Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Dordrecht

Dordt op Stoom: kansen en bedreigingen, ruimte voor vernieuwing?

In Dordrecht vinden meer dan 100 evenementen per jaar plaats. Hiervan profiteren zowel de inwoners als de ondernemers. Het is echter de vraag hoe Dordrecht hierin succesvol blijft. Het blijven vasthouden aan bestaande successen kost steeds meer, en kan zelfs ten koste gaan van de ontwikkeling en groei van toekomstige nieuwe successen. Aanbevolen wordt onder meer om ruimte te geven aan nieuwe initiatieven en de raad, meer dan tot nu toe het geval is, te betrekken bij het evenementenbeleid.

Voor de (d)Raad ermee!

De informatievoorziening aan de gemeenteraad van Dordrecht op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen krijgt nog onvoldoende aandacht en stelt de raad onvoldoende in staat om grip te houden op de voortgang binnen het sociale domein. Dat concludeert de Rekenkamercommissie Dordrecht op basis van een onderzoek naar de sturing en controle in het sociale domein van Dordrecht.

Gaat het goed als het mis gaat?: onderzoek naar fysieke veiligheid

Dordrecht en Zwijndrecht behoren met Tilburg tot de gemeenten met de hoogste risico’s op het gebied van spoorveiligheid van Nederland. Op het gebied van waterveiligheid zijn de mogelijke schade en het aantal slachtoffers bij overstroming hoog. De gemeente Dordrecht erkent de veiligheidsrisico’s in de regio en verspreidt hier actief informatie over. De gemeente doet meer aan risicocommunicatie dan de Veiligheidsregio. In contrast hiermee staat de beleving van de inwoners. Het merendeel van de in het onderzoek betrokken Dordtenaren zegt namelijk niet geïnformeerd te zijn, en één op de vier inwoners beoordeelt de informatie als onvoldoende.

Brief rekenkamercommissie over onderzoek subsidieverstrekking

De gemeente Dordrecht maakt onvoldoende helder wat zij met de subsidies aan de onderzochte instellingen aan vier grote organisaties, namelijk MNC Dordrecht, FlexusJeugdplein, Bibelot en ToBe, wil bereiken. Deze instellingen maken zelf onvoldoende duidelijk hoe hun activiteiten de eigen doelen en die van de gemeente ondersteunen. De (wettelijk verplichte) periodieke evaluatie van effectiviteit van subsidies vindt niet plaats. Daarmee laat het college een instrument om doeltreffende inzet van gemeenschapsgeld te toetsen onbenut.
De gewenste en ongewenste effecten van subsidies zijn voor gemeenteraad en college onvoldoende navolgbaar en aantoonbaar. Daardoor wordt de raad beperkt in zijn mogelijkheid om te oordelen over het (maatschappelijk) nut van de subsidieverlening.

Achter Grond: onderzoek informatievoorziening grondbeleid en grondexploitaties

Het onderzoek gaat over de informatievoorziening over het grondbeleid van de gemeente Dordrecht. Uit onderzoek blijkt dat de gemeenteraad summier wordt geïnformeerd over de strategische grondvoorraad. Ook stellen wij vast dat het weerstandsvermogen van het grondbedrijf, door dalende marktwaarden en gestegen risico’s, is gedaald tot ver onder de norm die de raad heeft vastgesteld. De algemene reserve van het grondbedrijf (de weerstandscapaciteit) is daarmee onvoldoende om de risico’s op te kunnen vangen. Advies aan raad: laat u beter informeren over de strategische grondvoorraad om het weerstandsvermogen kritische te volgen en op een acceptabel niveau te brengen, zodat risico’s gedekt worden.

De groei voorbij?: onderzoek leegstand binnenstad

De gemeente zou op een andere manier naar leegstand moeten kijken. Er wordt te weinig ingespeeld op de huidige trends. Zo worden er nog steeds vierkante meters winkeloppervlakte toegevoegd, terwijl de trend is dat er minder vraag is naar vloeroppervlak. De RKC stelt hierbij ook de vraag of de huidige overlegstructuren met de ondernemersorganisaties effectief genoeg zijn om de leegstand van winkelpanden aan te pakken. RKC beveelt aan om effectieve aanpak leegstand van bijv. Vriesestraat te bekijken. Ten slotte vindt de RKC dat beter moet worden gerapporteerd, waarbij kosten en effectiviteit van het beleid centraal staan.

Re-integratie onder de loep: beleid SDD 2007 – 2011

De doelen op het gebied van reïntegratie zijn SMART geformuleerd, maar niet altijd onderling consistent. De doelen worden geregeld niet bereikt, maar de onderbouwing hiervan is voor raadsleden niet rechtstreeks beschikbaar. Aanbevolen wordt aan de raad om meer specifieke verantwoordingsinformatie te vragen en in overleg te treden met de andere gemeenteraden in de regio over de informatievoorziening.