Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Barendrecht

Een taak voor de boeg, onderzoek naar aanpak knelpunten functioneren wijkteams

Sinds de invoering van de drie decentralisaties in het sociaal domein op 1 januari 2015, functioneren in Barendrecht vier wijkteams. Evenals in het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten, functioneren deze teams ook in Barendrecht nog niet probleemloos. De rekenkamer heeft onderzocht welke knelpunten er zijn in het functioneren van de Barendrechtse wijkteams en of het college die knelpunten adequaat aanpakt.

De vier wijkteams in Barendrecht hebben tot taak tijdig ondersteuning te bieden aan inwoners van alle leeftijden. Het kan bijvoorbeeld gaan om ondersteuning bij opvoedproblemen, gedragsproblemen, ouderenproblematiek, relatieproblemen, eenzaamheid, schulden en huiselijk geweld.

Uit het onderzoek blijkt dat de wijkteams wachtlijsten hebben. Dit betekent dat de gemeente niet kan waarborgen dat inwoners tijdig ondersteuning krijgen. De wachtlijsten worden volgens het onderzoek onder meer veroorzaakt doordat wijkteammedewerkers teveel tijd kwijt zijn aan administratieve taken en doordat zij er nauwelijks in slagen om de ondersteuning af te sluiten en over te dragen aan anderen. Familie, vrienden of organisaties in de wijk, zoals welzijnsorganisaties, jongerenwerk en kerken zouden na enige tijd de ondersteuning moeten overnemen, maar dat lukt dus bijna nooit. De gemeente heeft hiervan te hoge verwachtingen.

In gebreke gebleven, onderzoek naar beleid arbeidsgehandicapten’.

De gemeente Barendrecht helpt te weinig inwoners met een arbeidsbeperking aan een garantiebaan of beschut werk. Dit komt onder meer doordat zij onvoldoende doet om arbeidsgehandicapten te bereiken en geschikte werkplekken te creëren. Bovendien geeft de gemeente geen prioriteit aan minder productieve arbeidsgehandicapten, terwijl juist deze groep ondersteuning nodig heeft om aan het werk te komen. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Barendrecht in haar rapport ‘In gebreke gebleven. Onderzoek naar beleid arbeidsgehandicapten’.

Eind 2018 hadden slechts 28 inwoners van de 86 geïndiceerde inwoners een garantiebaan en had nog geen enkele inwoner van Barendrecht beschut werk. Per augustus 2019 hadden pas drie inwoners een beschutte werkplek. De gemeente voldoet lang niet aan het door het Rijk opgelegde quotum voor 2019. Bovendien blijkt uit schattingen van de rekenkamer dat mogelijk negentig niet-uitkeringsgerechtigde arbeidsgehandicapte inwoners volledig buiten beeld zijn van het gemeentelijke beleid, waarvan waarschijnlijk het gros bestaat uit jongeren tot 27 jaar. Volgens de rekenkamer moet de gemeente meer doen om deze groep op te sporen.