Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Peel en Maas

De decentralisaties doorgelicht. Eerste ervaringen van inwoners met de nieuwe gemeentelijke zorgtaken.

De Rekenkamercommissie Peel en Maas heeft middels een enquete onder alle inwoners die ondersteuning ontvangen in het kader van de decentralisaties onderzocht hoe de betreffende inwoners geinformeerd zijn over de veranderingen in het sociaal domein. Daarnaast is onderzocht hoe inwoners de informatievoorzieining beoordelen. Uit het onderzoek is een viertal aanbevelingen voortgekomen.

Hoestemtpeelenmaas.nl

Wat vinden de inwoners van Peel en Maas van de politiek? Hoe beïnvloedt dat hun stemgedrag? En hoe kan de gemeente de opkomst bij de verkiezingen verhogen? Inwoners van Peel en Maas zijn tevreden dat de politiek in Peel en Maas geen grote conflicten kent. Wel willen ze bij de gemeenteraadsverkiezing in 2014 kunnen kiezen tussen politieke partijen die onderling voldoende onderscheidend zijn. Ook willen ze dat politici zichtbaarder zijn. Dit zijn enkele resultaten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie Peel en Maas naar de opkomst en het stemgedrag in Peel en Maas.

Zelfsturing op het goede spoor? Een onderzoek naar de rol van inwoners van Peel en Maas bij een terugtredende overheid

Uit het onderzoek volgt dat de samenleving in Peel en Maas goed op weg is om de gevolgen van de terugtredende overheid, door de beleidsveranderingen en voorgenomen bezuinigingen rondom de drie decentralisaties, op te (kunnen) pakken. Vooral op het terrein van zorg en de Participatiewet tonen inwoners zich in staat en bereid. Met name voor taken op het gebied van de Jeugdzorg is verder onderzoek noodzakelijk. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van documentenstudie, een enquête onder 385 inwoners van de gemeente en 19 interviews met betrokkenen bij dorpsoverleg en professionals van zorg- en/of welzijnsinstellingen.