Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Nijmegen

Rekenkamerbrief uitvoering Wob – vooruitblik uitvoering Woo

De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek zijn:
• er is tot nu toe geen beleid vastgesteld voor de openbaarmaking van informatie;
• er waren en zijn geen werkinstructies voor passieve openbaarheid;
• er waren en zijn geen werkinstructies voor actieve openbaarheid;
• de gemeente had beperkt zicht op de uitvoering van de Wob;
• de webpagina over het indienen van een verzoek om informatie was en is moeilijk vindbaar;
• de toelichting op het indienen van een verzoek om informatie was en is beknopt;
• de wijzen voor het indienen van een verzoek om informatie waren en zijn ingeperkt;
• openbaar gemaakte informatie naar aanleiding van een verzoek, werd en wordt niet gepubliceerd op de website;
• waar actief openbaar gemaakte informatie op de website staat, was en is niet aangegeven;
• de raad is niet geïnformeerd over de uitvoering van de Wob;
• de implementatie van de Woo is gestart.

Afval of grondstof? Rekenkameronderzoek naar de kwaliteit van gescheiden ingezameld huishoudelijk afval

Nijmegenaren scheiden meer afval dan inwoners van vergelijkbare steden, maar nog steeds wordt een flink deel van het herbruikbare afval – vooral GFT, plastic+ en textiel, niet gerecycled maar verbrand. Het halen van de doelen voor minder restafval en meer recycling komen daardoor in gevaar. Omdat de gemeente weinig inzicht heeft in de kwaliteit van het afval, stuurt zij onvoldoende op de verbetering ervan.

Nazorgonderzoek Toegang tot de Wmo

In 2019 deed de rekenkamer onderzoek naar de toegang tot de Wmo vanuit cliëntperspectief. Om de toegang tot de Wmo te verbeteren nam de raad alle aanbevelingen over en deed het college een aantal toezeggingen. In een nazorgonderzoek ging de rekenkamer na of de informatievoorziening aan inwoners en de gemeenteraad is verbeterd. De conclusies uit het nazorgonderzoek zijn:

  1. De informatievoorziening aan inwoners is onvoldoende verbeterd;
  2. De informatievoorziening aan de raad voldoet niet aan het raadsbesluit en de toezeggingen door het college;
  3. Het verbetertraject vraagt meer sturing door het college en een steviger invulling van de controlerende rol door de raad.

Sturen op zorg: informatievoorziening Wmo en Jeugdhulp aan de gemeenteraad

De gemeenteraad beschikt niet of nauwelijks over bruikbare informatie om te kunnen (bij)sturen op de realisatie van de doelen voor de nieuwe Wmo en Jeugdhulp. Hij heeft deze niet ontvangen van het college, en hij heeft hier zelf ook niet om gevraagd. De relatief beperkte informatie die de raad wel van het college ontving, heeft hij steeds voor kennisgeving aangenomen. Geen van die documenten is besproken tussen de raad en het college. Om in de nabije toekomst wel over de benodigde verantwoordingsinformatie te kunnen beschikken zijn flinke inspanningen nodig van het college en de raad.

  • 1
  • 2