Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Hilversum

Effectiviteit woonbeleid Hilversum

In de periode februari 2023 tot en met juli 2023 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het woonbeleid in Hilversum. De Rekenkamer Hilversum was benieuwd hoe de gemeente Hilversum invulling geeft aan de in de woonvisie geformuleerde opgaven. Wat zijn de plannen van de gemeente en hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat deze plannen gerealiseerd worden? Ook wilde de rekenkamer graag onderzoeken hoe de gemeente op dit gebied samenwerkt met de MRA en de regio Gooi en Vechtstreek en welke afspraken de gemeente heeft gemaakt met andere partijen, zoals projectontwikkelaars, corporaties, zorgaanbieders, makelaars en/of bewonersorganisaties.

Nazorgonderzoek vastgoed

In de periode van februari 2022 tot en met februari 2023 heeft de rekenkamer een nazorgonderzoek naar vastgoed uitgevoerd. De rekenkamer was benieuwd of de effectiviteit en doelmatigheid van het vastgoed – vijf jaar na het eerdere rekenkameronderzoek naar vastgoed in 2017 – verbeterd is. De rekenkamer komt op basis van dit nazorgonderzoek tot de hoofdconclusie dat de gemeente vorderingen heeft gemaakt in de ontwikkeling van het vastgoedbeleid en de optimalisatie van het vastgoedbeheer. Desondanks maken deze vorderingen het nog onvoldoende mogelijk voor de raad om te sturen op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het vastgoed.

Mediacentrum Hilversum als sleutelgebied

In de periode oktober 2020 tot en met mei 2021 heeft de rekenkamer het besluitvormingsproces binnen de Hilversumse politiek rond de aan- en afmelding van Hilversum als sleutelgebied bij de MRA, geëvalueerd. De conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer moeten eraan bijdragen dat raad en college van dit proces kunnen leren en hun samenspel in de toekomst kunnen verbeteren. De rekenkamer geeft met dit onderzoek gehoor aan een verzoek van de raad. Dit verzoek heeft de raad in de vergadering van 9 september per motie ingediend. Deze motie is unaniem aangenomen door de raad.

De rekenkamer komt tot de conclusie dat het college van burgemeester en wethouders de raad met de aanmelding van Hilversum als sleutelgebied bij de MRA onnodig voor een voldongen feit heeft gesteld. Ook was er onvoldoende regie op proces zowel richting MRA als op het participatietraject met de lokale samenleving. De raad heeft dit ook laten gebeuren. De rekenkamer doet een aantal aanbevelingen om de grip op de MRA te verbeteren en de verstedelingsstrategie een duidelijke plek te geven in het lopende participatietraject met de lokale samenleving. Deze aanbevelingen zijn zowel aan het college als aan de raad gericht.

Betrokkenheid van inwoners bij de warmte- en energietransitie in Hilversum

In de periode november 2019 tot en met januari 2021 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van inwoners bij de energie- en warmtetransitie in Hilversum. De rekenkamer concludeert dat alle betrokken partijen (netbeheerders, marktpartijen, woningbouwcorporaties en energiecoöperaties) eigen doelen en wensen hebben. De gemeente zoekt naar manieren om beleidsdoelen, verwachtingen en rollen van deze partijen met elkaar te verbinden om zo in 2040 uiteindelijk aardgasvrij te zijn. De gemeente zet daarbij in op initiatieven vanuit de samenleving, zonder daarop te sturen. Dit roept de vraag op hoe de doelstelling “aardgasvrij in 2040” gehaald gaat worden. Binnen de samenleving heeft een aantal enthousiastelingen zich georganiseerd in bewonersinitiatieven. De overige inwoners – de grootste groep – weten de gemeente nauwelijks te vinden. De gemeenteraad krijgt veel informatie over de warmte- en energietransitie, maar heeft moeite om door de bomen het bos te zien.

De rekenkamer beveelt daarom aan om inwoners beter te betrekken en de samenwerking met energiecoöperaties verder te professionaliseren. De sturing op het einddoel kan verbeterd worden door plannen, activiteiten en resultaten verder te concretiseren. Het vaststellen van de Transitievisie Warmte door de raad in het vierde kwartaal van 2021, biedt daarvoor kansen.

Evaluatie Rekenkamer Hilversum

Uit het evaluatierapport van Necker van Naem blijkt dat de rekenkamer een niet weg te denken plaats inneemt in het Hilversumse bestuurlijke bestel. De rekenkamer wordt door raad, college en ambtelijke organisatie gewaardeerd om de kwaliteit van de onderzoeken. De onderzoeken van de rekenkamer zijn zorgvuldig en gedegen. Dit wordt als een belangrijk ingrediënt gezien voor de effectiviteit van de rekenkamer. Daarnaast blijkt uit de evaluatie dat de rekenkamer op onafhankelijke wijze haar taak uitvoert zonder nabijheid uit het oog te verliezen.

Nazorgonderzoek re-integratiebeleid

De rekenkamer concludeert dat de grip van de gemeenteraad op het onderwerp integratie/participatie sinds 2010 niet is verbeterd. Daarnaast heeft de rekenkamer gekeken hoe Hilversum op het onderwerp re-integratie/participatie presteert in vergelijking met andere gemeenten. Daaruit blijkt dat op een aantal belangrijke onderdelen (zoals het aantal inwoners met een uitkering en het aantal inwoners dat uitstroomt uit een uitkering doordat zij werk hebben gevonden), Hilversum slechter scoort dan gemiddeld. Ook blijken de kosten voor de uitvoering (personele kosten en externe inhuur) relatief hoog. beschikbaar worden gesteld.

Slank en hoogwaardig: een onderzoek naar de organisatieontwikkeling in de gemeente Hilversum

De rekenkamer Hilversum heeft onderzocht wat de reorganisatie van de gemeente Hilversum heeft opgeleverd en komt tot de conclusie dat de bezuinigingsopgave van 77 fte is behaald. Of de gemeente ook beter/hoogwaardiger is gaan functioneren heeft de rekenkamer niet kunnen vaststellen door het ontbreken van een samenhang tussen doelstellingen, maatregelen en resultaat. Ook ontbrak een probleemanalyse waardoor de rekenkamer niet heeft kunnen vaststellen voor welke maatschappelijke problemen het nodig was dat de gemeente hoogwaardiger ging functioneren.

  • 1
  • 2