• Home
 • NVRR secretariaat

Auteur: NVRR secretariaat

Het secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies.

Meld je aan voor het congres

Op vrijdag 10 september om 10:30 uur is het dan eindelijk zover en vindt het NVRR congres plaats. Als de Coronamaatregelen het toelaten gaan we naar Bar Beton in Utrecht.
Onder de titel “dreigt een bestuurlijke patstelling” is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een zeer divers programma. De plenaire aftrap is voor Jan Douwe Elzinga die ons meeneemt in de actualiteit van het decentraal bestuur. Daarna vinden er verschillende deelsessies plaats over zeer verschillende onderwerpen. Zo is er een bijeenkomst met Follow The Money over de jeugdzorg en geven verschillende rekenkamers uitleg over het onderzoek dat zijn hebben gedaan naar Coronamaatregelen op lokaal niveau. De Raad voor het Openbaar Bestuur is aanwezig om over het advies “goede ondersteuning, sterke democratie” te spreken en ook de VNG levert een bijdrage aan de dag in het kader van vraagstuk rondom de digitale dienstverlening. Kortom een zeer gevarieerd programma. Voor de dag zijn maximaal 100 plaatsen beschikbaar, dus geef je snel op. De kosten voor het congres zijn €100 voor leden van rekenkamers en rekenkamercommissies en €150 voor niet-leden. Aanmelden kan middels het onderstaande formulier.

Het uitgebreide programma tref je hieronder aan:

Wanneer: vrijdag 10 september van 10.30 tot 14.45 uur.
Waar: Bar Beton (https://www.bar-beton.nl/) te Utrecht.
Kosten deelname: €100 voor leden van rekenkamers en rekenkamercommissies en €150 voor niet-leden

Titel: Dreigt een bestuurlijke patstelling?
Inrichting: congres Plenair en deelsessies

Opening van 10:30 uur tot 10:45 uur
Door Jan de Ridder, voorzitter NVRR

Plenair 10:45 uur tot 11:15 uur
Douwe Jan Elzinga over “Het decentraal bestuur op een cruciaal kantelpunt”

Deelsessie eerste deel van 11:30 tot 12:30 uur

 • Management in het uitvoeringsloket
 • Digitale uitdagingen
  • Bestuurlijke controle algoritme
   Recent heeft de Rotterdamse Rekenkamer onderzoek gedaan naar het gebruik van algoritmes door de gemeente, uitmondend in het rapport Gekleurde technologie. Ook andere rekenkamers en rekenkamercommissies overwegen hier onderzoek naar te gaan doen of zijn ermee gestart. Onder de vlag van het programma Publieke Controle op Algoritmes werkt een consortium van 12 overheden aan beleidsinstrumenten om de controle op deze systemen te vergroten, zie Publieke Controle op Algoritmes – Voor verantwoorde inzet van algoritmes bij overheden. Deze sessie bestaat uit een twee-gesprek tussen Paul Hofstra en Mark Vermeer.
  • Inclusieve Digitale dienstverlening
   Gemeentelijke dienstverlening houdt meer en meer rekening met mensen die digitaal minder onderlegd zijn of minder mogelijkheden hebben. Of zou dat meer en meer moeten doen. Zie: (Digitale) Inclusie Aan de slag met gemeentelijke dienstverlening (vng.nl) In deze sessie gaan Marlies Klooster en Joyce van de Klauw van de VNG met de zaal in gesprek over dit onderwerp.
 • Financiële uitdagingen
  • Follow The Money en de Jeugdzorg
   Follow The Money (https://www.ftm.nl/dossier/jeugdzorg-in-het-rood) heeft onderzoek gedaan naar financiële problemen binnen jeugdzorg; gedeeltelijk is dit gebeurd met behulp van onderzoek in Amsterdam en Zaanstad. Maar daarnaast is Follow The Money ook bij meerdere andere gemeentes aan de slag gegaan met een onderzoek naar de jeugdzorg. In deze sessie gaat iemand namens Follow The Money in gesprek met de zaal over de onderzoeken die binnen de jeugdzorg plaatsvinden.
  • Financieel overzicht voor de raad
   De Rekenkamer Metropool Amsterdam heeft instrument ontwikkeld waarmee overzicht kan worden gecreëerd voor de raad over de financiën. Jan de Ridder van de Rekenkamer Metropool Amsterdam gaat hierover met de zaal in gesprek.
 • Hulptroepen rond de raad
  • Versterking Raad en Staten
   In het najaar van 2020 verscheen het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) “Goede ondersteuning, sterke democratie”.
   We weten allemaal dat goed openbaar bestuur niet gratis is. In deze deelsessie gaat raadslid Huri Sahin van de ROB met de zaal in gesprek over het advies.
  • Projectgroep Lokale Rekenkamers
   De door Binnenlandse Zaken ingestelde projectgroep versterking lokale rekenkamers is in juni van start gegaan. In deze sessie wordt door Peter van Enk van PBLQ nader toegelicht wat de achterliggende gedachten en verwachtingen zijn bij dit project, hoe rekenkamers en rekenkamercommissies ervan kunnen profiteren, wat ze ervan kunnen merken en wat er verder nog in de pijplijn zit.

Lunch van 12:30 tot 13:30 uur

13:30 uur tot 14:30 uur: tweede ronde deelsessies (voor programma zie hierboven)

14:40 uur: plenaire afsluiting congres


15:00 uur: extra ALV over de samenstelling van de sollicitatiecommissie nieuwe voorzitter NVRR en vaststellen van de profielschets voor de nieuwe voorzitter

Cursus rekenkameronderzoek Regionale Samenwerking

Doel
Het belang van regionale samenwerking in het openbaar bestuur neemt toe. Doel van de cursus is om te reflecteren op de betekenis daarvan voor onderzoek door decentrale rekenkamers en handvatten te geven voor de uitvoering van onderzoek naar regionale samenwerking.

Opzet
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst, ingeleid door expert Rob de Greef, wordt ingegaan op wat regionale samenwerking nu eigenlijk is, wat dit betekent voor de rol van leden van gemeenteraden en Staten en het uitvoeren van decentraal rekenkameronderzoek. In bijeenkomst twee en drie wordt aan de hand van concreet uitgevoerd rekenkameronderzoek ingegaan op zowel inhoud als proces van onderzoek doen naar regionale samenwerking. Sprekers uit de praktijk gaan in op het type vragen dat past bij dit onderzoek, hoe om te gaan met regionaal versus lokaal of provinciaal perspectief, maar ook hoe decentrale rekenkamers zelf kunnen samenwerken en wat dit van hen vraagt.

Organisatie
De drie bijeenkomsten vinden plaats op respectievelijk donderdagen 30 september, 28 oktober en 9 december en verlopen volgens een vast stramien:

 14.30 – 15.00 uur  Inloop (eerste keer met korte kennismaking)
 15.00 – 16.00 uur  Inleiding op het thema met spreker(s) en referent
 16.00 – 17.00 uur  Interactie tussen spreker, referent en deelnemers
 17.00 uur  Afsluiting

De eerste en laatste bijeenkomst vinden online plaats, de tweede – indien mogelijk – op een nog te bepalen locatie centraal in het land. De cursus wordt inhoudelijk gecoördineerd door Andre Hengeveld (Rekenkamercommissie Land van Cuijk / Rekenkamercommissie Waterschap Hollandse Delta) en Ard Schilder (Zuidelijke Rekenkamer).

Deelname kost 250 euro voor leden van de NVRR en 300 euro voor niet leden.

Schrijf u in door het formulier in te sturen.

Wetsvoorstel decentrale rekenkamerfuncties

Op 27 september a.s. staat de plenaire vergadering gepland voor behandeling in de Tweede Kamer over de wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers). We houden iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen.

Rekenkamers ook voor waterschappen verplicht

Net als gemeenten en provincies worden waterschappen straks ook verplicht een rekenkamer in te stellen. Dit voorstel hebben ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Hoekstra van Financiën 17 juin naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hieronder een link naar de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers alsmede het persbericht.

Laatste digitale landelijke kenniskring voor het zomerreces

Laatste digitale landelijke kenniskring voor het zomerreces op donderdag 1 juli van 9.30 -11 u.

De recentste NVRR nieuwsbrief meldt de special van het tijdschrift Bestuurskunde (juni’21) over decentraal rekenkameronderzoek.

Een prachtige aanleiding voor de kenniskring waarbij twee van de auteurs, Klaartje Peters en Arjan Kok met ons reflecteren op de volgende boeiende onderwerpen:

Klaartje Peters gaat nader in op het overzichtsartikel met o.a. het doel van het rekenkamerwerk, verantwoording in de politiek bestuurlijke context en de effectiviteit van ons werk.
Arjan Kok gaat in op rechtmatigheidsonderzoek door rekenkamers en hoe dat onderzoek zich verhoudt tot de rechtmatigheidscontrole door de accountant en tot de toekomstige rechtmatigheidsverantwoording van het college van B en W.

Weer een mooie gelegenheid om collegiaal inzichten te delen. Graag aanmelden bij info@nvrr.nl voor de zoomlink die je van te voren ontvangt.

Algemene Ledenvergadering 2 juli 2021

 • Datum: 2 juli 2021
 • Tijd: 10 uur

Geachte leden,

Het bestuur van de NVRR nodigt u van harte uit voor de Algemene ledenvergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 2 juli 2021 via ZOOM.
Tijdens deze vergadering zal het bestuur onder meer de jaarrekening aan u voorleggen.

Tevens hebben we PBLQ bereid gevonden een presentatie te geven over de projectgroep lokale rekenkamers. Deze projectgroep wordt door het ministerie van BZK ingesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de onafhankelijke werkgroep lokale rekenkamers. De belangrijkste taken van de projectgroep zijn: het adviseren van gemeentebesturen die ondersteuning willen of kunnen gebruiken bij de inrichting en/of het functioneren van hun lokale rekenkamer en het versterken van de relatie met de raad en het college en het delen van kennis en informatie over de versterking van lokale rekenkamers, zodat andere gemeenten hiervan kunnen leren.

De concept agenda alsmede de onderliggende stukken zullen wij in de loop van volgende week aan u doen toekomen.

Met vriendelijke groet,

Etienne Lemmens
Secretaris NVRR

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.