Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Metropool Amsterdam RZ

Informatiewaarde van de begroting

Jaarlijks legt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad een begroting voor. Hierin zijn de voorstellen opgenomen over hoe de beschikbare financiële middelen worden verdeeld over de gemeentelijke taken en welke doelen er zijn. Of de gemeente verandering nastreeft of niet, is echter niet altijd helder vermeld. Ook is het vaak vaag hoeveel geld aan de verschillende activiteiten mag worden besteed. De gemeentelijke begroting is de laatste drie jaren wel leesbaarder geworden.

Opvolgingsonderzoek Riolering in Zaanstad

De Rekenkamer Zaanstad publiceerde in juli 2012 het rapport Riolering in Zaanstad. In dit rapport zijn acht aanbevelingen opgenomen. Met dit opvolgingsonderzoek heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre het college uitvoering heeft gegeven aan deze aanbevelingen. In dit opvolgingsonderzoek concludeert de rekenkamer dat het college vijf aanbevelingen volledig heeft uitgevoerd, één aanbeveling gedeeltelijk heeft uitgevoerd en dat twee aanbevelingen nog in uitvoering zijn.

Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren

Bij de afhandeling van niet-fiscale bezwaren werkt de gemeente Zaanstad over het algemeen oplossingsgericht en volgens de kaders van de wet. Toch kan het nog beter. Te vaak beschouwt het college een bezwaar als ingetrokken en te vaak worden de wettelijke termijnen bij de afhandeling niet gehaald. Zaanstad past bovendien de efficiënte en gewaardeerde ‘informele methode’ – waarbij snel contact gezocht wordt met de bezwaarmaker – nog niet structureel toe.