Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Amersfoort

Investeren en regisseren, een onderzoek naar de aanpak van ondermijning door de gemeente Amersfoort

De rekenkamer heeft onderzocht hoe effectief de aanpak van ondermijning van de gemeente Amersfoort is. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente haar regierol bij de aanpak van ondermijning de afgelopen jaren onvoldoende heeft waargemaakt. Vooral het gebrek aan capaciteit en richtinggevend beleid zorgen ervoor dat de gemeente onvoldoende is opgewassen tegen de uitdagingen waarvoor ze gesteld staat. Daarnaast heeft de gemeente onvoldoende zicht op de aard en omvang van ondermijnende criminaliteit.

In gesprek, een onderzoek naar ervaringen van ouders met de Amersfoortse jeugdbeschermingsketen

De Rekenkamer Amersfoort is voor dit onderzoek in gesprek gegaan met ouders, enkele jeugdigen en professionals en heeft onderzocht hoe de jeugdbeschermingsketen in Amersfoort functioneert. Uit het onderzoek blijkt dat ouders die met jeugdbescherming te maken krijgen, vaak niet goed op de hoogte zijn welk hulp- en zorgaanbod aanwezig is in Amersfoort. Ook weten ze niet wat ze van de verschillende professionals mogen verwachten. In de Amersfoortse jeugdbeschermingsketen is niet altijd duidelijk wanneer welke professional aan zet is en wie verantwoordelijk is. Dit wordt zo ervaren door ouders, maar ook door professionals. Daarnaast blijkt dat specifieke expertise om de juiste hulp te bieden bij de wijkteams soms ontbreekt.

Effectiviteit woonbeleid

De ambitie is dat er in 2030 voor iedereen een passende en betaalbare woning in Amersfoort is. Dit is vastgelegd in het Deltaplan. Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat het Deltaplan effectief is als het gaat om het bouwen van voldoende woningen. Daarnaast blijkt dat het realiseren van betaalbare woningen lukt als het gaat om huur, maar niet als het gaat om betaalbare koop. Er zijn wel winstwaarschuwingen voor de toekomst. De woningbouwproductie kan in de toekomst onder druk komen te staan onder meer als gevolg van de eisen die aan bouwplannen gesteld worden. Voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen, waaronder ook kwetsbare ouderen, zijn de maatregelen in het woonbeleid te beperkt en onrealistisch.

Parkeergarages en fietsenstallingen

De rekenkamer Amersfoort heeft onderzoek gedaan naar parkeergarages en fietsenstallingen in Amersfoort. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de openbare parkeergarages in Amersfoort over het geheel genomen voldoende is, maar dat er wel ruimte voor verbetering is. De drie parkeergarages in het centrum die in handen zijn van de gemeente, hebben een lagere kwaliteit dan gemiddeld. De kwaliteit van de parkeergarages hangt nauw samen met de leeftijd en het beheer van de garages. De fietsenstallingen uit het onderzoek scoren wel ruim voldoende, maar het gebruik van de stallingen kan worden verbeterd.
Op basis van de conclusies in het onderzoek doet de rekenkamer een aantal aanbevelingen. Bijvoorbeeld het vergroten van de kwaliteit van de gemeentelijke garages met een gericht investeringsprogramma. En het maken van een plan van aanpak om het gebruik van fietsenstallingen te vergroten. Ook beveelt de rekenkamer aan om de effecten van de autoluwe binnenstad te monitoren en daarvan de raad om de hoogte te brengen.

Bescherming persoonsgegevens

Het privacybeleid van de gemeente Amersfoort voldoet in hoofdlijnen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en hier wordt in de praktijk naar gehandeld. De verschillende eisen en principes van de AVG zijn adequaat uitgewerkt in beleid en werkprocessen. Dit geldt ook voor de afspraken die worden gemaakt met samenwerkingspartners. Wel blijkt dat deze afspraken beter gemonitord kunnen worden. Daarnaast heeft de gemeente beperkt zicht op hoe inwoners aankijken tegen het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens en de bescherming daarvan.

Handhaving in de openbare ruimte

De handhaving in de openbare ruimte in Amersfoort door boa’s werkt goed in de praktijk. Beleid en uitvoering sluiten goed op elkaar aan. Er is wel een aantal aandachtspunten te noemen. Een daarvan is de veiligheid van boa’s en hun uitrusting, een discussie die ook landelijk speelt. Ook het contact met ketenpartners heeft aandacht nodig. Daarnaast is er veel verloop onder boa’s geweest. Het aantal dat nog maar kort bij de gemeente werkt, is groter dan het aantal boa’s dat al langere tijd werkzaam is in Amersfoort.

Rekenkameronderzoek ‘Eigen kracht’ in het Amersfoortse sociaal domein

De onafhankelijke rekenkamer van de gemeente Amersfoort heeft onderzoek gedaan naar het begrip ‘eigen kracht’. Een begrip dat vaak gebruikt wordt als we het hebben over zorg en ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben.

Het onderzoek is een conceptuele verkenning; het toetst niet of ‘eigen kracht’ wordt ingevuld volgens de norm, want die norm is er niet. Het verkent hoe ‘eigen kracht’ in de praktijk wordt ingevuld en wat daar de consequenties van kunnen zijn. Daarmee draagt het onderzoek bij aan een gedeeld begrip van één van de centrale concepten waar stakeholders in het sociaal domein mee werken.

  • 1
  • 2