Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Ede

Secretaris & onderzoeker Rekenkamer

Als secretaris-onderzoeker bij de Rekenkamer Ede ben jij dé spil in het faciliteren en coördineren van diverse onderzoeken. Je fungeert als de brug tussen de Rekenkamer, de ambtelijke organisatie en externe onderzoeksbureaus en stakeholders. Met een scherp oog voor effectieve interacties en samenwerking, zorg je voor een gestroomlijnd verloop van de onderzoeksactiviteiten. Dit maakt jou een belangrijke schakel in het streven naar kwalitatief hoogwaardige resultaten.

Het bos achter de boomspiegels. Een onderzoek naar het beleid voor de openbare ruimte in Ede (2016-2022)

De Rekenkamercommissie Ede heeft onderzocht hoe het beleid en de recente bezuinigingen op het gebied van de openbare ruimte hebben uitgepakt en hoe de raad hierover is geïnformeerd. De commissie concludeert dat het beleid onvoldoende is vertaald naar de benodigde beleids- en beheerplannen. De beoogde bezuinigingen zijn gerealiseerd in de beoogde omvang. Verder constateert de commissie dat de ambities voor de openbare ruimte niet kunnen worden gerealiseerd met de beschikbare financiële middelen en dat de kwaliteit van de openbare ruimte in Ede de afgelopen jaren is afgenomen. De raad krijgt met de geboden informatie moeilijk zicht op de grotere opgaven op dit gebied en richt zich vooral op kleinere onderwerpen, zoals boomspiegels.

Wonen is meer dan bouwen. Rekenkameronderzoek woonbeleid gemeente Ede

Ede heeft een grote woonopgave. Er is een grote woningbehoefte, die wordt versterkt door maatschappelijke tendensen als individualisering en vergrijzing, maar ook door de aantrekkingskracht van de gemeente. Tegelijk staat de betaalbaarheid van huizen onder druk en is duurzaamheid belangrijker geworden. De Rekenkamer-commissie heeft daarom onderzocht of het woonbeleid van de gemeente Ede, en de uitvoering hiervan, de beoogde resultaten hebben opgeleverd. De commissie concludeert dat er een sterke focus is komen te liggen op de (sociale) woningbouwproductie. Wonen is echter meer dan bouwen. De kwaliteit van bestaande woningen, verduurzaming, zorg en wonen en huisvesting van bijzondere doelgroepen zijn door de focus op bouwen op de achtergrond geraakt.

Grondig bekeken. Een onderzoek naar de projectbeheersing bij grondexploitaties in de gemeente Ede (2009-2019)

De Rekenkamercommissie Ede heeft onderzocht hoe de gemeente Ede haar grondprojecten heeft beheerst in de periode 2009-2019. Drie projecten zijn daarbij nader onderzocht: Reehorsterweg-Noord, Valley Center en Bedrijventerrein A12. De Rekenkamercommissie concludeert dat de projectbeheersing in Ede in de periode 2009-2019 steeds professioneler is geworden. De interne structuur voor projectmanagement en de informatievoorziening aan de raad (via het Meerjarenperspectief Grondexploitaties) voldoen. Wel behoeft de overdracht tussen opeenvolgende projectleiders aandacht en kan de informatievoorziening aan de raad nog worden verbeterd.