Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Alkmaar

Effecten herindeling gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van de herindeling in de beleving van burgers, organisaties/instellingen en bestuurders en ambtenaren. Met het onderzoek heeft de rekenkamercommissie de raad een peilstok willen geven, die aangeeft hoever de gemeente Alkmaar gevorderd is om de meerwaarde van de herindeling te verzilveren. De herindeling wordt door de vier groepen verschillend beleefd. Met name de bewoners van de dorpen zijn nog kritisch. De rekenkamercommissie heeft het vertrouwen dat de voordelen van de herindeling langzamerhand bij de direct betrokkenen duidelijk zullen worden.

Quick scan Actieprogramma Economie

Hoewel het actieprogramma Economie nog erg onbekend was bij ondernemers, kwam de gemeente, en in het bijzonder het Ondernemersloket, goed uit de verf. Enkele vraagtekens werden gezet bij de taakopvatting van de gemeente, in het bijzonder rond het onderwerp innovatie, en of er voldoende aandacht is voor de regio. Ook kwamen soms botsende belangen naar voren, die nog niet bestuurlijk waren ‘afgekaart’, hetgeen verwarring en vertraging kan veroorzaken.

Evaluatie duurzame bereikbaarheid

De Kadernota Duurzame Bereikbaarheid Alkmaar (KDB) is in 2009 vastgesteld. De nota geeft een visie op verkeer en vervoer tot 2020 met een ‘doorkijk’ naar 2030. Een kernbegrip in de Kadernota is ‘duurzame bereikbaarheid’ als resultaat van de afweging tussen de facetten economie, mens en natuur. Het beleidsdoel is de stad vanuit verkeer en vervoer zoveel mogelijk te faciliteren, zodat de stad zich kan ontwikkelen op woon-, werk- en voorzieningengebied.
De Rekenkamercommissie Alkmaar heeft het bereikbaarheidsbeleid laten evalueren.

Sturen op de Wmo

Nav haar evaluatie Wmo-beleid uit 2011 heeft de rkc gekeken of de aanbevelingen in dat rappot zijn opgevolgd. Er is echter vooral vooruit gekeken naar de voorbereiding op de nieuwe Wmo per 1 januari 2015. Om de raad over de juiste informatie te laten beschikken, waardoor hij kan sturen en controleren op de hoofdlijnen van het nieuwe Wmo-beleid, heeft de rkc een handreiking voor de raad opgesteld, waarin een zestal hoofdinidicatoren wordt onderscheiden. Voorgesteld is in de eerste helft van 2015 met name aandacht te besteden aan de positie van de client.

Herstructurering WNK: ontwikkelingen in beeld

In 2009 is besloten tot een herstructuering van de GR WNK. Daarnaast bestaat vanuit rijkswege het voornemen de Wsw per 1 januari 2015 onder te brengen in de nieuwe Participatiewet. Om de wens tot herstructurering van het WNK (en de regionale samenwerking van de sociale diensten) uit te werken en uit te voeren is begin 2012 een projectorganisatie opgezet. De rkc heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het proces rondom het WNK tussen januari 2012 en mei 2013 met als hoofddoel lering te trekken uit de voorbije periode t.b.v. een in de toekomst doelmatig en doeltreffend besluitvormingsproces rondom het WNK.

  • 1
  • 2