussen rijksbeleid en decentrale overheden, dat was best top-down. De rekenkamer Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo had toen een vacature, die zochten iemand met onderzoekservaring en zo is het begonnen.

Nu ben je straks bijzonder hoogleraar op het gebied van rekenkamers, hoe is dat zo gekomen?

Ik deed vanuit mijn werk bij de Algemene Rekenkamer het project academische samenwerking en was ook verantwoordelijk voor projecten over decentrale rekenkamers, mijn profiel paste goed bij de leerstoel. Ik ben de eerste die de leerstoel in mag nemen, maar hopelijk zeker niet de laatste. Ik hoop dat de leerstoel er over 100 jaar gewoon nog is!
We hebben als Algemene Rekenkamer eerder ook in Tilburg en bij Nyenrode leerstoelen gehad.

De opdracht van de leerstoel is heel breed, publieke auditing, beleidsevaluatie en verantwoording. Dus al het werk dat rekenkamers doen. Ik hoop specifiek onderzoek te gaan doen naar impact van rekenkamers (wat je tijdens het auditproces kunt doen om impact te verhogen) en hoe rekenkamerproducten worden gebruikt door de volksvertegenwoordiger. Ook zoek ik naar antwoord op de vraag hoe we kunnen zorgen dat rekenkamerrapporten nog beter landen. We doen internationaal en binnen Nederland onderzoek.

Wat gaan decentrale rekenkamers merken van jouw positie in Leiden?

Ik probeer de praktijk op te zoeken en onderzoek te doen dat uiteindelijk kan landen in de praktijk. Niet alleen landelijk maar ook decentraal. Er komt ook een promovendus die hopelijk ook decentraal onderzoek gaat doen.

Zie je mogelijkheden voor samenwerkingen?

Zeker! Veel van de onderzoeken die we gaan doen zijn ook te verbinden aan de decentrale praktijk. Ik kom, als ik goed op stoom ben, ook graag met enige regelmaat bij de vereniging vertellen over mijn onderzoeken en wat decentrale rekenkamers hier mee kunnen.

DoeMee onderzoek voor waterschappen: schrijf je nu in!

In de waterkring is besproken dat er een eigen DoeMee onderzoek voor waterschappen zal komen. Dit onderzoek zal aansluiten op het lopende DoeMee onderzoek bij decentrale overheden en gaan over waterschappen als object van de energiebesparingsplicht. Zoals bij alle DoeMee onderzoeken, zal het grootste deel van de kosten gedekt worden door de Vereniging van Rekenkamers. De kosten voor deelname voor jouw rekenkamer bedragen 500 euro.
Verder moet je rekening houden met de coördinatie van het onderzoek binnen je eigen Waterschap en met het maken van een eigen rapportage aan het AB (je ontvangt een algemeen rapport en een factsheet van je eigen waterschap).

Vragen die in dit onderzoek in ieder geval aan de orde zullen komen, zijn:

 1. Wat is het beleid van het waterschap op het gebied van energiebesparing? Wat zijn de doelen?
 2. Hoeveel energie gebruikte het waterschap in de afgelopen 5 jaren en waarvoor werd deze energie gebruikt?
 3. Hoeveel CO2 werd door dit energiegebruik uitgestoten?
 4. Hoe geeft het waterschap invulling aan de energiebesparingsplicht, de informatieplicht, label C verplichting voor kantoorgebouwen en de EU Richtlijn energie-efficiëntie (verder: plichten)?
 5. Voldoet deze invulling aan de wet- en regelgeving?
 6. Tot welke resultaten of effecten heeft de invulling geleid?
 7. Hoe ervaren de waterschappen het toezicht op de plichten door de RVO, omgevingsdiensten, gemeenten en/of provincies?
 8. Hoe ervaren de waterschappen de administratieve lasten m.b.t. de plichten?
 9. Hoe is het algemeen bestuur op de hoogte gehouden van de resultaten?

Inschrijven kan via deze link.