Skip to main content

Auteur: Noordelijke Rekenkamer

Handreiking Scorekaart Democratie

In het kader van het onderzoek ‘Regionale democratie vergt energie’ hebben wij een Scorekaart democratische legitimiteit opgesteld. Op basis van inzichten uit de bestuurskundige literatuur zijn indicatoren geformuleerd voor het vaststellen van de mate van democratische legitimiteit (Beckers e.a. (red.), 2007; Hendriks e.a., 2011; Schaap & Daemen 2012, Schaap e.a., 2018). De indicatoren hebben betrekking op zowel legitimiteit via de representatieve als via participatieve democratie. Bij die tweede vorm is onderscheid gemaakt tussen participatie door georganiseerde belangengroepen en participatie door inwoners. Daarnaast onderscheiden we drie vormen van legitimiteit, namelijk:

  • Inputlegitimiteit, de wijze waarop en de mate waarin het bestuur signalen vanuit de samenleving en de burgerij oppikt.
  • Throughputlegitimiteit, de wijze waarop en de mate waarin processen en het bestuur democratisch verlopen.
  • Outputlegitimiteit, de wijze waarop en de mate waarin het openbaar bestuur resultaten behaalt.

Al naargelang het stadium van het te onderzoeken beleid is de derde vorm van legitimiteit (outputlegitimiteit) wellicht nog niet te onderzoeken.