Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Den Helder

Op weg naar een beter subsidiebeleid

De gemeente Den Helder heeft in 2005 gekozen voor het instrument beleidsgestuurde contractfinanciering (BFC) om daarmee beter sturing te kunnen geven aan haar gevoerde subsidiebeleid. Met 15 maatschappelijke organisaties is ultimo 2008 een BFC-contract afgesloten. Nadat de gemeente een aantal jaren deze benadering heeft gehanteerd in haar subsidiebeleid heeft de RKC besloten te onderzoeken hoe de gemeente en de subsidieontvangers de doelmatigheid en doeltreffendheid ervan ervaren.

De Nollen: hollen of stilstaan?

De RKC heeft een feitenonderzoek verricht naar de bestemmingswijziging van een deel van een gebied genaamd De Nollen. Het feitenonderzoek heeft zich specifiek gericht op de politiek-bestuurlijk besluitvorming, de juridische en financiële aspecten, alsmede de samenwerking tussen de diverse betrokken partijen.
Het doel van het onderzoek is het chronologische verloop van de bestemmingswijziging voor eenieder inzichtelijk te maken. Daarbij zijn ook de nog openstaande zaken, zoals verplichtingen en rechten van de gemeente, in kaart gebracht.

Verbondenheid schept verantwoordelijkheid

De RKC heeft een onderzoek verricht naar het deelnemingenbeleid van de gemeente Den Helder met als doel meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de gemeente en de verbonden partijen. Binnen de gemeente is een toename van het aantal samenwerkingsvormen op basis van het privaatrecht. De RKC heeft daarom twee privaatrechtelijke deelnemingen (Den Helder Airport C.V. en vof ‘t Oost) gekozen als casestudy.

te Een beoordeling van de opzet en werking van het deelnemingenbeleid .

Wonen in Den Helder; zijn de doelstellingen gehaald?

In het rekenkameronderzoek staat de wijze waarop de gemeente Den Helder uitvoering geeft aan haar volkshuisvestingsbeleid en de kaderstellende en controlerende rol van de raad daarbij centraal. Het onderzoek heeft ten doel inzicht te verkrijgen in het doel, de inrichting en de resultaten van het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Den Helder, zoals vastgelegd in de Nota Wonen van 2003.

Inhuur externen in de periode 2003 t/m 2005

De Gemeenteraad heeft bij de bespreking van het Rapport Raadsonderzoek Herinrichting Oude Rijkswerf de Rekenkamercommissie verzocht een onderzoek in te stellen naar de inhuur van externen. De Rekenkamercommissie heeft aan dit verzoek gehoor gegeven.
Het gepubliceerde onderzoek is een vooronderzoek. Het onderzoek is toegespitst op de inhuur van top- en middenmanagement en specialisten.

Schuivende panelen

Vanwege het grote belang voor de gemeente Den Helder van projecten als het stadshart en Nieuw Den Helder heeft de RKC een onderzoek ingesteld naar de inzet van UNA/ISV-gelden. Dit zij budgetten die via de provincie beschikbaar worden gesteld voor stedelijke vernieuwing

Quick Scan Coalitieprogramma 2006-2010 Gemeente Den Helder

Doelstelling van de quick scan is het verbeteren van de sturende functie van het coalitieprogramma als meerjarig sturingsinstrument voor raad en college ten aanzien van het te voeren beleid in de gemeente Den Helder. Met de quick scan is nagegaan of aanbevelingen kunnen worden geformuleerd voor verdere aanscherping en doorvertaling van het coalitieprogramma in jaarlijkse planning en control producten (met name de programmabegroting- en verantwoording).

  • 1
  • 2