Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Deventer

Afvalinzameling en -verwerking in Deventer

Onderzocht is of de afvalinzameling en –verwerking doelmatig wordt uitgevoerd en of de gemeenteraad in staat is om bij te sturen. Vastgesteld is dat de milieuprestaties en geboden “afvalservice” op hoog niveau liggen en dat sprake is van een oud, duur, contract voor restafvalverbranding. Inzicht in de kostenstructuur kan worden verbeterd en de raad wordt niet optimaal in de gelegenheid gesteld om bij te sturen. Doelstellingen zijn niet in alle gevallen evalueerbaar en spreken elkaar soms tegen. Ook informatievoorziening over de doelmatigheid wordt door de gemeenteraad gemist. Er is een aantal aanbevelingen voor verbetering geformuleerd.

Het effect van Toezicht & Handhaving

Om de raad meer inzicht te geven in de doelen die zijn gesteld voor toezicht en handhaving en in hoeverre die doelen worden bereikt, is dit onderzocht. Het onderzoek heeft zich gericht op de doeltreffendheid van beleid. Voor het onderzoek is de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: “Zijn toezicht en handhaving op geldende regels, eisen en voorwaarden in het ruimtelijke domein van de gemeente Deventer doeltreffend?”
De hoofdconclusie is, dat niet is aan te geven wat de doeltreffendheid is van het maatschappelijk effect van toezicht en handhaving.

Werk in uitvoering -meer grip op het sociale domein-

De RKC heeft de decentralisaties binnen het sociaal domein onderzocht en concludeert dat de gemeente de voorbereiding op de decentralisaties en de uitwerking van de uitvoering daarvan, goed heeft opgepakt. Toch is er ook een aantal aandachtspunten voor college en raad. Het onderzoek heeft geleid tot vier aanbevelingen die vooral moeten bijdragen aan goede sturing door de raad vanaf 2015.

Evaluatie Rekenkamercommissie 2010-2014

Evenals eind 2009 heeft de RKC eind 2013 geëvalueerd wat de effectiviteit van de RKC de afgelopen raadsperiode is geweest. Dit is gemeten door onderzoek te doen naar de doorwerking van de onderzoeksrapporten die zijn uitgebracht. Daarnaast heeft de RKC het eigen functioneren tegen het licht gehouden door middel van een zelfevaluatie met het doel verbeterpunten naar boven halen met betrekking tot het (intern) functioneren van de commissie zelf.
Naar aanleiding van het onderzoek zijn conclusies getrokken die hebben geresulteerd in tien aanbevelingen. De aanbevelingen zijn gericht aan de raad (5), het college (1) en aan de RKC zelf (4).

RISICO’S BEHEERST? Onderzoek naar risicomanagement grondexploitaties

De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer heeft onderzoek gedaan naar het risicomanagement van grondexploitaties in de gemeente. Het onderzoek is gericht op de wijze waarop de gemeente haar systeem van risicomanagement op het gebied van grondexploitatie vormgeeft en op de effectiviteit van dat systeem. De Rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente de risico’s binnen grondexploitaties onvoldoende beheerst.

DOELGERICHT! SPORTBEDRIJF DEVENTER -Doelmatigheid en doeltreffendheid in beeld-

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek uitgevoerd naar NV Sportbedrijf Deventer. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te geven in de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het Sportbedrijf. Daarmee moet een, voor de gemeenteraad, helder beeld worden geschetst van de effecten van de verleende subsidie, de verhouding met de gemeentelijke beleidsdoelen en de financiële situatie van het Sportbedrijf.

Sturen op inhuren?!

Het onderzoek naar inhuur van derden is een vervolgonderzoek op eerder uitgevoerd intern onderzoek. Onder andere is gekeken wat er met de aanbevelingen uit het onderzoek van 2008 is gedaan. De aanleiding voor het onderzoek was dat de raad het ervaart alsof hij weinig grip heeft op het onderwerp en zijn kaderstellende en controlerende taak niet goed kan uitvoeren. Ook is meermaals bezorgdheid geuit over de hoogte van de uitgaven aan inhuur van externen. Met het onderzoeksrapport heeft de Rekenkamercommissie de raad meer inzicht gegeven in het onderwerp waardoor de raad zijn controlerende taak beter kan uitoefenen.

Taakstellend bouwen -een hele opgave-

Het woonbeleid van de gemeente Deventer omvat expliciete doelen ten aanzien van de productie van het aantal goedkope woningen. Volgens de Rekenkamercommissie is het voor de gemeenteraad, zeker vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt, van belang om te weten of de taakstelling die (jaarlijks) geldt voor het bouwen van goedkope woningen wordt gerealiseerd. Met het onderzoek wil de RKC meer duidelijkheid verschaffen over de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en sturingsmogelijkheden van de raad op dit onderwerp.
Het onderzoek is gefaseerd uitgevoerd. Eerst is onderzocht of de taakstelling is gerealiseerd. Toen dat niet het geval bleek te zijn is onderzocht wat de oorzaken daarvoor zijn.

RegiZorg -opkomst en ondergang (en opkomst) van een zorgexperiment-

In 2008 ging RegiZorg, een BV van de gemeente Deventer en Salland Zorgverzekeringen, van start. De oprichting van RegiZorg was een gezamenlijk initiatief van gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar. Het doel van de initiatiefnemers was de zorg te verbeteren door te komen tot een geïntegreerde hulpverlening vanuit verschillende domeinen. RegiZorg zou daarin een regierol vervullen. In het najaar van 2010 heeft de gemeente besloten om de inkoop van diensten bij RegiZorg te beëindigen. Dit betekende ook het einde van RegiZorg.

Met nevelen omhuld -Onderzoek naar re-integratiebeleid in Deventer-

De rollen en taken van gemeenten m.b.t. re-integratie en bijstand zijn de afgelopen jaren veranderd. Re-integratie staat daarbij voor alle activiteiten die gericht zijn op weer aan het werk gaan. Als gevolg van wetswijzigingen is het aan de gemeenten zelf om de re-integratieinspanningen voor de eigen doelgroepen te definiëren en om een keuze te maken in de wijze van uitvoering. De gewijzigde rol van de gemeente maakt het wenselijk om de inspanningen op hun effectiviteit en
doelmatigheid te volgen. Dit kan bijdragen aan toekomstige keuzes over de inzet van reintegratieactiviteiten.