Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Molenlanden

Eindrapportage Rekenkameronderzoek woningbouw Molenlanden

De rekenkamer concludeert dat de gemeente Molenlanden bij de realisatie van de gestelde opgave in de afgelopen jaren op koers ligt om de kwantitatieve woningbouwdoelstelling voor de gemeente als geheel te behalen. Of het realistisch is om te verwachten dat de gemeente het tempo van de realisatie vasthoudt in de komende jaren, zal vooral afhangen van de wijze waarop de risico’s worden beheerst. Het risicomanagement is ontoereikend om er op te mogen vertrouwen dat de woningbouwdoelstellingen in 2030 zullen zijn gerealiseerd.

Jeugdhulp in beeld

Het rapport is ontstaan naar aanleiding van de vanuit de gemeenteraad van Molenlanden geuite behoefte om ‘meer grip’ te hebben op het beleidsdomein van de jeugdhulp. Daarbij heeft de rekenkamer vanaf de start van het onderzoek onder ogen gezien dat er reeds door andere partijen onderzoek is verricht naar de jeugdhulp.
De rekenkamer heeft ingezoomd op een aspect waar eerder onderzoek was gestopt: de rol van de gemeente in het laten aansluiten van de aanbod van zorg op de behoefte in de gemeente.
Het ging de Rekenkamer Molenlanden met name om de verhouding tussen drie elementen: maatschappelijke vraag naar – bestuurlijke visie op – en professioneel aanbod van jeugdhulp.

Meldingen Openbare Ruimte

In het rapport gaat de Rekenkamer Molenlanden in op het beleid en de praktijk van uitvoering van meldingen openbare ruimte door burgers. De medewerkers van de gemeentelijke diensten stralen een grote dosis van dienstverlenende gedrevenheid uit. Zij geven aan er op gericht te zijn om elke dag te bouwen aan een betere gemeente Molenlanden.

De rekenkamer concludeert dat in de basis het systeem voor meldingen in de openbare ruimte op orde is. Dit laat onverlet dat er op het functionele vlak van het systeem op meerdere punten kansen liggen voor verdere professionalisering.

Veilig Voorwaarts, rekenkameronderzoek toezicht en handhaving openbare orde en veiligheid

De rekenkamer van Molenlanden heeft deelgenomen aan een DoeMee-onderzoek naar toezicht en handhaving op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid.
Voor het onderzoek is de volgende doelstelling geformuleerd:

Het onderzoek biedt de raad inzicht in de uitvoeringspraktijk van toezicht en handhaving op OOV, met specifieke aandacht voor de rol van de raad ten aanzien van de ontwikkelingen in dit domein. De resultaten zijn ondergebracht in drie thema’s:

– Beleid en uitvoeringsprogramma’s
– Organisatie en uitvoeringspraktijk
– Sturing door de raad