Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Best

Voortvarendheid omwille versnelling woningbouw

Het woonbeleid en de uitvoering daarvan kent een grote maatschappelijke en bestuurlijke belangstelling. De woonvisie is in 2017 vastgesteld en de uitvoering heeft afgelopen jaren vorm kunnen krijgen. Qua timing lijkt het de RKC dan ook een goed moment daar eens op terug te kijken.
Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in:
• het woonbeleid van de gemeente Best;
• de wijze, waarop daaraan uitvoering wordt gegeven en de gehanteerde rolverdeling hierbij;
• de resultaten van het beleid;
• de rol van de gemeenteraad;
• de mogelijke verbeteringen.

De Omgevingswet: Een uitdaging voor elke gemeente

Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te bieden in de stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet en de voortgang van de eigen ambities. Daarnaast is het doel aanbevelingen aan de raden, en via de raden aan de colleges en de ambtelijke organisaties, uit
te brengen opdat waar nodig (tijdig) besluiten genomen kunnen worden en (aanvullende) acties uitgezet kunnen worden om het Programmaplan in de afzonderlijke gemeenten te realiseren.

MRE en SGE-Regionale opgaven

Gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant werken in verschillende constructies samen. Naast samenwerkingsverbanden
in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), de A2-gemeenten, de Kempengemeenten, de Dommelvallei en de
Peelgemeenten, zijn er gemeenschappelijke regelingen als de Metropool Regio Eindhoven (MRE), VRZOB, ODZOB,
GGD, GRWRE, CURE.
Gezien de grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie, de woonopgave en de transitie landelijk gebied, is
het de vraag hoe MRE en SGE anno 2021 functioneren. Hierin ligt de aanleiding van het rekenkameronderzoek. De
rekenkamer(commissie)s van Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre2 willen
de raden inzicht geven in de huidige stand van zaken van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de samenwerkingsagenda’s van MRE en SGE, en komen tot aanbevelingen ter mogelijke verbetering

Goed op weg

Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in:
• de wijze, waarop de gemeente Best beleidsmatig en organisatorisch vorm geeft aan de afhandeling van Meldingen
Openbare Ruimte;
• de resultaten van dit beleid;
• de wijze, waarop hierover wordt gerapporteerd;
• aanbevelingen voor verbeteringen.

Van Onderzoek naar Praktijk

Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in:
• De mate van doorwerking van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie (Rkc) Best en in de wijze waarop
besluiten van de gemeenteraad ook daadwerkelijk worden doorgevoerd;
• Eventuele rode draden in de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie;
• Het verloop van de processen tijdens het onderzoek, bij de besluitvorming en de uitvoering;
• De factoren die van invloed zijn op (de mate van) doorwerking;
• De vraag of dezelfde mechanismen van doorwerking ook spelen bij raadsbesluiten.

Vast wel goed

In dit onderzoek is de rekenkamercommissie nagegaan welk vastgoed de gemeente in bezit en/of beheer heeft. Onderzocht is of hiervoor beleid is vastgesteld en welke doelen de gemeente daarmee wil realiseren. In welke mate is het vastgoedbeleid gerealiseerd en draagt het gemeentelijk vastgoed ook bij aan het bereiken van maatschappelijke doelen en wat zijn de bijbehorende financiële componenten hiervan. Nagegaan is of er in het beleid nadere eisen zijn gesteld aan het vastgoedbeheer en of aan die eisen is voldaan. Tenslotte wordt aandacht geschonken aan de rolverdeling tussen ambtelijke organisatie, college en de raad, of wordt gehandeld conform die rolverdeling en of de informatievoorziening daarop is afgestemd.