Skip to main content

Auteur: Rekenkamer BUCH

Opvolgingsonderzoek

In dit opvolgingsonderzoek is de opvolging bezien van de aanbevelingen uit vier eerdere BUCH-brede onderzoeken:
• Burgerparticipatie in de BUCH-gemeenten (maart 2018),
• GGD Hollands Noorden- Financiële risico’s in perspectief (juni 2020),
• Inhuur externen (september 2020),
• Klachtenbehandelingsstructuur (oktober 2020).
De opvolging bleek heel behoorlijk te zijn. Enkele aanbevelingen zijn opnieuw aan de raden voorgelegd.
Tevens is gekeken naar het patroon van de besluitvormingsprocessen. Het bleek dat in enkele gemeenten niet alle rapporten door de raden waren besproken en er dus geen afdwingbare besluiten waren genomen. Dat ‘lek’ is lopende het onderzoek gedicht. Alle vier de raden hebben besloten dat elk rapport eindigt met besluiten van de raden.

Rekenkamerrapport Armoedebeleid en Schuldhulpverlening

De Rekenkamercommissie BUCH heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het armoedebeleid en de schuldhulpverlening in de vier BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) en de Werkorganisatie BUCH. De Rekenkamercommissie heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd om onderzoek te doen aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: Op welke wijze kunnen de vier BUCH-gemeenten en de BUCH werkorganisatie de armoede- en schuldenproblematiek effectiever en efficiënter aanpakken? In het verslag van bevindingen geven zij antwoord op deze vraag aan de hand van deelvragen over het beleid, de uitvoering, de ervaringen van betrokkenen en de rol van de gemeenteraden.

Externe inhuur BUCH-gemeenten

Forse inhuur van externen in 2017 en 18 is vooral veroorzaakt door een vacaturestop in aanloop naar ambtelijke fusie van de 4 gemeenten. Inhuur externen wordt vooral gezien als inkoopbeleid. Aanbeveling is om dat te incorporeren in overall p-beleid.

Subsidiebeleid en -uitvoering Uitgeest

Uit het onderzoek komt naar voren dat de rechtmatigheid op orde is, dat de aanvragers van subsidies doorgaans tevreden zijn en dat de ambtelijke fusie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo een positief effect heeft gehad op het subsidieproces van Uitgeest. Daar staat tegenover dat verbeteringen mogelijk zijn door het opstellen van een overkoepelend subsidiebeleid en het formuleren van maatschappelijke doelen en/of financiële kaders. Ook zijn verdere verbeteringen mogelijk in het subsidieproces en de administratie ervan. Ten slotte, kan de informatievoorziening aan de raad verbeterd worden door structurele informatievoorziening en periodieke evaluaties.