Skip to main content

Auteur: NVRR Secretariaat

Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid (rapporten Drenthe, Fryslân en Groningen)

De drie provincies hebben te weinig zicht op de resultaten en doorwerking van ingezette subsidies om de landbouw te verduurzamen. Landbouw en de verduurzaming van deze sector zijn belangrijke speerpunten van de provincies. Maar zij geven niet duidelijk aan, wat zij precies willen bereiken. De Noordelijke Rekenkamer beveelt de provincies aan om bij te houden wat de daadwerkelijke resultaten van hun activiteiten en subsidies zijn. Ook moeten de provincies een beter overzicht maken van de projecten voor ecologische verduurzaming van de landbouw die zij subsidiëren.

Marketing van het toerisme. Drenthe, Fryslân en Groningen

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen hebben de marketing van de provincie (de bevordering van het toerisme) op afstand gezet. Met de desbetreffende organisaties onderhouden zij verschillende subsidie- en verantwoordingsrelaties. Voor een effectieve uitvoering is het van belang dat de marketingorganisaties en regionale partijen, zoals gemeenten en toeristische ondernemers, intensief samenwerken. Deze samenwerking komt nog onvoldoende van de grond. Effecten van de marketing laten zich moeilijk in kaart brengen.

Uit het oog, uit het hart? Revolverende fondsen in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen

De Noordelijke Rekenkamer deed onderzoek naar revolverende fondsen in Drenthe, Fryslân en Groningen. Via revolverende fondsen worden middelen in de vorm van garanties, leningen en/of aandelenkapitaal beschikbaar gesteld aan verschillende projecten. De gedachte is dat er met de projecten maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd én dat de middelen in principe uiteindelijk weer terugvloeien naar het fonds en opnieuw kunnen worden uitgezet. De Noordelijke Rekenkamer heeft een steekproef uitgevoerd om te kijken in hoeverre de revolverende fondsen voorzien in een behoefte; die is wisselend.

Ruimte voor Inbreng (Rapporten Drenthe, Fryslân en Groningen)

De drie Noordelijke provincies vinden burgerparticipatie belangrijk. Burgers krijgen soms de gelegenheid om mee te praten over de invulling van ruimtelijke ingrepen. De provincies hebben echter geen participatiebeleid vastgesteld. Daardoor zijn er veel verschillen in aanpak en is het niet altijd duidelijk waarom de provincie voor een bepaalde aanpak kiest. De Noordelijke Rekenkamer heeft ook laten onderzoeken hoeveel behoefte inwoners van de provincie hebben aan participatie. De Noordelijke Rekenkamer beveelt Provinciale Staten aan burgerparticipatiebeleid vast te stellen, ook vooruitlopend op de aanstaande Omgevingswet.