Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Doetinchem

Informatiebeveiliging en privacy

De gemeenten beheren veel persoonlijke en gevoelige informatie. In het recente verleden blijken gemeenten kwetsbaar gebleken
voor hacks en datalekken. De risico’s hiervan zijn groot voor de dienstverlening, maar kennen ook grote financiële, technische en
juridische gevolgen. Informatiebeveiliging is daardoor niet alleen een bedrijfsvoeringsvraagstuk, maar ook een politiek-bestuurlijk
onderwerp.
Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de stand van zaken in Doetinchem en aanbevelingen te doen voor
verbetering.

Van beleid naar borging: een onderzoek naar het privacybeleid van de gemeente Doetinchem

Het belang van een adequaat privacybeleid door gemeenten is toegenomen. In dit licht heeft de rekenkamercommissie van de gemeente Doetinchem PBLQ gevraagd voor de ondersteuning bij een onderzoek naar het privacybeleid van deze gemeente.

Het onderzoek richt zich op de vraag of de gemeente de relevante wet- en regelgeving juist uitvoert. Het privacybeleid kent verschillende risico’s. Indien de gemeente in gebreke blijft bij het beschermen
van de privacy van de inwoners, kan de gemeente geconfronteerd worden met forse boetes, op te
leggen door de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook dit risico maakt het onderzoek, mede vanuit het
perspectief van de raad, van belang.

Duidelijk moet zijn dat de gemeente in het beleid de nodige
waarborgen heeft opgenomen om de privacy van de inwoners adequaat te beschermen.

Van aanbeveling naar actie

De rekenkamer heeft gekeken in hoeverre sprake was van doorwerking van onderzoeksrapporten en rekenkamerbrieven en welke factoren daarbij van invloed zijn geweest. Het onderzoek richt zich op rapporten en rekenkamerbrieven uit de periode 2012-2014.
De rekenkamer concludeert dat de doorwerking groter is naarmate de onderwerpen beter aansluiten bij actuele thema’s van de raad. Het is wel noodzakelijk dat de aanbevelingen onmiddellijk worden opgepakt; als dit niet gebeurt, verslapt de aandacht van de raad voor de toezeggingen van het college. Deze hoofdconclusies zijn uitgewerkt in vijf deelconclusies.

Armoede, een voortdurende zorg

Alhoewel het nieuwe beleidsplan armoedebestrijding nog maar kort in uitvoering is, heeft de rekenkamer besloten het onderwerp te onderzoeken. Het onderwerp ‘armoede’ heeft een groot maatschappelijk belang waarvoor het rijk de aandacht van de gemeenten heeft gevraagd. Ook de financiële aspecten van het armoedebeleid verdienen daarbij aandacht in het kader van de recente wetswijzigingen. Met dit onderzoek wil de rekenkamer de gemeenteraad inzicht geven in de vraag naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het armoedebeleid, zodat de raad scherpe keuzes kan maken over de toewijzing van de (beperkte) middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Conclusie van de rekenkamer is dat het armoedebeleid in Doetinchem niet doeltreffend is en onvoldoende doelmatig wordt uitgevoerd. Deze conclusie is gebaseerd op acht deelconclusies. De rekenkamer doet zeven aanbevelingen.

De raad op afstand

Dit rapport geeft inzicht op welke onderdelen de invulling van governance (deelneming aan private vennootschappen) goed verloopt en welke aspecten om meer aandacht vragen. Het onderzoek richt zich op deelnemingen waarin de gemeente via aandelen een meerderheidsbelang heeft. We hebben ook gekeken naar hoe de gemeenteraad de uitvoering van de op afstand gezette taken beleeft. Heeft de raad de juiste tools om zijn kaderstellende en controlerende rol te vervullen?

Rekenkamerbrief SamenwerkingsOvereenkomst (SOK) West Achterhoek

De rekenkamers van Bronckhorst, Doetinchem en Montferland hebben besloten de gemeenteraden te informeren over de wijze waarop de bestuurlijke samenwerking van het regionale bedrijventerrein A18 en het Euregionaal bedrijventerrein EBT is vormgegeven. En hoe de gemeenteraden bij de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst zijn betrokken. De brief gaat in op: doelstellingen samenwerking; wijze waarop deze is vormgegeven; wijze waarop de gemeenteraden vanaf 2009 zijn betrokken; de praktische uitvoering van de samenwerking; de financiele risico’s van de samenwerkingsovereenkomst en op welke wijze de gemeenteraden meer en beter betrokken kunnen worden.

Rekenkamerbrief re-integratie

Het accent in de rekenkamerbrief ligt op re-integratie. Geen dik rapport maar een concreet document waar de raad zijn voordeel mee kan doen. De brief gaat in op: de resultaten van het beleidsplan re-integratie; de huidige situatie; hoe kunnen inwoners met een achterstand op de arbeidsparkt participeren in het arbeidsproces; de wijze waarop de bestuurlijk en operationele organisatie is vormgegeven; de rol van de werkgevers om een bijdrage te leveren om verschillende doelgroepen te laten participeren in het arbeidsproces.

  • 1
  • 2