Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Coevorden

Meer doen met afval, onderzoek naar de resultaten van het gemeentelijk afvalbeleid

De rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden heeft onderzoek gedaan naar het gemeentelijk afvalbeleid. Conclusie van de rekenkamercommissie is dat de gemeente ambitieuze milieudoelstellingen voor ogen had, maar dat deze met onvoldoende maatregelen gepaard gingen. De dienstverlening is wel op orde: inwoners zijn over het algemeen tevreden over het afvalbeleid. Dat bleek uit een peiling onder ca. 2500 inwoners, die de rekenkamercommissie als onderdeel van het onderzoek uitvoerde.

De rekenkamer concludeert in het onderzoeksrapport dat het gemeentelijk beleid ambitieus was. Er zijn echter onvoldoende maatregelen getroffen om de gestelde doelen, zoals maximaal 100 kg restafval per inwoner, ook daadwerkelijk te kunnen halen. Daarbij zijn de kosten van afvalbeheer aan de hoge kant, zeker ook door de hoge kosten voor de milieustraten.

De rekenkamercommissie geeft in het rapport een zestal aanbevelingen.

Allereerst wordt aanbevolen een hernieuwd afvalbeleid vast te stellen, waarbij niet alleen de doelstellingen zijn uitgewerkt maar ook de maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren. Gelet op de effectiviteit om de hoeveelheid restafval te verlagen geeft de commissie daarbij aan om ook de beprijzing van restafval (DIFTAR) als maatregel te verkennen.

Daarnaast zal de hoeveelheid bedrijfsafval en de hoeveelheid afval die door inwoners van buiten Coevorden bij de milieustraten moeten worden verlaagd. Ook sluiting van een van de milieustraten is een optie.

Rekenkamerbrief nieuwbouw/renovatie van scholengemeenschap De Nieuwe Veste te Coevorden en grote projecten

De rekenkamercommissie Coevorden heeft kaders opgesteld voor een te nemen raadsbesluit over nieuwbouw/renovatie van scholengemeenschap De Nieuwe Veste te Coevorden. De rekenkamercommissie heeft daarbij aansluiting gezocht bij elders ontwikkelde kaders voor de aansturing en beheersing van grote projecten. Een aantal bij de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) aangesloten rekenkamercommissies heeft daarnaar onderzoek gedaan en (model)checklists opgesteld.
In de rekenkamerbrief heeft de rekenkamercommissie Coevorden de raad geadviseerd deze kaders vast te stellen en niet alleen te gebruiken voor het genoemd raadsbesluit over nieuwbouw/renovatie van scholengemeenschap. De in de rekenkamerbrief opgenomen checklist helpt de raad om de informatie over projecten te beoordelen op kwaliteit en volledigheid. De checklist is op diverse beleidsterreinen toepasbaar. Voor grote bouw- of infrastructurele projecten, maar ook voor sociale projecten, de invoering van nieuwe wetten etc.

Dutch TechZone, het beste moet nog komen

De rekenkamercommissies Coevorden, Emmen en Hoogeveen hebben onderzoek gedaan naar de samenwerking Dutch TechZone (DTZ), de doelstellingen van DTZ en de mate waarin die zijn/worden bereikt. Daarnaast informeren de rekenkamercommissies de gemeenteraden over de mogelijkheden tot kaderstelling en controle. Tenslotte geeft het rapport informatie over de wijze waarop en de mate waarin de raden zijn geïnformeerd over DTZ door de colleges van burgemeester en wethouders.

Zoek de grens op: grensoverschrijdende milieu-effecten

De gemeente Coevorden heeft de grensoverschrijdende milieu-effecten zowel in regelgeving, vergunningverlening als handhaving nog onvoldoende in beeld. De gemeente Coevorden en de overheden aan de Duitse kant van de grens behandelen het grensgebied als twee bestuurlijk en juridisch gescheiden gebieden, terwijl milieu-effecten zich niet aan grenzen houden.

Wie de schoen past! Nazorg op rekenkamerrapporten

De rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden heeft voor 8 van haar rapporten uit de jaren 2009 tot en met 2012 geïnventariseerd, in hoeverre de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie de aanbevelingen uitgevoerd hebben. De Rekenkamercommissie Coevorden concludeert in haar rapport ‘Wie de schoen past! Nazorg op
rekenkamerrapporten’, dat dit in het algemeen adequaat is gebeurd.

  • 1
  • 2