Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Achtkarspelen

Inwonersinitiatieven gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Beide gemeenten stimuleren dat inwoners zich inzetten om een bijdrage te leveren aan de lokale samenleving en de kwaliteit van hun eigen leefomgeving. De bijdrage van de gemeenten heeft daarbij allerlei vormen. Zij stellen financiële middelen ter beschikking zoals subsidies maar ook materiële en immateriële middelen. Daarin verschillen de gemeenten niet van elkaar. De werkwijze van de gemeenten is wel
verschillend:

  • De werkwijze van de gemeente Tytsjerksteradiel is voor inwoners met een initiatief voorspelbaar en navolgbaar. Ook biedt de gemeente hulp aan inwoners om een idee voor een initiatief uit te werken en de kans op samenwerking met de gemeente te vergroten.
  • De gemeente Achtkarspelen werkt vooral pragmatisch. Inwoners kunnen bij de gemeente aankloppen voor hulp, maar hebben vooraf geen zicht op hoe de gemeente hun idee zal behandelen.

Ondanks deze verschillen in aanpak concluderen we dat in beide gemeenten een aanzienlijk aantal initiatieven is ontstaan en succesvol is afgerond.

Management van risico’s (gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel)

Binnen de context van de oprichting van de werkmaatschappij wordt zichtbaar dat er op het gebied van risicomanagement de afgelopen jaren veel stappen zijn gezet. In deze ontwikkeling stond primair de rechtmatigheid centraal en momenteel is er meer ruimte om breder te kijken naar het ‘in control’ zijn en vormgeven en inrichten van het risicomanagement binnen de organisatie.
Beleid op het gebied van risicomanagement is grotendeels aanwezig en recent.
De werkmaatschappij en de beide gemeenten voldoen grotendeels aan de rapportageverplichtingen op het gebied van risicomanagement. In het traject van de doorontwikkeling van het risicomanagement kan ingezet worden op verdiepende beschrijving van risico’s in de P&C-documenten door toelichting bij de risicoclassificatie, doorontwikkeling van de risicoparagraaf in raads- en collegevoorstellen en nadere aandacht voor normerende kaderstelling door de raad.
Binnen de staforganisatie is een eenduidig begrip van risicomanagement en vakkennis aanwezig. Medewerkers binnen de lijnorganisatie passen risicomanagement toe, maar koppelen dit niet direct aan een eenduidige werkwijze, zoals inrichting middels het Three Lines of Defence model. De rolverdeling en borging van risicomanagement krijgen binnen een aantal afdelingen goed vorm.
De rol van de gemeenteraden wordt in mindere mate zichtbaar. De informatievoorziening wordt ten dele als voldoende ervaren.

In positie? Een onderzoek naar de controlerende rol van de raad van de gemeente Achtkarspelen

In 2013 heeft de raad het Financieel Beleidsdocument 2013 en het format voor begrotingswijzigingen vastgesteld. Dit beleid is in juni 2014 herijkt. De raad moet beter in positie gebracht worden om zijn kaderstellende en controlerende rol uit te voeren en op zijn niveau keuzes kunnen maken. Verder wordt de raad eerder en vollediger geïnformeerd over afwijkingen op de begroting dan voorheen. Overbodige informatie wordt weggelaten, slechts de kernboodschap wordt gepresenteerd. Tussentijds informeren, (mondeling i.p.v. bestuursrapportages) blijft bestaan.
De rekenkamercommissie heeft onderzocht of de beoogde effecten van dit beleid behaald zijn en of alle betrokkenen over de nieuwe werkwijze tevreden zijn.

Schuldhulpverlening gemeente Achtkarspelen

De rekenkamercommissies van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben gelijktijdig een onderzoek gedaan naar de organisatie en uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening in beide gemeenten. Die is in Achtkarspelen binnen de eigen organisatie opgezet. In Tytsjerksteradiel is de gemeente voor de uitvoering een samenwerking aangegaan met de Kredietbank Nederland (KBNL).

  • 1
  • 2