Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Leeuwarden

De Leeuwarder Digitale Agenda

De Rekenkamer constateert dat de LDA deels aansluit bij de landelijke richtlijnen en deze in ieder geval niet tegenspreekt. De leidende principes in de LDA spelen vooral een rol bij het ontwerpen en selecteren van experimenten, en nog niet of nauwelijks bij de uitvoering, monitoring en evaluatie van de afzonderlijke experimenten en de LDA in zijn geheel. Vanaf de eerste experimenten wordt duidelijk dat de LDA vooral een lerend programma is, waarin ook gewerkt wordt aan concretisering van de leidende principes.

De rekenkamer constateert ook dat in dit stadium van de LDA het niet goed mogelijk is een overall oordeel te geven over de doeltreffendheid van de uitvoering. Dat komt enerzijds omdat de LDA nog een relatief jong programma is waarvan eerst het fundament moest worden gebouwd. De eerste experimenten vonden (pas) in 2020 plaats. Daar staat tegenover dat afgelopen twee jaar wel een aanzienlijk aantal experimenten is opgestart. Een flinke prestatie in twee jaren die sterk in het teken stonden van de Corona-pandemie, met alle beperkingen die dat met zich meebracht. Ook in vergelijking met andere middelgrote gemeenten is dit een prestatie van formaat. Leeuwarden kan wat betreft het experimenteren met digitalisering tot de koplopers worden gerekend. En daarin wordt duidelijk ook steeds meer de samenwerking met externe partijen gezocht als volger, maar soms ook als co-creator.

Transformatie in het sociaal domein door de ogen van de wijkteams

Uit het onderzoek blijkt dat sociaal werkers nieuwe methoden, nieuwe vaktermen en nieuwe netwerken opgebouwd hebben waarmee op een getransformeerde manier gewerkt wordt. Vooral het stimuleren van zelfredzaamheid en het multidisciplinair werken hebben het dagelijkse werk voor de hulpverleners van karakter veranderd. Sociaal werkers willen niet terug naar de oude situatie en geloven dat de getransformeerde manier van werken kan bijdragen aan betere zorg en ondersteuning van bewoners van Leeuwarden. Ondanks dat sociaal werkers van mening zijn dat de wijkteams grotendeels getransformeerd werken, ervaren zij belemmeringen waardoor onderdelen van de opdracht van de wijkteams in de transformatie van het sociaal domein nog niet voltooid zijn. Preventief werken, het benutten van de sociale basis en het leveren van maatwerk worden belemmerd door de werkdruk, de administratieve lasten en de wisselende gemeentelijke opdracht. En ook met het multidisciplinair werken kunnen nog verbeterslagen gemaakt worden. Ook hier geldt dat het vooral aan tijd ontbreekt om te investeren in netwerken.

Wachttijden in de jeugdhul

Onderzoek naar de aard en omvang van wachttijden in de specialistische jeugdhulp. Uit het onderzoek blijkt dat er niet systematisch wordt gemeten hoe lang wachttijden zijn en welke zorgaanbieders wel of niet aan de Treeknormen voldoen.