Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Arnhem

Rekenkamerbrief Handreiking Onderwijshuisvesting

Als de raad zeggenschap wil hebben over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), dan dient zij actief betrokken te zijn bij en geïnformeerd te worden over het proces om te komen tot het IHP en hierin te maken inhoudelijke keuzes. Ook verdient met name de positie van het Voortgezet Onderwijs (VO) aandacht.

Een leefwereld van verschil – onderzoek naar daklozenbeleid

De Rekenkamer Arnhem heeft een onderzoek uitgevoerd naar het daklozenbeleid van de gemeente Arnhem. De Rekenkamer doet een aantal observaties. De gemeente Arnhem en de partners in het veld werken hard om de mensen die dakloos zijn geraakt een plek te bieden in de maatschappelijke opvang en om hen te ondersteunen in hun gang naar een vaste woonplek. De resultaten van de inspanningen zijn echter lastig te meten. Bovendien is de praktijk van opvang van dakloze mensen weerbarstig. Niet iedereen past in de aanpak van de gemeente, hoezeer deze ook is gestoeld op een persoonsgerichte benadering. Sommige groepen mensen vallen (systematisch) buiten de boot.

Rekenkamerbrief Van Wijken Weten

De Rekenkamer Arnhem heeft een onderzoek uitgevoerd naar de positie van de gemeenteraad bij de Arnhemse wijksturing, bekend onder de naam ‘Van Wijken Weten’. De Rekenkamer stelt dat de gemeenteraad, nu hij enkele jaren ervaringen heeft opgedaan met Van Wijken Weten, beter moet bepalen wat de gewenste positie is voor de raad: waar wil de raad loslaten en waar wil de raad nog wél van weten en op sturen?

De wet van de stimulerende achterstand – onderzoek naar ondermijning – Rekenkamer Arnhem

De Rekenkamer Arnhem heeft onderzoek gedaan naar de aanpak door de gemeente van ondermijning en concludeert dat Arnhem flink aan de bak moet. De gemeente Arnhem heeft als het gaat om de bestrijding van ondermijning een gebrek aan ambities, een gebrek aan heldere doelen, een gebrek aan prioritering, een gebrek aan middelen en een gebrek aan formatie. Dit creëert samen met de Arnhemse historie op het vlak van criminaliteit een potentiële voedingsbodem voor ondermijning. De afwezigheid van bestuurlijke prioriteit en gebrek aan aandacht in de raad hebben Arnhem op een achterstand gebracht, maar er gloort hoop aan de horizon.

Schuldenval

De RK beveelt o.a. aan de intake te versterken, beter te registreren en een betere regiefunctie vanuit de wijkteams. De focus ligt op de inwoners met schulden en de drie bij de dienstverlening betrokken partijen.

Het verzelfstandigen van cultuurspelers, (hoe) werkt dat? Onderzoek naar de verzelfstandiging van drie culturele instellingen en de huidige kaders voor het samenspel tussen gemeente en instellingen

‘Het stroomt in Arnhem.’ Maar niet tijdens het verzelfstandigingsproces. De Rekenkamer Arnhem constateert dat met name in de eerste fase te veel dingen niet goed zijn gegaan. Dit heeft gezorgd voor negatieve effecten in menselijk, financieel en inhoudelijk opzicht.

Oranje is het nieuwe groen: onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het programma New Energy Made in [Arnhem]

Op diverse onderdelen zoals Ambitie versus realisatie, uitvoering, participatie, lerend vermogen en toekomst kunnen conclusies worden getrokken. Ambitie versus realisatie: doelstellingen zijn nog niet meetbaar en niet SMART geformuleerd, in de uitvoering zijn verbeteringen mogelijk, de participatie met partners is positief, maar moet minder vrijblijvend. Op het gebied van lerend vermogen: positief, systematiek kan nog ingebracht worden en op gebied van toekomst: verbeterpunten zijn geconstateerd en aangepakt, mede op basis van (inter)nationale afspraken.

  • 1
  • 2