Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Lansingerland

Zorg om kosten, onderzoek kostenbeheersing Wmo

Gemeenten zijn op grond van de Wmo verantwoordelijk voor het ondersteunen van kwetsbare inwoners zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. In Lansingerland zijn de Wmo-uitgaven de afgelopen jaren nog sneller gestegen dan het landelijke gemiddelde. Dit heeft grote invloed op de gemeentebegroting. Daarom heeft de rekenkamer onderzocht of de gemeente goed kan inschatten hoe deze kosten zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Ook keek de rekenkamer of Lansingerland zuiniger kan omgaan met de uitgaven aan Wmo-voorzieningen.
De rekenkamer concludeert dat de kostenstijging in Lansingerland met name wordt veroorzaakt door een groei van het aantal ouderen in de gemeente. Bovendien maakt een steeds groter deel van de oudere inwoners gebruik van deze voorzieningen. Hoewel de kosten sneller stijgen dan in de rest van Nederland, liggen de totale kosten per inwoner nog steeds een stuk lager dan het landelijk gemiddelde.
De rekenkamer stelt vast dat Lansingerland al een aantal kostenbesparende maatregelen heeft doorgevoerd die ook resultaat hebben. Er zijn meer besparingsmogelijkheden die verder onderzocht kunnen worden, maar in vergelijking met andere gemeenten heeft Lansingerland geen grote besparingen laten liggen. De rekenkamer raadt de gemeente aan alert te blijven op nieuwe besparingsmogelijkheden, maar ook om altijd goed in de gaten te houden welke invloed besparingen hebben op de kwaliteit van zorg voor cliënten.

Belofte maakt schuld – onderzoek naar schulddienstverlening

Het is zeer onwaarschijnlijk dat de gemeente Lansingerland genoeg doet om het aantal huishoudens met schulden naar beneden te krijgen. Dat komt vooral omdat maar weinig Lansingerlandse schuldenaren worden bereikt met hulp. Bovendien heeft de gemeente nauwelijks informatie over het aantal inwoners met schulden, over de resultaten en de uitval van de hulptrajecten en over de cliënttevredenheid. Daarom kan ze vervolgens ook niet goed bijsturen als er iets mis gaat. Het onderwerp schuldhulp heeft te weinig bestuurlijke prioriteit gekregen in de gemeente. Dit en meer concludeert de rekenkamer in haar rapport ‘Belofte maakt schuld. Onderzoek naar schulddienstverlening.

Met de beste bedoelingen – onderzoek naar burgerpaticipatie in Lansingerland

Al sinds 2010 is Lansingerland zeer ambitieus op het gebied van burgerparticipatie.
De gemeente maakt deze ambities echter vaak niet waar, zo concludeert de Rekenkamer Lansingerland in haar rapport ‘Met de beste bedoelingen’. Inwoners van Lansingerland zijn niet positiever dan inwoners van andere gemeenten over de invloed die ze hebben op beleid. De gemeente gebruikt specifieke burgerparticipatietrajecten, zoals het digitale burgerpanel, weliswaar voor haar plannen, maar voert ze niet altijd zorgvuldig uit. Zo koppelt de gemeente niet altijd terug naar de burger. De rekenkamer stelt dat de gemeente er goed aan doet wat meer realisme in haar participatiedoelstellingen te betrachten.