Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Westerkwartier

Inkoop van Jeugdhulp in Westerkwartier

De Rekenkamer adviseert de gemeenteraad om kennis te nemen van het rapport en het college te vragen uitvoering te geven aan de volgende drie aanbevelingen
1. Actualiseer het beleid Sociaal Domein en versterk de informatiepositie.
2. Maak concrete afspraken met regio, RIGG en aanbieders over de monitoring van de risico’s, die gepaard gaan met het hybride model.
3. Maak als Groningse gemeenten afspraken over de inkoop van de middel voorzieningen en blijf de hoog specialistische voorzieningen regionaal of zelfs op bovenregionaal niveau inkopen

Inwoners betrekken bij beleid

De Rekenkamerbrief bevat onderzoeksresultaten over de wijze waarop de gemeente Westerkwartier inwoners betrekt bij beleidsontwikkeling en besluitvorming. De raad kan bij het opstellen van beleid en regels rond participatie gebruik maken van inzichten, die voortvloeien uit de trajecten sportakkoord, hernieuwbare elektriciteit, woonvisie, begraafplaatsen- en cultuurbeleid.
De acht geformuleerde aanbevelingen zijn algemene tips voor raad, college en organisatie in het omgaan met opbrengsten van participatie.

Afvalbeleid Westerkwartier

De Rekenkamer Westerkwartier heeft onderzoek laten doen naar het Afvalbeleid, effectiviteit, efficiëntie en governance van de afvalverzameling.

Aanleiding
Dit onderwerp raakt alle inwoners en er waren vragen en reacties in de raad over o.a. de tarieven en de aanbesteding.
Conclusies en Aanbevelingen
De onderzoekers concluderen onder andere dat er geen gemeentelijk afvalbeleidsplan is vastgesteld. De aanbesteding bij het eerste perceel (inzameling gft- en restafval) is goed verlopen. De aanbesteding van het tweede perceel (broninzameling van acht afvalstromen) is aanvankelijk mislukt. In het vervolgtraject is alsnog tijdig een inzamelcontract verkregen voor een prijs die dichter bij een marktconforme prijs aansluit. Het beleidsdoel van 100 kg per inwoner is niet gerealiseerd (124 kg), het percentage afvalscheiding loopt wat terug waardoor 75% net niet wordt behaald (70%). Het SROI-doel van 5% wordt behaald (gft 5% en broninzameling 30%). De kosten van afvalbeheer liggen in Westerkwartier ca. 70% hoger dan in vergelijkbare gemeenten, daar staat tegenover dat de dienstverlening in Westerkwartier hoogwaardiger is dan elders. Met betrekking tot afval is er sprake van een efficiënt systeem voor meldingen en klachten; de meeste inwoners zijn tevreden over de communicatie hoewel er ruimte is voor verbetering. De Rekenkamer komt op grond van de uitkomsten van het onderzoek tot tien aanbevelingen, betreffende het afvalbeleid, kostenbeheersing, de milieustraat en de aanbesteding.

Informatieveiligheid werkt door

De gemeente Westerkwartier heeft de aanbevelingen rond informatieveiligheid verwerkt in het Informatiebeveiligingsbeleid, de aanpak van Privacy en een specifiek plan voor het i-Bewustzijn. Alle in het eerdere onderzoek genoemde aanbevelingen komen terug in deze plannen en beleidsdocumenten. De taken rond informatieveiligheid zijn belegd bij het team Kwaliteitszorg. Zowel bestuurlijk als ambtelijk heeft het thema veel aandacht en is er regelmatig overleg over de voortgang. Informatieveiligheid is echter een zaak van de hele organisatie. Inzicht in en verantwoordelijkheid voor processen bij alle teams en medewerkers zijn essentieel om de informatieveiligheid en privacy te kunnen bewaken. Juist dit blijkt een bottleneck: er is geïnvesteerd in capaciteit om alle maatregelen te kunnen uitvoeren, maar na de fusie moeten de werkprocessen opnieuw beschreven en ingericht worden, wat veel tijd en aandacht vraagt. Hoewel alle urgente aanbevelingen zijn opgepakt, zijn er veel aanbevelingen die wel zijn opgestart, maar niet zijn uitgevoerd. Hierbij kiest de organisatie voor het uitvoeren in een tempo dat past bij wat de teams en de domeinen aan kunnen: liever goed dan snel. Vanuit het team kwaliteitszorg wordt langs drie lijnen de kwaliteit en voortgang bewaakt: control, informatieveiligheid en privacy. Zodra de externe ontwikkelingen en teamontwikkeling het toelaten, worden werkprocessen beschreven en worden de criteria voor informatieveiligheid en privacy meegenomen.