Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Eindhoven

SPORT VRIJWEL OP ORDE, ZORGEN VOOR MORGEN

De Rekenkamer onderzocht de doelmatigheid en doeltreffendheid van het Eindhovens sportbeleid en ging daarbij in op de vraag in hoeverre de financiële impulsen leiden tot het realiseren van ambities in het licht van opgaven voor de groeiende stad (naar 300.000 inwoners in 2040). De Rekenkamer concludeert dat de netto-investering in sport in Eindhoven in de pas loopt met investeringen in gemeenten met een gelijkwaardig profiel (zoals inwoneraantal en regiofunctie) en dat deze passen binnen de gestelde financiële kaders. De Rekenkamer pleit er o.a. voor om de potentie van sport voor het welzijn van alle inwoners beter te benutten, door te sturen op meer afstemming en samenhang in aanpak tussen verschillende beleidsterreinen. En doet de aanbeveling om maatregelen te treffen t.a.v. (huidige en) toekomstige tekorten aan sportvoorzieningen door bijvoorbeeld invoering van een ruimtelijke sportnorm. Ook beveelt zij aan om scherper te sturen op het stellen van heldere doelen en daarbij een vaste set van indicatoren te gebruiken om over een langere periode te kunnen meten of doelen worden gerealiseerd.

Beter sturen op Cure

Minder afval en het beter scheiden van afval zijn belangrijke beleidsdoelen van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. Cure verzorgt voor deze gemeenten het afvalbeheer. Voor inwoners zijn goede afvaldiensten erg belangrijk. De gemeentelijke Van Afval Naar Grondstof (VANG) ambities zijn hoog, het lukt nog niet om die doelstellingen te realiseren. De gemeenten presteren slechter dan vergelijkbare gemeenten. Hoe de innovatieplannen over nascheiding bijdragen aan de VANGdoelen is niet duidelijk. Betere gemeentelijke samenwerking in beleidsdoelen en werkwijzen zorgt dat Cure efficiënter kan werken. De rekenkamers bevelen aan om gezamenlijk scherper te sturen als opdrachtgevers met een strategische langjarige agenda en professioneel opdrachtgeverschap. Het is zaak flinke stappen te zetten om de hoeveelheid afval te verminderen en beter te scheiden.

Beter sturen op Cure?

De ambities om Van Afval Naar Grondstof (VANG) worden door Cure afvalbeheer -voor de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard- niet gerealiseerd. Minder afval en het beter scheiden van afval zijn beleidsdoelen. De afvalprestaties van deze gemeenten zijn slechter dan vergelijkbare gemeenten. De gemeenten zijn niet eenduidig in de opdrachtverlening aan Cure afvalbeheer.
Betere gemeentelijke samenwerking in beleidsdoelen en werkwijzen zorgt dat Cure efficiënter kan werken. Dat komt uit onderzoek van de Rekenkamers van Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. De rekenkamers bevelen aan om gezamenlijk scherper te sturen als opdrachtgevers met een strategische langjarige agenda. Voor inwoners zijn goede afvaldiensten erg belangrijk. Het is zaak flinke stappen te zetten om de hoeveelheid afval te verminderen en beter te scheiden. Dit zodat de doelen van een afvalloze maatschappij behaald kunnen worden.

rekenkamerleidraad Knoop XL

Eindhoven ontwikkelt Knoop XL een zeer groot, ingrijpend en impactvol project van zo’n
twintig jaar. Uit diverse (rekenkamer)onderzoeksrapporten over grote gemeentelijke projecten is gebleken dat de beheersing van grote projecten en de controle daarop zeer complex en veeleisend is. De rol van de gemeenteraad is daarbij van groot belang.
De geleerde lessen en aanbevelingen van onderzoeken van andere grote projecten vormen de basis voor deze rekenkamerleidraad. De rekenkamercommissie stelt voor een aparte raadscommissie in te stellen zodat er structurele ondersteuning is voor de
raad om dit project adequaat te kunnen sturen, beheersen en controleren. Eerst dient de ‘waarom en wat’ vraag eenduidig beantwoord te zijn, (de publieke waarden), voordat de raad kiest voor de vorm (hoe vraag).

Informatieveiligheid, smart en safe?

Hoe borgt Eindhoven de informatieveiligheid? Voldoen de smartcitytools aan AVG vereisten? Er zijn stappen gezet om de informatieveiligheid te verbeteren. Uit de (beperkte) pentesten blijkt de gemeente Eindhoven voldoende beschermd tegen digitale inbraken van buiten. Maar van binnenuit loopt de gemeente risico’s op het gebied van informatieveiligheid. Bescherming van persoonsgegevens krijgt aandacht, de resultaten blijven achter. Het belang van informatiebeveiliging en gegevensbescherming wordt onvoldoende onderkend. De organisatie start met risicovolle verwerkingen zonder (afgeronde) Data Protection Impact Assessments. De rekenkamer pleit voor structurele investeringen, voor permanente aandacht van de organisatie voor gegevensbescherming en informatieveiligheid.

MRE&SGE. Regionale opgaven

De opgaven in de Metropool Regio Eindhoven (MRE) en het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) zijn groot en complex. Zoals de energietransitie, gezonde leefomgeving, woonruimte en werkgelegenheid. De opgaven zijn zo verweven dat een andere taakverdeling over de gemeenten en (sub)regio nodig is. De kracht van MRE is de verbinding op strategisch niveau, afstemming op regiovraagstukken en de overheidspoot van Brainport. Het uitlijnen van ambities, doelen en acties biedt ruimte om de verbindingskracht te versterken. De samenwerkingsagenda’s van de gemeenten in de regio vragen betrokkenheid, heldere rollen en taken. Het is zaak dat de gemeenten de samenwerking daadkrachtig inzetten. Meer regionaal denken en handelen is van belang. Gemeenten zijn zelf aan zet om aan de samenwerking uitvoering te geven.

Quickscan HOV2

Voordat de raad besluit over HOV3 zijn er vragen over effecten HOV. De interne evaluatie is getoetst op volledigheid, juistheid en inzichtelijkheid. Verbeteringen in langlopend project: doelen, scope en overzicht van tussentijdse wijzigingen.

  • 1
  • 2