Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Eindhoven

rekenkamerleidraad Knoop XL

Eindhoven ontwikkelt Knoop XL een zeer groot, ingrijpend en impactvol project van zo’n
twintig jaar. Uit diverse (rekenkamer)onderzoeksrapporten over grote gemeentelijke projecten is gebleken dat de beheersing van grote projecten en de controle daarop zeer complex en veeleisend is. De rol van de gemeenteraad is daarbij van groot belang.
De geleerde lessen en aanbevelingen van onderzoeken van andere grote projecten vormen de basis voor deze rekenkamerleidraad. De rekenkamercommissie stelt voor een aparte raadscommissie in te stellen zodat er structurele ondersteuning is voor de
raad om dit project adequaat te kunnen sturen, beheersen en controleren. Eerst dient de ‘waarom en wat’ vraag eenduidig beantwoord te zijn, (de publieke waarden), voordat de raad kiest voor de vorm (hoe vraag).

Informatieveiligheid, smart en safe?

Hoe borgt Eindhoven de informatieveiligheid? Voldoen de smartcitytools aan AVG vereisten? Er zijn stappen gezet om de informatieveiligheid te verbeteren. Uit de (beperkte) pentesten blijkt de gemeente Eindhoven voldoende beschermd tegen digitale inbraken van buiten. Maar van binnenuit loopt de gemeente risico’s op het gebied van informatieveiligheid. Bescherming van persoonsgegevens krijgt aandacht, de resultaten blijven achter. Het belang van informatiebeveiliging en gegevensbescherming wordt onvoldoende onderkend. De organisatie start met risicovolle verwerkingen zonder (afgeronde) Data Protection Impact Assessments. De rekenkamer pleit voor structurele investeringen, voor permanente aandacht van de organisatie voor gegevensbescherming en informatieveiligheid.

MRE&SGE. Regionale opgaven

De opgaven in de Metropool Regio Eindhoven (MRE) en het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) zijn groot en complex. Zoals de energietransitie, gezonde leefomgeving, woonruimte en werkgelegenheid. De opgaven zijn zo verweven dat een andere taakverdeling over de gemeenten en (sub)regio nodig is. De kracht van MRE is de verbinding op strategisch niveau, afstemming op regiovraagstukken en de overheidspoot van Brainport. Het uitlijnen van ambities, doelen en acties biedt ruimte om de verbindingskracht te versterken. De samenwerkingsagenda’s van de gemeenten in de regio vragen betrokkenheid, heldere rollen en taken. Het is zaak dat de gemeenten de samenwerking daadkrachtig inzetten. Meer regionaal denken en handelen is van belang. Gemeenten zijn zelf aan zet om aan de samenwerking uitvoering te geven.

Quickscan HOV2

Voordat de raad besluit over HOV3 zijn er vragen over effecten HOV. De interne evaluatie is getoetst op volledigheid, juistheid en inzichtelijkheid. Verbeteringen in langlopend project: doelen, scope en overzicht van tussentijdse wijzigingen.

Duurzaamheid The Next Step

De Eindhovense duurzaamheidsambities voor CO₂reductie en energieneutraal in 2045 zijn hoog. Het Klimaatplan en –begroting met ambitieuze doelen, geïnspireerd op The Natural Step, is zonder ingrijpende maatregelen niet realiseerbaar. Zonder trendbreuk ook in landelijk en internationaal beleid worden doelen niet behaald. De kosten en de duurzaamheidsprestaties zijn onduidelijk. Het (geringe) programmabudget om externe partijen te stimuleren wordt vooral besteed voor interne verduurzamingsmaatregelen. Wat de genomen maatregelen bijdragen aan de realisatie van de klimaatdoelen is onduidelijk. De financiële opgaven zijn groot, innovatie wordt beperkt ingezet. Doelrealisatie in samenwerking met externen vraagt focus, facilitering in langdurige partnerships en werkzame beïnvloedingsmethodes.

Condities voor co-creatie

De ontwikkeling van de stadvisie en sportvisie zijn als 2 cases geselecteerd om rekenkameronderzoek te doen naar de toerusting van de Eindhovense ambtelijke organisatie voor de beleidsontwikkeling in samenwerking (co-creatie) met partners en inwoners van de stad. Een overall plan met (financiële) randvoorwaarden, kaders en verantwoordelijkheden met een duidelijk rol voor de gemeenteraad zijn voorwaarden voor samenwerking tussen gemeente en stad.

  • 1
  • 2