Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Coevorden

“Wie doet er mee?” Onderzoek naar het minimabeleid van de gemeente Coevorden vanuit het perspectief van de inwoners.

De rekenkamercommissie heeft vanuit de inwoner gekeken waar het beleid beter kan en moet. Inwoners die zelf te maken hebben met het minimabeleid waren betrokken bij het onderzoek.

Conclusies
De rekenkamercommissie concludeert dat het minimabeleid sociaal is en flexibel wordt toegepast. In Coevorden leven naar verhouding meer huishoudens in armoede. Het bereiken van de inwoners uit de doelgroep kan beter. De gemeente heeft geen inzicht in het bereik en het maatschappelijke effect van de nagestreefde participatie in de samenleving. Inwoners die gebruik maken van de regelingen, zijn over het algemeen tevreden en kunnen daardoor beter meedoen in de samenleving.
De uitgaven zijn onvoldoende inzichtelijk gemaakt voor de raad. Sturing, monitoring, controle van het beleid door de gemeenteraad kan beter.

Aanbevelingen
De rekenkamercommissie doet vier aanbevelingen om de uitvoering van het minimabeleid te verbeteren:
1. Focus op uitvoering en verbetering bereik inwoners.
2. Wijs contactpersonen aan in de dorpen wijken/buurten.
3. Evalueer de uitvoering van de Doe-Mee-Pas.
4. Maak als raad met het college afspraken over monitoring en informatieverstrekking.

Meer doen met afval, onderzoek naar de resultaten van het gemeentelijk afvalbeleid

De rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden heeft onderzoek gedaan naar het gemeentelijk afvalbeleid. Conclusie van de rekenkamercommissie is dat de gemeente ambitieuze milieudoelstellingen voor ogen had, maar dat deze met onvoldoende maatregelen gepaard gingen. De dienstverlening is wel op orde: inwoners zijn over het algemeen tevreden over het afvalbeleid. Dat bleek uit een peiling onder ca. 2500 inwoners, die de rekenkamercommissie als onderdeel van het onderzoek uitvoerde.

De rekenkamer concludeert in het onderzoeksrapport dat het gemeentelijk beleid ambitieus was. Er zijn echter onvoldoende maatregelen getroffen om de gestelde doelen, zoals maximaal 100 kg restafval per inwoner, ook daadwerkelijk te kunnen halen. Daarbij zijn de kosten van afvalbeheer aan de hoge kant, zeker ook door de hoge kosten voor de milieustraten.

De rekenkamercommissie geeft in het rapport een zestal aanbevelingen.

Allereerst wordt aanbevolen een hernieuwd afvalbeleid vast te stellen, waarbij niet alleen de doelstellingen zijn uitgewerkt maar ook de maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren. Gelet op de effectiviteit om de hoeveelheid restafval te verlagen geeft de commissie daarbij aan om ook de beprijzing van restafval (DIFTAR) als maatregel te verkennen.

Daarnaast zal de hoeveelheid bedrijfsafval en de hoeveelheid afval die door inwoners van buiten Coevorden bij de milieustraten moeten worden verlaagd. Ook sluiting van een van de milieustraten is een optie.

Rekenkamerbrief nieuwbouw/renovatie van scholengemeenschap De Nieuwe Veste te Coevorden en grote projecten

De rekenkamercommissie Coevorden heeft kaders opgesteld voor een te nemen raadsbesluit over nieuwbouw/renovatie van scholengemeenschap De Nieuwe Veste te Coevorden. De rekenkamercommissie heeft daarbij aansluiting gezocht bij elders ontwikkelde kaders voor de aansturing en beheersing van grote projecten. Een aantal bij de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) aangesloten rekenkamercommissies heeft daarnaar onderzoek gedaan en (model)checklists opgesteld.
In de rekenkamerbrief heeft de rekenkamercommissie Coevorden de raad geadviseerd deze kaders vast te stellen en niet alleen te gebruiken voor het genoemd raadsbesluit over nieuwbouw/renovatie van scholengemeenschap. De in de rekenkamerbrief opgenomen checklist helpt de raad om de informatie over projecten te beoordelen op kwaliteit en volledigheid. De checklist is op diverse beleidsterreinen toepasbaar. Voor grote bouw- of infrastructurele projecten, maar ook voor sociale projecten, de invoering van nieuwe wetten etc.

Dutch TechZone, het beste moet nog komen

De rekenkamercommissies Coevorden, Emmen en Hoogeveen hebben onderzoek gedaan naar de samenwerking Dutch TechZone (DTZ), de doelstellingen van DTZ en de mate waarin die zijn/worden bereikt. Daarnaast informeren de rekenkamercommissies de gemeenteraden over de mogelijkheden tot kaderstelling en controle. Tenslotte geeft het rapport informatie over de wijze waarop en de mate waarin de raden zijn geïnformeerd over DTZ door de colleges van burgemeester en wethouders.

  • 1
  • 2