Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Apeldoorn

Evenementenbeleid Apeldoorn. Onderzoek Rekenkamercommissie Apeldoorn

De RKC heeft het evenementenbeleid van de gemeente Apeldoorn onderzocht. Deze wordt herzien en dit rapport kan hieraan bijdragen. De organisatie en uitvoering van de evenementen is binnen de gemeente verspreid over diverse afdelingen. Er is sprake van afstemming tussen alle partijen, maar de rol van Apeldoorn Marketing bij top(sport)evenementen is onduidelijk.

Zes evenementen zijn onderzocht. Organisatoren van publieksevenementen zijn tevreden over het subsidietraject. Voor top(sport)- en culturele evenementen is er geen afwegingskader of een geformaliseerd subsidiebeleid. Onduidelijk is of de beleidspraktijk aansluit bij het algemene evenementenbeleid. Voor alle evenementen lopen de subsidies via verschillende budgetten en trajecten waardoor een integrale afweging lastig is. Ook zijn de ambities van het college gegroeid. Het huidige budget is hiervoor onvoldoende. Het vergunningenbeleid is over het algemeen toereikend, maar vraagt deels om doorontwikkeling.

De RKC hield enquêtes onder inwoners en bedrijven. Hieruit blijkt o.a. dat er meer baten dan kosten van de evenementen wordt ervaren. Doordat doelen niet SMART geformuleerd zijn kan niet vastgesteld worden of evenementen bijdragen aan strategische doelen. De raad wil hierin wel inzicht hebben. Ook is gebleken dat de gemeente in coronatijd proactief en oplossingsgericht in gesprek is met organisatoren. Omdat de pandemie langer duurt ontstond bij de raad de behoefte aan een raadskader voor evenementen in coronatijd.

Thuiszitters een zorg? Een onderzoek naar de aard en omvang van schoolverzuim en thuiszitten in Apeldoorn.

Aanleiding: na een definitiewijziging was het aantal thuiszitters dat door leerplicht is geregistreerd in Apeldoorn sterk gedaald ten opzichte van de periode ervoor. Hiervoor ontbrak een duidelijke verklaring. Dit onderzoek richtte zich op de volledige omvang van het aantal thuiszitters en de achterliggende oorzaken.

De bevindingen van dit onderzoek laten zien dat de gemeente ruime aandacht heeft voor de aanpak en het voorkomen van schoolverzuim en thuiszitten. De gemeente Apeldoorn heeft hiervoor een preventieve uitvoeringsvisie waarin met de stakeholders in een sluitende ketenaanpak samen wordt gewerkt. Echter heeft de gemeente onvoldoende zicht en grip op leerlingen die zorgwekkend verzuimen.

Dit komt mede door beperkingen in wet- en regelgeving om in te grijpen bij dit type verzuim. Dit bleek ook uit gesprekken met betrokken instellingen en ouders. Deze instellingen overleggen geregeld op casusniveau en hebben een focus op het opstellen en verbeteren ervan. Wanneer zorg en onderwijs worden gecombineerd ervaren professionals moeizame casusregie en terugkoppeling. Het evalueren, versterken en verbeteren van de beleidsafspraken achten de geïnterviewde professionals nodig omdat de praktijk niet altijd aansluit op de beleidswereld. Ouders geven aan dat de focus ligt op de beperkingen van hun kinderen, terwijl er weinig aandacht is voor wat er wél mogelijk is. De maatregelen tegen de Corona pandemie zorgde ervoor dat er minder toezicht op schoolverzuim mogelijk was.

Toezicht en Handhaving Openbare Orde en Veiligheid

Op het gebied van toezicht en handhaving op OOV gaat er veel goed in Apeldoorn. De
beleidskaders zijn actueel, er is een duidelijk verband tussen beleid en uitvoeringsprogramma’s en er is op grote lijnen tevredenheid over de uitvoeringspraktijk. Apeldoorn wordt gezien als een relatief veilige grote gemeente. De gemeentelijke inzet is er dan ook op gericht om dat zoveel mogelijk te behouden. Daarin hebben allerlei partijen een rol zoals gemeente, politie, Openbaar Ministerie, zorgpartners én inwoners.

Knokken op eigen kracht – effecten van bezuinigingen op sport- en cultuursubsidies in Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft in 2012 fors bezuinigd op sport- en cultuursubsidies. De Rekenkamercommissie stelt vast dat de verenigingen en instellingen deze bezuinigingen met veel veerkracht hebben opgevangen. Er zijn nauwelijks sport- of cultuurvoorzieningen verdwenen.
Het verwerken van de bezuinigingen heeft wel pijn veroorzaakt. Veel instellingen en verenigingen moeten ‘knokken’ om de bedrijfsvoering rond te krijgen. Her en der is ingeteerd op reserves, werkt men met minimale bezetting en moet men een groter beroep doen op vrijwilligers.
Bij sommige verenigingen ontbreekt het aan capaciteit om actief bezig te zijn met het toekomstperspectief.

De lat langs de ondernemende stad – deel I Topsectorenbeleid

De gemeente Apeldoorn zet in het programma “De ondernemende stad” in op economische groei in 5 topsectoren. Het beleid is gericht op versterking van samenwerking met bedrijven en onderwijsinstellingen en de ontwikkeling van 2 kenniscentra.
De rekenkamercommissie heeft het draagvlak voor dit nieuwe beleid onderzocht. Ze concludeert dat de samenwerking op topsectoren en kenniscentra erg pril is. De gemeentelijke middelen zijn beperkt i.v.m. de ambities. Er zijn scherpe keuzes nodig. Kansrijk is de oprichting van een kenniscentrum voor cleantech/duurzaamheid. Vergelijking met andere gemeenten leert dat topsectorenbeleid een zaak is van lange adem.

De lat langs de ondernemende stad – deel II Dienstverlening

Apeldoorn stelt in publicaties dat de gemeente de rode loper ui legt voor bedrijven. De gemeente heeft de afgelopen jaren geInvesterrd in een verdere professionalisering van deze dienstverlening. De rekenkamercommissie heeft beknopt onderzocht hoe ondernemers het lokale vestgingsklimaat en de dienstverlening van de gemeente aan bedrijven ervaren. De meting wijst uit dat de dienstverlening de afgelopen jaren licht is verbeterd en voldoende scoort. Het vestigings- en ondernemersklimaat krijgt een rapportcijfer 6, vergelijkbaar met dat van Arnhem, maar lager dan dat van de gemeenten als Ede en Zwolle.

De kanteling als kompas, sturing zorg en welzijn Apeldoorn

De gemeente krijgt in 2015 nieuwe zorgtaken voor haar burgers. Wat moet de Apeldoornse gemeenteraad doen om goed sturing te geven aan dat proces van decentralisatie? Conclusie in het rapport ‘De kanteling als kompas’: de veranderingen in de zorg zijn zo groot dat niet goed voorspelbaar is welk resultaat wanneer wordt bereikt. De commissie adviseert de gemeenteraad nu geen krampachtige poging te doen om nu doelen vast te leggen. Vertrouw meer op de burgers om de ontwikkelingen in een goede richting te sturen. Betrek mondige burgers actiever bij de uitvoering van de zorg en geef ruimte voor burgerinitiatief.