Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Wageningen

Raadsbrief Meldingen Openbare Ruimte

In 2020 heeft de Rekenkamer meegedaan met een landelijk onderzoek naar meldingen openbare ruimte. Dit onderzoek is gefaciliteerd en georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissie (NVRR) en uitgevoerd door het onderzoeksbureau PBLQ.

Het doel van het onderzoek was om inzicht te geven in de wijze waarop gemeenten beleidsmatig en organisatorisch vormgeven aan de afhandeling van meldingen openbare ruimte, tot welke resultaten dit beleid leidt en op welke wijze hierover wordt gerapporteerd aan de raad? In het onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen alle deelnemende gemeenten.
De Rekenkamer heeft de resultaten uit het landelijke onderzoek uitgewerkt in een brief aan de raad (in september 2021) waarin specifiek is ingegaan op Wageningse situatie.

De Rekenkamer concludeert op basis van het onderzoek dat de gemeente Wageningen beschikt over een laagdrempelig en goed systeem voor het doen van meldingen. Daarnaast concludeert de rekenkamer dat college en raad onvoldoende zicht hebben op de kwaliteit van afhandeling van de melding.

Sturen op effecten en vertrouwen, onderzoek naar de welzijnsorganisatie Welsaam

Het samenwerkingsverband Welsaam in Wageningen is sinds 2018 verantwoordelijk voor de preventieve hulp en sociale ondersteuning in Wageningen. Het doel van het onderzoek is om door middel van een papieren beleidsanalyse en aan de hand van focusgroepen met de uitvoerders inzicht te verschaffen in welke mate het samenwerkingsverband Welsaam doeltreffend en doelmatig werkt in de uitvoering van het beleidskader Samen Wageningen. Daarnaast is gekeken in welke mate de verantwoordingsinformatie bruikbaar is voor de controlerenden en kaderstellende rol van de raad.

De Rekenkamer concludeert dat Welsaam op veel vlakken effectief is en de afspraken met de gemeente goed nakomt. De Rekenkamer constateert ook dat de gemeente zeer gedetailleerde uitvoeringsinstructies heeft gegeven en veel verantwoordingsinformatie verlangt. Door de voorgeschreven manier van rapporteren is het lastig om te bepalen op welke manier de activiteiten van Welsaam specifiek bijdragen aan het welzijn van de Wageningers. Daarbij is er eerder een teveel aan rapportages dan te weinig, waardoor het soms lastig is door de bomen het bos te zien.

Inkomensondersteuning in Wageningen; ervaringen van burgers met inkomensondersteuning door de gemeente

Wageningen heeft grote ambities op het terrein van re-integratie en inkomensondersteuning. Centraal in het beleid staat het begrip zelfredzaamheid. De gemeente wil mensen helpen zichzelf te helpen. De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de gemeente daarin slaagt. Dit heeft zij gedaan door met de beleidsmakers en -uitvoerders te spreken én met de burgers die (tijdelijk) zijn aangewezen op steun van de gemeente.

Onderzoek naar het proces van verzelfstandiging van de warenmarkt in Wageningen

De aanleiding van dit onderzoek is de vraag vanuit de Rekenkamer van Wageningen om het proces van verzelfstandiging van de warenmarkt in Wageningen te onderzoeken. De Rekenkamer heeft opgemerkt dat in 2011 besloten is om de warenmarkt te gaan verzelfstandigen en waarom dit tot op heden niet gelukt is. De Rekenkamer wil lering trekken uit dit proces zodat dit in de toekomst sneller en beter zou kunnen verlopen en heeft dit onderzoek uitbesteed aan drie studenten van de minor Politiek, Beleid en Overheidsmanagement aan de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen (HAN) te Arnhem.

Wat is goed voor de wijk; evaluatie wijkgericht werken Wageningen

De belangrijkste aanbeveling van het onderzoek van de Rekenkamer Wageningen heeft betrekking op het maken van een heldere keuze voor de toekomst van het wijkgericht werken. “Maak een heldere bestuurlijke keuze voor het al dan niet continueren van het wijkgericht werken. Baseer de keuze op een afwegingsproces waarbij ook inwoners en maatschappelijke partners kunnen inspreken. Dan kan wijkgericht werken een goed instrument zijn voor een evenwichtige verhouding tussen burgers en overheid. Stel -indien besloten wordt verder te gaan – op hoofdlijnen – bestuurlijke kaders voor het wijkgericht werken vast m.b.t. tot de strekking van het wijkgericht werken”.

“Samen bloeien” Een onderzoek naar de relatie tussen de gemeente Wageningen en de Wageningen UR

Er gaan veel dingen goed in de relatie tussen de gemeente en de Wageningen UR, de wil is aanwezig maar belangen en mogelijkheden blijken nog wel eens te verschillen. De inzet van betrokkenen is goed te noemen. Het was de vraag of het genoeg is en of het beter kan. Helder is in ieder geval geworden dat de relatie op onderdelen beter kan en misschien ook wel moet en de relatie voortdurend om aandacht, onderhoud en herijking vraagt. In het rapport wordt een beeld van de relatie geschetst en zijn conclusies en aanbevelingen helder op een rij gezet.

Onderzoek theater Junushof – de realisatie van maatschappelijke doelstellingen en de afweging van kosten en baten

Sinds 1998 is het Theater Junushoff in de publiciteit en onderwerp van politieke besluitvorming geweest. Volgens de Rekenkamer was het tijd voor een historische (politiek-bestuurlijke) feitenreconstructie en een vergelijkend onderzoek met enkele referentie theaters. Theater Junushoff was de laatste tijd immers in rustiger vaarwater terecht gekomen. Alle betrokken partijen kunnen leren van het verleden, kunnen
discussies daarover afsluiten en het oog op de toekomst richten.