Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Breda

Informatiebeveiliging bij de gemeente Breda

De Rekenkamer Breda heeft het informatiebeveiligingsbeleid en de uitvoering hiervan onderzocht, zowel de digitale beveiliging, als de fysieke beveiliging, de inrichting van de organisatie, als de cultuur en bewustwording ten aanzien van informatiebeveiliging binnen de gemeente Breda. De gemeente Breda heeft de afgelopen twee jaar al stappen gezet, maar belangrijke terreinen zijn nog blijven liggen. De Rekenkamer beveelt aan om snel meer werk te gaan maken van een integrale organisatiebrede aanpak van de informatiebeveiliging. Het ontbreekt vooral nog aan gemeentebrede bewustwording en een centrale aansturing van veiligheid van alle informatie.

De doorwerking van de onderzoeken van de Rekenkamer Breda

Het rapport belicht de doorwerking van 13 rapporten van de Rekenkamer Breda in de afgelopen 5 jaar. De doorwerking blijkt redelijk tot goed te zijn. Driekwart van de aanbevelingen in de 7 grotere onderzoeksrapporten is overgenomen door de raad, waarvan ongeveer 86% ook daadwerkelijk uitgevoerd is. Bij de kortere rekenkamerbrieven is ongeveer 60% van de aanbevelingen overgenomen door de raad. De doorwerking wordt door verschillende factoren beïnvloed. De Rekenkamer kan deze factoren slechts deels zelf beïnvloeden. Ultimo is het aan de politiek om de aanbevelingen over te nemen en uitvoering hieraan te geven.

‘Verbonden partijen en de rol van de raad’

Het rapport gaat in op de verbonden partijen van de gemeente Breda, de informatievoorziening aan de raad over de verbonden partijen, en de sturing, controle en beheersing door de raad van de verbonden partijen. De Rekenkamer doet 8 aanbevelingen om te komen tot een strakkere sturing en controle en beter toezicht.

De Participatiewet: vragen, keuzes en eventuele knelpunten

De Rekenkamer Breda heeft op aanvraag van de raad een studie gedaan naar de invulling van de Participatiewet in Breda en de vragen en keuzes die nog openstaan. Het rapport brengt de momenteel beschikbare informatie over de Participatiewet in Breda in kaart en formuleert daarnaast vooral vragen over welke keuzes en afspraken nog openstaan, alsmede de knelpunten die kunnen optreden. Met dit Rekenkamerrapport beoogt de Rekenkamer Breda een vruchtbare discussie tussen raad en college op gang te brengen en de gemeenteraad van Breda handvatten te bieden om goed onderbouwd keuzes te kunnen maken.

Bredaas grondbeleid

In het rapport ‘Bredaas Grondbeleid’ doet de Rekenkamer Breda verslag van haar onderzoek naar het grondbeleid en de ruimtelijke programmering van de gemeente Breda, en de informatievoorziening aan de raad hieromtrent. Mede in het verlengde van het vorige rekenkamerrapport over het grondbeleid uit 2009 onderzoekt de Rekenkamer allereerst hoe het nu staat met de informatievoorziening aan de raad over het grondbeleid, de grondexploitaties, de ruimtelijke projecten en de financiële consequenties hiervan. Daarnaast kijkt de Rekenkamer naar de ruimtelijke programmering in de afgelopen ca. 8 jaar en de realisatie hiervan met name in de grondexploitaties; naar de huidige stand van zaken binnen het grondbedrijf en de grondexploitaties en de financiële stand van zaken; plus de prognoses met betrekking tot de ruimtelijke programmering, de grondexploitaties en de mogelijke financiële consequenties in de komende jaren voor de gemeente Breda.
Dit rapport heeft de NVRR Goudvink 2013 gewonnen.

  • 1
  • 2